RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

İman ve tevekkül

20.01.2017 Yeni Asya 0

Tevekkül dinimizde Müslümanların, bütün işlerinde Allah-u Teâla’yı vekil etmeleri; bir işe başlarken sebeplere dayandıktan sonra Allah-u Teâla’ya güvenmeleri; bütün işlerini Allahü Teâla’ya ısmarlamaları; kalben O’na itimat etmeleri mânâsına gelir. Bir kimse, hareketlerinde, işlerinde Allahü Teâla’dan […]

RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

İhlâsın mânâsı

15.01.2017 Yeni Asya 0

İhlâsın kelime manası; arıtma, saflaştırma, ayırma, katışığını giderme manasına gelmektedir. İhlâs; ferdin, ibadet ve taatinde Cenâb-ı Hakk’ın emir, istek ve ihsanlarına uymaktır. Abd ve Mabud münasebetlerinde sır tutucu olması, tabiri diğerle, vazife ve sorumluluklarını O […]

RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Mülk ve melekût arasındaki fark

14.01.2017 Rüstem Garzanlı 0

Risale-i Nur’da mülk ve melekût kavramları birçok yerlerde geçiyor. Mânâ itibariyle birbirlerinden farklı iki kavramdır. Biri cesedi gösterirken, diğeri ruhu. Biri maddeyi, diğeri mânayı gösterir. Dolayısıyla, mülk eşyanın suretini, melekût ise gerçek mahiyetini gösterir. Başka […]

RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

İfsad komitesi

12.01.2017 Akif Arslan 0

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Risale-i Nurlarda bir ifsad komitesinden bahseder. Aslında Nurlardaki farklı pasajlardan da anlaşılacağı üzere bu komite bir tane değildir. Daha doğrusu onlarca farklı koldan aynı hedef için farklı stratejilerle iş gören onlarca […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Bediüzzaman’da ihlâs pratiği

09.01.2017 Ali Ferşadoğlu 0

Bediüzzaman yalnızca nazariyeci, yani teorisyen değil, aynı zamanda düşüncelerinin de pratiğini bizzat nefsinde yaşar. İhlâs Risaleleri’nde ve Külliyatın muhtelif yerlerinde ihlâsın kritiğini yaparken, yani tarif ederek nasıl kazanılıp korunabileceğinin donelerini hazırlar ve formüllerini sunarken, aynı […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Âlem-i Berzah ve Risale-i Nur

08.01.2017 Ahmet Demirdöğmez 0

Sonsuz kudret sahibi olan Cenab-ı Hak, nihayetsiz âlemler yaratmıştır. “Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şu âlem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm”1 diyen Üstad Bediüzzaman […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Said Nursî ve iktisad

04.01.2017 Yeni Asya 0

Said Nursî Hazretleri günümüz insanının anlamada zorlanacağı bir şekilde hayatında iktisadı önemli bir düstür yapmıştır. Kendisini tarif ederken, “Hem sako, hem fanila ve papucunu satmakla maişetini temin eden fakir-ul hal”(1a) denilmiş ve “Ne ile yaşıyorsun?” […]

RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Risale-i Nur hizmetinde müdebbirin prensip kaynağı

17.12.2016 Mehmet Çetin 0

Risale-i Nur terminolojisinde geçen “müdebbir” tabiri, Nur Risaleleri ile yapılan iman hizmetinin tatbikinde, tedbiri alan ve yapan kişiyi ifade etmektedir. Vâkıflık, bu terimi de ihtiva eden daha geniş kapsamlıdır, onu ayrı tutmak lâzımdır. İş ve […]

RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Menfî siyâsetten istifade zannı

12.12.2016 Abdülbâkî Çimiç 0

Menfî siyâset tabiri Bediüüzzaman Hazretleri’ne ait bir tesbittir. O, “Din dâhilde menfî tarzda istimal edilmez. Otuz sene halife olan bir zat, menfî siyâset namına istifade edildi zannıyla, şeriata gelen tecavüzü gördünüz.”1 diyerek menfî siyâsetin şerîata […]

RİSALE-İ NUR NEDİR?

Mu’cize-i manevî ne demektir?

20.11.2016 M. Ali Kaya 0

“Risale-i Nur, Kur’ân-ı Mu’ciz-ül Beyânın bu asırda bir mu’cize-i mâneviyesi olan yüksek ve parlak bir tefsiridir.” (Konferans, Z. Gündüzalp) İnsan akıl ve iradesi, gücü ve kudretinin üzerinde olan şeye “mu’cize” denir. Mu’cizeleri eksik ve noksan […]

RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Mutlak vekillik!

04.11.2016 Yeni Asya 0

Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde geçen bazı ifadeler, dikkatlice okunmazsa ve yanlış mânâ yüklenirse kafa karışıklığına sebep oluyor. Belki, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tam da bu yüzden, “Risale-i Nurlar gazete gibi okunmaz” diye ısrarla dikkatimizi […]

alt
RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Risale-i Nur’un kavram mimarîsinden: Nisbî hakikatler

31.10.2014 Editör 0

Risale-i Nur’un insanı marifetullaha götüren yüzer keşfiyatından biri de “nisbî hakikatler”dir. “Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksad. Dördüncü Esas, Remizli Bir Nükte”de, “Hakaik-i nisbiyenin zuhuru, Sâni’-i Zülcelâl’in esma-i hüsnasının nukuş-u tecelliyâtını göstermesine ve kâinatı mektubat-ı Samedaniye […]

RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Cadde-i kübrâ ve Risale-i Nur

05.07.2014 Editör 0

Cadde-i kübrâ; en selâmetli Kur’ân yolu; Sahâbe ve Peygamber vârisi olan büyük zatların takip ettikleri yoldur. Cadde-i kübrâ-i Kur’âniye ise Kur’ân’ın büyük, geniş ve sağlam caddesidir. Risâle-i Nur Külliyatı’nın müteferrik yerlerinde temas edilen cadde-i kübrâ […]