NURDAN KATRELER

Bizi geri bırakan sebeplerden biri: İstibdat

Bütün zîhayatlar hayatlarının lisan-ı halleriyle Hâlıklarına takdim ettikleri mânevî hediyelerini ve lisan-ı halle hamd ve şükürlerini, o Zât-ı Vacibü’l-Vücuda biz de takdim ediyoruz ki, demiş: “Rahmet-i İlâhiyeden ümidinizi kesmeyiniz.” (Zümer Sûresi, 39:53.) Hem hadsiz salât […]

NURDAN KATRELER

Hürriyet lâfızdan ibaret kalırsa…

Bidayetlerde herkesten sual olunduğu gibi, Divan-ı Harb’de bana da sual ettiler: “Sen de Şeriatı istemişsin?” Dedim: “Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım! Zira, Şeriat sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat […]

NURDAN KATRELER

Meşrûtiyetin mürşidi İslâmiyettir

Üçüncü vehim: Bu cemiyetin, tefrikadan ve başkalarına tevlid-i ye’sden başka ne faydası var? Elcevap: Bu, tefrik değil, tevhiddir. Ye’s değil, ümit verir. O hakikat-ı uzmâ ki, nısf-ı küre-i arzda meknuz-u uruk-u zeheb gibi bir köşesini […]

NURDAN KATRELER

Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun

DÖRDÜNCÜ CİNAYET Avrupa, bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle şeriatı, hâşâ ve kellâ, istibdada müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zannını tekzip etmek için, meşrûtiyeti herkesten ziyade şeriat namına alkışladım. Lâkin, yine korktum ki; başka […]

NURDAN KATRELER

Peygambere tâbi olmayan, padişah da olsa hayduttur

İKİNCİ CİNAYET Ayasofya’da, Bayezit’te, Fatih’te, Süleymaniye’de umum ulema ve talebeye hitaben müteaddit nutuklarla, şeriatın ve müsemma-i meşrûtiyetin münasebet-i hakikiyesini izah ve teşrih ettim; ve mütehakkimâne istibdadın şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan ettim. Şöyle ki: “Seyyidü’l-kavmi […]

1 2 3 166