NURDAN KATRELER

Kâinat, Regaib Gecesini alkışlıyor

30Aziz Kardeşlerim! Size iki pusulayı Leyle-i Regaib’den altı saat evvel yazdım. Hizbü’n-Nuriye kâğıt ile teslimden sonra, kat’iyen benim kanaatimde bir nevi’ mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan […]

NURDAN KATRELER

İttihadın ruhu, efkâr-ı âmmedir

Yaşasın Kur’ân-ı Kerîmin Kanûn-u Esasîleri” (14 Mart 1909) başlıklı makaleden: Cumhuriyet ve demokrat manasındaki* meşrutiyet ve kanun-u esasî denilen adalet ve meşveret ve kanunda cem-i kuvvet, bu ünvan ile beraber, asıl mâlik-i hakikî ve sahib-i […]

NURDAN KATRELER

Risale-i Nur’dan Cezaevi Mektupları

Eskişehir Hapishanesi’nin penceresinde oturmuştum Üçüncü Mesele Gençlik Rehberi’nde izahı bulunan ibretli bir hâdisenin hülâsası şudur: Bir zaman, Eskişehir Hapishanesi’nin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramı’nda oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden, […]

NURDAN KATRELER

Kuvvete değil, hakka istinad etmeli

Üçüncü Esas Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’âniyenin hayat-ı içtimaîye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler. Amma hikmet-i felsefe ise, hayat-ı içtimaîyede nokta-i istinadı “kuvvet” kabul eder. Hedefi “menfaat” bilir. Düstur-u hayatı “cidal” tanır. Cemaatlerin rabıtasını “unsuriyet, menfî milliyet”i […]

NURDAN KATRELER

İstikbalimizin anahtarı, meşveret ve hürriyettir

Altıncı Kelime: Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir. “Onların aralarındaki işleri istişare iledir. (Şûra Sûresi: 38.)” âyet-i kerîmesi, şûrâyı esas olarak emrediyor. Evet, nasıl ki nev-i beşerdeki telâhuk-u efkâr ünvanı altında asırlar ve […]

NURDAN KATRELER

Adalet niyetiyle zulmeden padişah

Bir zaman, cerbezeli bir padişah, adalet niyetiyle çok zulüm ediyormuş. Bir muhakkik âlim ona demiş: “Ey hâkim! Sen, raiyyetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Çünkü tenkitkârâne cerbezeli nazarın, zamanen müteferrik kusuratı, birden toplar, bir zamanda tasavvur […]

NURDAN KATRELER

Merak etmeyiniz, o Nurlar parlayacak

(…) Kardeşlerim, gerçi, bu vaziyet, hem muvafığa ve bir kısım memurlara Risale-i Nur’a karşı bir çekinmek, bir ürkmek vermiş; fakat bütün muhaliflerde ve dindarlarda ve alâkadar memurlarda bir dikkat, bir iştiyak uyandırıyor. Merak etmeyiniz, o […]

NURDAN KATRELER

Baharda yeryüzü bir mahşer

Acaba, bütün benî Âdem’i arkasına alıp şu arz üstünde durup, Arş-ı A’zama müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin hülâsa-i ubudiyetini câmi’ hakikat-i ubudiyet-i Ahmediye (asm) içinde duâ eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü […]

NURDAN KATRELER

Gel, bugün nevruz-u sultanîdir

Onuncu Suret Gel, bugün nevruz-u sultanîdir.(HÂŞİYE) Bir tebeddülât olacak, acib işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir seyran ederiz. İşte bak, ahali de bu tarafa geliyorlar. […]

NURDAN KATRELER

Şahs-ı manevînin irşadı bize kâfidir

Ey Risale-i Nur’un kıymettar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakâr kardeşlerim! Şahsiyetim itibarıyla sizin ziyade hüsn-ü zannınız belki size zarar vermez; fakat, sizin gibi hakikatbin zatlar, vazifeye, hizmete bakıp, o noktada bakmalısınız. Perde açılsa, […]