alt
SAİD NURSİ KİMDİR?

Bediüzzaman’ın babası Sofi Mirza’nın nesli

05.05.2014 Editör 0

Hayatını çiftçilik ve hayvancılıkla geçiren, kendi halinde ehl-i takva olan Bediüzzaman’ın babası Sofi Mirza’nın yetiştirdiği evlâtlarından, kendisinin ne kadar ilme ve âlime değer verdiğini anlamak mümkün. Büyük bir takva sahibi olan Sofi Mirza’nın en büyük […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

Bediüzzaman

26.04.2014 Editör 0

Yıl 1908. Türkçeyi iyi bilmeyen, yazma sanatına malik olmayan yeni uyanmış bir Kürd olan Bediüzzaman, otuz yaşında cihan devleti Osmanlının payitahtı olan İstanbul’a geliyor. (Eski Said Dönemi Eserleri, 2012, s.19.) •Padişah Halife Sultan Abdülhamid’e nasihat […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

1923-50 arası ve 1950 sonrası Bediüzzaman’ın tavrı

04.02.2014 Editör 0

İstiklâl Mücadelesini yürüten Birinci Büyük Millet Meclisi, Nisan 1923’de seçim kararı alarak dağılmıştır. Yapılan seçimlerden sonra, Ağustos 1923’de İkinci Büyük Millet Meclis toplanmış ve artık, 1950 yılına kadar devam edecek olan Tek Parti tahakkümüne giden […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

Bediüzzaman nasıl bir muallimdir?

08.01.2014 Editör 0

“Asırlar geçti, birer birer söndü meşaleler. İrfan asâletini kaybetti. Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk; kültür. Genç kuşaklar, Batı’nın bit pazarlarından ithal edilmiş bu hazır elbiselere küçümseyerek bakıyor. Hoca öğretmen […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

İstanbul’u işgal eden İngiliz başkumandanı ve Bediüzzaman

10.11.2013 Editör 0

Bediüzzaman Hazretleri’nin İngilizlere karşı verdiği mücâhede ve İngiliz’in İstanbul’u işgâl ettiğinde onların cebbâr kumandanına karşı göstermiş olduğu kahramanlık ve şecâat Risâle-i Nur satırları içersinde mevcuttur. Hatta Hutuvat-ı Sitte eseri ile matbuât lisânıyla İngilizlerin altı desîsesini […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

Bediüzzaman’ın boyun eğmediği ‘dört kumandan’

03.11.2013 Editör 0

Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatında birçok kumandan, paşa, hoca, şeyh, müdde-i umûmî, vali, asker, hâkim, muallim ile sayısız insan vardır. Bunların bir kısmı kendisine dostâne davranırken, bir kısmı ise adavetkârâne tavır göstermiş ve muameleler yapmışlardır. O, şahsına […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

Bediüzzaman, hakikî hürriyet ve cumhuriyet

01.11.2013 Editör 0

Türkiye yüz beş yıllık meşrûtiyet, doksan yıllık da cumhuriyet geçmişi olduğu halde henüz tam hürriyet ve cumhuriyete sahip olmuş değildir. Birinci Meşrûtiyeti saymazsak 1908’de ilân edilen İkinci Meşrûtiyet ve 1923 yılında kabul edilen Cumhuriyet bunca […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

Bende-i Şâh-ı Merdân

20.10.2013 Editör 0

Bir önceki yazımız olan “Bediüzzaman Hazretleri’nin İsim ve Unvanları” ile ilgili birçok mesaj aldık. Her bir isim ve unvan ile ilgili ayrı bir çalışma yapılması gereği de vardı bu mesajlarda. İnşâallah dedik ve duâ hükmünde […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

Bediüzzaman Hazretleri’nin isim ve unvanları

13.10.2013 Editör 0

O, Garîb ve Bedîi bir insandı! Eşsiz ve güzel bir adamdı! Hak bildiği dâvâsında tavizsiz bir kahramandı! Asra ve asırlara meydan okuyan, hak ettiği unvanlarını tarîhe yazdıran ender bir şahsiyetti. Savaş meydanlarında korkusuz bir cengâver, […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

Bediüzzaman’ın hakikî üstadı Kur’ân’dır

06.10.2013 Editör 0

Artık gün geçmiyor ki basında ve sosyal medyada Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri ve Risâle-i Nur hakkında bir yazı ve yorum yazılmasın, fikir beyan edilmesin. Bundan bir cihetle memnun oluyoruz. Asrımızı ve istikbâli, özellikle hayatta olduğu zamanda […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

Said Nursî ve milliyetçilik

05.09.2013 Editör 0

Kavramsal ve Tarihî Çerçeve Milliyetçilik, Hıristiyan Batı toplumlarının “modernleşme” sürecinde ortaya çıkan ve sanayi toplumunun üretim ve tüketim kalıplarıyla, matbaa kapitalizminin tetiklediği kitle iletişiminden beslenen bütüncül bir ideoloji ve siyasî akımdır. Dinî bağlanmanın aslî aidiyeti […]

SAİD NURSİ KİMDİR?

Bediüzzaman’ın manevî şahsiyeti

03.09.2013 Sami Cebeci 0

Rûmî tarihle 1293, Milâdiye göre 1878 yılında doğan ve 23 Mart 1960 yılında Hakkın rahmetine kavuşan Bediüzzaman, seksen iki senelik uzun ve bereketli hayatını insanlığın hem dünya hem de ebedî saadetini kazanmalarına vakfetti. Dünya zevki […]