BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Ulemâü’s-sû

01.11.2016 Yeni Asya 0

Ulemâü’s-sû, zulmetli münevverler sıfatına layık, ilmini kötüye kullanan âlimler tarif edilir. Öncelikle zulmetli münevver ne demek ona bakalım. Zulmetli münevver, aklı ve fikri tam nurlanmamış olan âlimler için kullanılan bir sözdür. Böylelerine kalbi ve aklı […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Bediüzzaman’ın ortak düşmanları

20.10.2016 M. Latif Salihoğlu 3

Said Nursî ile ilgili hemen her konuda işi-gücü düşmanlık ve hezeyan pompalamak olan tuhaf mı tuhaf bazı tipler var. Bu tiplerin bir kısmı dost sûretinde görünerek sinsice düşmanlık yapar, bir kısmı ise kendini tarafsızmış gibi […]

alt
BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Çözüm, Bediüzzaman’ın ders ve tavsiyesinde

01.11.2014 Cevher İlhan 0

Çözüm süreci”ni tıkayan sebeplerin başında, şüphesiz “yol haritası”nın belirsizliği, hangi vaadlerin verildiğinin bilinmemesi geliyor. Ve hükûmetle, tek muhatap aldığı Öcalan-PKK/KCK mahfillerinin “süreç”ten farklı beklentileri “sürec”i muammaya dönüştürüyor. Ortada ciddî bir projenin olmamasıyla “sürec”in millî muhabbetle topyekûn […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Bu âhirzaman çok çalkalanıyor

11.08.2014 Editör 0

Üstadım Bediüzzaman Hazretleri ile bir hasbihâldir Aziz Üstâdım! “Bu ahirzaman çok çalkalanıyor; bu fitne-i âhirzaman acip şeyler doğuracağını ihsas ediyor.”1 demiştiniz. Aynen öyle oluyor! Verdiğiniz ihbarlar ve ikazlar aynıyla vuku buluyor. Ahirzaman asrı, mâhiyetine uygun […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Bediüzzaman ve zındıka komitesi

04.08.2014 Editör 0

Zındık, lûgatta; “inkârcı, dinsiz, ateist” demektir.1 Zındıka komitesi de; dinsizliği, inkârcılığı insanlar arasında yaymayı gaye edinen ve zındıklardan oluşan gizli bir örgüttür. Bu örgütün üyeleri sûret-i haktan görünerek, kendilerini en halis, ülkenin ve insanlarının hayrı […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Bediüzzaman’a göre cumhuriyet ve hürriyet

13.05.2014 Kazım Güleçyüz 0

İlim hürriyeti baskı altına alınamaz: Madem hürriyetin en geniş şekli cumhuriyettir ve madem hükümet ise cumhuriyetin en serbest suretini kabul etmiştir; elbette hakikî ve kat’î ve reddedilmez kanaat-i ilmiyeyi ve efkâr-ı saibeyi (isabetli fikirleri), asayişe […]

alt
BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Said Nursî’den hürriyet ölçüleri

13.05.2014 Kazım Güleçyüz 0

Cemaatler arası birliğin ilk şartı hürriyet ve asayişi korumak: Muhabbet-i din saikasıyla teşekkül eden cemaatlerin iki şartla umumunu tebrik ve onlarla ittihad ederiz. Birinci şart: Hürriyet-i şer’iyeyi ve asayişi muhafaza etmektir (Eski Said Dönemi Eserleri, […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Şeriat, hürriyet, manevî cihad

09.05.2014 Kazım Güleçyüz 0

Said Nursî hürriyet için diyor ki: Adalet, hürriyet ve eşitlik şeriattadır: Şeriat-ı garra kelâm-ı ezelîden geldiğinden, ebede gidecektir. Asr-ı Saadet olan sadr-ı evvelin (Sahabelerin) hürriyet ve adalet ve müsavatı (eşitliği), bahusus o zamanda delil-i kat’îdir […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

İman ve hürriyet

09.05.2014 Kazım Güleçyüz 0

Risale-i Nur’dan hürriyet bahisleri: İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtır(Allah’ın kuludur)lar (Tarihçe, s. 95). Hürriyet imanla parlar: Rabıta-i iman (iman bağı) ile Sultan-ı kâinata hizmetkâr olan adam, başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Bediüzzaman’dan hürriyet tahlilleri

07.05.2014 Kazım Güleçyüz 0

Şeriat dairesindeki hürriyet, gelişmenin birinci kapısıdır: Asya’nın ve âlem-i İslamın istikbalde terakkîsinin birinci kapısı meşrutiyet-i meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir. Ve talih ve taht ve baht-ı İslamın anahtarı da, meşrutiyetteki şûradır (Tarihçe, s. 123) İslam […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Demokratlık ve meşveret

02.05.2014 Kazım Güleçyüz 0

Bediüzzaman’dan meşveret izahları: Demokrasi, Kur’an’daki şûra ayetlerinin tecellîsidir ve meşverettir: “Meşrutiyet (cumhuriyet, demokrasi) ‘Ve işlerde onlarla istişare et’ (Al-i İmran Sûresi: 159) ve ‘Onların aralarındaki işleri istişare iledir’ (Şûra Sûresi: 38) {mealindeki}ayet-i kerimelerin(in) tecellîsidir ve […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Demokratlık ve adalet

02.05.2014 Kazım Güleçyüz 0

Bediüzzaman’dan adalet prensipleri: Yargı hür, bağımsız ve tarafsız olmalıdır: “Hükümetin daireleri içinde en ziyade hürriyetini muhafaza etmeye ve tesiratı hariciyeden (dış etkilerden) en ziyade bîtarafane (tarafsız), hissiyatsız bakmakla mükellef olan, elbette mahkemedir.” “Hâkim ve mahkeme […]

BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Said Nursî’ye göre demokratlık

30.04.2014 Kazım Güleçyüz 0

Bediüzzaman’a göre demokratlık nedir? Özellikle Nur camiasında çoktandır cevabı aranan bir sual bu. Devamında, “Said Nursî’nin desteklediği ahrar manası günümüz siyasetinde hakkıyla temsil ediliyor mu ve demokratlar bugün hangi kadrolara tekabül ediyor?” gibi sualler de […]