RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Hasbüna istinadı

21.01.2017 Mustafa Öztürkçü 0

Yaşadığımız hayat içinde, en zor ve en sıkıntılı halimize mukabil, Hasbüna’ya sarılmanın sonsuz rahatlığı yaşanır, insanın ruhunda. Öylesine, mükemmel ve sağlam bir kale ki, tarifi mümkün değildir. Onunla, bütün âlemlerin sahib-i hakikisi olan, o yüce […]

NURDAN KATRELER

Ne Haydo, ne Haydar Ağa; Haydar demeli!

SİYASETTE MUKTESİT MESLEK Suâl : (Haşiye) “İnkılâptan on sene evvel, hükûmete nihayet derecede mûteriz olduğun halde, hükûmete hücum edenlere dahi îtiraz ederdin. Hattâ selâtin-i Osmâniyeyi ifratla senâ ederdin; hattâ derdin: ‘Muhtemeldir, Abdülhamid, muktedir değil ki […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

İman ve tevekkül

20.01.2017 Yeni Asya 0

Tevekkül dinimizde Müslümanların, bütün işlerinde Allah-u Teâla’yı vekil etmeleri; bir işe başlarken sebeplere dayandıktan sonra Allah-u Teâla’ya güvenmeleri; bütün işlerini Allahü Teâla’ya ısmarlamaları; kalben O’na itimat etmeleri mânâsına gelir. Bir kimse, hareketlerinde, işlerinde Allahü Teâla’dan […]

NURDAN KATRELER

Şahs-ı mânevî daha metindir

Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vâhid idi. O hâkimin müftüsü de, onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi, onun fikrini tashih ve tâdil ederdi. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-u cemaatten çıkmış, az […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

İki menhus kelime

18.01.2017 Yeni Asya 0

İnsanlığı büyük felâketlere, karışıklıklara atan ihtilâlleri ve fesatları ortaya çıkaran iki düşünce sistemi vardır: “Birisi: “Ben tok olayım da, başkası açlığından ölürse ölsün, bana ne!” İkincisi: “Sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler […]

NURDAN KATRELER

Akıl ve adaleti istimal ediniz

Meşrutiyete Dair Telkinattır Ey verese-i enbiya ulema ve meşayih-i Ekrad! Merkezde olduğum için size tembih ediyorum ki: Bu zaman-ı ahirde fikr-i istibdadın sehab-ı muzlimi şems-i İslâmiyet’in ulviyet ve hüsn-i hakikîsini enzardan setretmişti. Hatta âdeta İslâmiyet […]

1 2 3 304