Bediüzzaman niçin Demokratlara oy verdi?

Bediüzzaman siyasetçi değildir. Gizli veya açık, hiçbir zaman ve zeminde siyasî bir ikbal ve makam peşinde olmamıştır. Fakat şartları müsait gördüğü her zaman siyasetle ilgilenmiştir. Bu ilgi daha çok ikaz, irşat, yol gösterme, tercih beyan etme noktasında fikrî bir ilgidir. Yoksa fiilî siyasetçilik değil.

Meşrûtiyet yıllarında ‘dindar cumhuriyet modelinin’ temel taşlarını fiilen inşâ ederken, Tek Parti İdaresi zamanında ise siyasete dönüp bakmamış bile. Çok partili süreç başladığında ise Ahrar çizginin uzantısı, Demokratlar diye tanımladığı Demokrat Partiye destek vermiş.
Bu desteğini de açıkça oy vermek sûretiyle şüpheye yer bırakmayacak şekilde beyan etmiştir. Şimdi burada ‘Bediüzzaman Hazretlerinin Demokratlara niçin oy verdiğinin’ kısa bir tahlilini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle oy verme işlemini hikâye edelim.

Yıl 1957. Demokrat Partinin iktidardaki yedinci yılı. 1950, 54 seçimlerinden sonra erken seçim yapılıyor. Bu seçim Demokratların iktidardaki kalacağı üç yılın öncesindeki son seçimdir. Bediüzzaman Hazretleri Isparta’da ikamet etmektedir. Hastadır ve yürüyecek hali yok gibidir.

Talebesi Zübeyir’e “Git, sandığı buraya getirsinler. Oy kullanacağım” der.

Zübeyir hemen gider, ama aldığı cevap olumlu değildir.

“Üstadım, sandık kurulu kanunen sandığı yerinden kaldırmayacağını söyledi.”

Bediüzzaman hasta olmasına rağmen yerinden kalkar.

Talebelerine, “Benim oyum mühimdir. Sandık gelmezse biz oraya gideriz” diye emir buyurur.

Sandık kurulunun önüne gelirler. Kendisine uzatılan oy pusulasını ve mührü alır. Talebeleri yanında ve sandık kurulu heyeti önünde, “Ben Demokratlara atacağım. Demokratların yeri neresi, gösterin” diye pusulayı masanın üzerine koyar. Sandık kurulundan bir üye “İşte burası Üstadım” der.

Bediüzzaman Hazretleri de “Bismillah” diyerek mührü Demokratların hanesine basar. Bu hadise orada bulunan herkesin gözü önünde, talebelerinin ve sandık kurulunun şahitliğinde olmuştur. Şeksiz, şüphesiz, hiçbir yoruma meydan vermeden, açık ve net bir şekilde Bediüzzaman, Demokratların o zamanki temsilcisi Demokrat Parti’ye oy vermiştir. Tercih hürriyetini bu yönde kullanmıştır.

Akla gelen ilk soru şu.

Bediüzzaman niçin Demokratlara destek vermiş?
Temel sebepleri sıralayacak olursak.

Demokrat Parti, ideoloji ekseninden siyaset yapmayan, siyaseti vatan ve millete hizmet aracı olarak kullanan bir misyonun sahibidir. Demokratlar CHP’ye karşıdır. Demokratlar hürriyetçidir, adaletçidir, parlamenter rejime sıkı sıkıya bağlıdır, din ve vicdan hürriyetinin kâmil mânâda kullanılması için gayret ve çaba içindedirler, kalkınmacı bir politika izlemektedirler, milleti efendi yapmanın yollarını aramaktadırlar. İşte kısaca saydığımız bu özellikleri sebebiyle Bediüzzaman Hazretlerinin siyasî fikirleri ile tam olarak örtüşmese de, en yakın siyasî teşkilât Demokratlardır. Bu sebeple Demokratları desteklemiş Bediüzzaman.

Peki, 1957 yılında oy kullanılmış. Acaba bu zamana kadar destek verilmemiş mi?

Hayır. Bediüzzaman Hazretlerinin oy vermesi, yedi yıl gibi bir zaman dilimi beklendiğine işaret etmez. Zira o desteğini daha 1950 yılında açıkça izhar etmiş. “Destek verdiğini göstermek ve izhar etmek için 1957 yılına kadar beklendiği” tarzındaki bir fikir, hakikati ifade etmez. Yanlış bir anlayıştır bu.

Bu konuda bir anekdot:

Yıl 1950. Demokrat Parti henüz iktidar olmuş. Bediüzzaman, Adnan Menderes’i tutuyor, ama Celal Bayar cumhurbaşkanı olmuş.

Bir telgraf çekip Bayar’ı “vatan, millet ve İslâm adına” yapacağı vazifeden dolayı tebrik ediyor. Telgraf sonrası talebelerine soruyor: “Niçin bu tebrik telgrafını çektim?” Cevabı yine kendisi veriyor: “Şimdi Halkçılar çıkar der ki ‘Said ne sizden, ne de bizdendir. Onun maksadı başkadır’ diye devletin gücünü yine Nurcular aleyhine kullandırır. Ama bu telgrafı gören Demokratlar ‘Said bizi destekliyor’ derler. Devletin gücünü Nurcular aleyhine kullanmazlar.”

İşte bu hadise açık ve net bir şekilde gösteriyor ki, Bediüzzaman Hazretleri daha Demokratların ilk yıllarından itibaren desteğini açıkça ortaya koymuştur. Zaten 1957 yılına kadar gelen süre içinde hükümet erkânına yazdığı mektuplar, yaptığı ikazlar ve teşvikler de bunun açık birer delilidir.

Peki sandık kurulunun önünde açıkça oy kullanmasının destek vermekten öte daha farklı mesajları mı var? Veya bu açık desteğin mesajları nelerdir?

Burada iki önemli maksat öne çıkıyor.

Birincisi şu:

Nur Talebeleri, Demokratlar siyaset sahnesine çıktıktan sonra ‘ehvenüşşer’ prensibince hep destek olmuşlardır. Bir ölçüde Nurcular Demokratlara nokta-i istinad vazifesi görmektedirler. Zira Nurcuların bu desteğini gören ve bilen dindar kitle de aynı şekilde Demokratlara destek vermeye devam etmektedir. Fakat zaman içinde Demokratların bu mühim destek kitlesinin zihnini çelebilecek yeni siyasî oluşumlar meydana çıkmıştır. Bilhassa ‘ırk’ ve ‘din’ ekseninde siyaset yapan partiler çok daha fazla zarar vermeye başlamışlardır.

Üstelik Demokratlar yedi yıllık iktidarları süresince bazı icraatlarından dolayı yıpranmışlardır. Bazı yanlışlıklar yapmışlardır. “Irk ve din ekseninde” siyaset yapan partiler bu yanlışları haddinden fazla abartarak dindarların tesanüdünü ve siyasî birliğini bozacak menfî propagandalar yapmaktadırlar. Hatta ‘Nurcular ve dindarlar artık demokratları desteklemeyecek’ diye zehirli fikirleri cemiyetin içine yayıp CHP’nin ekmeğine yağ sürmektedirler.

İşte bunları fiilen tekzip için Bediüzzaman gidip açıkça oy vermiştir. Avam-ı Mü’minîne faydalı olacak en iyi ders fiili derstir. İşte bunun için ‘Halbuki, akılları gözlerinde olan avâma ders veren fiildir’ prensibince tüm menfî propagandaları bertaraf edecek fiilî bir ders gerekiyordu. Açık ve net bir şekilde oy vermekle böyle mühim bir ders verilmiştir.

Bediüzzaman Hazretlerinin açık oy vermedeki sebeplerinden ikincisi:

Bediüzzaman Hazretleri yakın zamanda Demokratların ciddî bir sıkıntıya uğrayıp iktidarı kaybedeceklerini hissetmişti. Hatta onları ‘Halkçılar ırkçıları elde edip tam sizi mağlûp etmeye bir ihtimal-i kavî ile hissettim. Ve İslâmiyet namına telâş ediyorum’ sözleriyle açıkça ikaz da ediyordu. Çok yakın bir zaman içinde (1960 ihtilâli ile, üç yıl sonra) Demokratlar için çok zor bir süreç başlayacaktı. Zaman, çok zor geçecek günlere gebe idi. İşte bu zor zamanlarda hem talebelerine, hem dindar millete, hem de Demokratlara destek mahiyetinde şüpheye yer bırakmayan, menfî propagandalardan etkilenmeyen güçlü bir siyasî mesaj lâzımdı. Bu da ancak Demokratlara verilen desteğin çok net ve açık olması ile sağlanabilirdi.

İşte bunun için Bediüzzaman Hazretleri sandık kurulunun önünde, talebelerinin şahitliğinde, hiçbir tartışmaya meydan vermeksizin mührü oy pusulasındaki Demokrat Parti’nin hanesine basmıştır. Üstelik sandık kuruluna, ‘Ben oyumu Demokratlara vereceğim. Bana onun yerini gösterin’ diyerek yaptığı fiilin şahitlerini zihinlere silinmez bir şekilde işlemiştir.

İşte bu güçlü mesajı en iyi alan, başta en yakın talebesi Zübeyr Gündüzalp olmak üzere, Nur Talebeleri 1960 sonrasında Demokrat kitleyi desteklemeye devam etmişlerdir. Bu destekle Demokratlar, Adalet Partisi adı altında çok değil beş yıl sonra hem eski güçlerine kavuşmuşlar, hem de iktidarı ele alarak 1965 seçimlerinden galibiyetle çıkmışlardır.

1969, 1973, 1977, 1980 seçimlerinde de yine Nur Talebeleri Demokratlara destek vermeye devam etmişlerdir.

12 Eylül ihtilâli sonrası ise çok büyük sıkıntılar yaşanmış, Demokratlar ancak 1991 seçimlerinde kısmen toplanabilmiş, günümüzde ise dağınıklık devam etmektedir. Son seçimlerde farklı siyasî grup ve kimlikle iktidara gelmiş ama bunların da ülkeye katkıları hep tartışılmıştır.

1991 sonrası, 1995 seçimlerinde ‘din üzerinden siyaset’ yapan bir siyasî parti galip geldi, sonuç tam bir fiyasko oldu. 28 şubat süreci ile işler karmakarışık oldu. 1999 seçimlerinde ırk üzerinden siyaset yapan sağlı-sollu partiler iktidara geldi. Ülke savaşlarda dahi az görülen bir ekonomik krize girdi. 2002 seçimlerinde ise ‘gömlek değiştiren grup’ iktidara geldi, hem de tek başına. Sonuçsa ortada. En basit problemler bile çözülemedi.

O zaman yapılması gereken şey açık:

Bediüzzaman Hazretlerinin ta 1957’de verdiği mesaja sıkı sıkıya sahip çıkmak. Yani Demokratlara tekrar güçlü ve açık ve net bir destek vermek. Daha açık bir ifadeyle Demokratların bu günkü temsilcisi olan Doğru Yol Partisi’ne açık, net ve güçlü bir destek vermektir.

Hissiyâtımızı bir kenara bırakarak, tıpkı “Kur’ân ve vatan ve millet hesabına, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat Partinin iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders veriyorum” diyen Bediüzzaman Hazretleri gibi, bizler de Kur’ân, vatan ve millet hesabına Demokratların bu günkü temsilcisi olan DYP’ye destek vermeliyiz.

Bu, Bediüzzaman gibi bir dahiye gönül verenlerin üzerinde bir borç olsa gerektir.

Benzer konuda makaleler:

16 Yorum

 1. Bediüzzaman Hazretleri gibi, bizler de Kurân, vatan ve millet hesabına Demokratların bu günkü temsilcisi olan DYP´ye destek vermeliyiz”

  Chp’nin dümen suyundaki dyp veya dp ‘ye mi? kusura bakmayın. Üstada değil ama size muhalefet ediyorum. Derinlerle işi olan siyasilerle işim yok.

 2. Bence Tayyip Erdoğan Mehmet Ağar’dan daha derindir. Hem ne zamandan beri Nurcular şahıslara bakıp oy veriyor? Risale-i Nur’un neresinde var şahsa bakıp oy vermek?

 3. Yazımın neresinde Tayyip Erdoğana oy verilecek fikrini çıkardınız. hayret doğrusu.

  Evet bir camiayı temsil ediyorsanız hele bu nur hizmeti ise bir partinin yanında olmak gibi hakkınız olmadığı gibi karşısında da olmaya hakkınız yok. Zira bizim kapımız herkese açık sadece dp ap vb gibi uzantılara değil. Selametle.

 4. Degerli kardesler, hic kimsenin inkar edemeyecegi bir gercek var ki, o da şudur, şimdiye kadar müslümanlarin en cok zarar gördügü husus, dindarlarin siyaset aleminde bir yer alma arzusudur. bu arzulari, milletimizin onlari bir temsilci olarak görmeleriyle neticeleniyor. milletimiz, artik her isini, siyaset yoluyla bir sey yapacaklarina inandiklari bu insanlara teslim ediyorlar. dolayisiyle bu bizi millet olarak tembellige sürüklemektedir.
  bir örnek verecegim. bir kac ay önce basörtülü bir bacimizin katildigi ödül töreninde, basörtülü oldugu icin sahneden indirildi, Milli Egitim Bakani Hüseyin Celik de,bu olaya bigane kalmakla beraber ögretmen ve idareciler hakkinda sorusturma actirdi, hem o bacimizi hem ailesini hem de bu aciyi derinden hisseden tüm müslümanlari gözyaslari icerisinde biraktilar. bizim milletimiz de, MEB’nin dindar olmasi ve iktidardakilerin dindar olmasindan dolayi, yapacaklari menfi bir hareketin yine müslümanlara zarar vereceklerini bildikleri icin, hem de nasil olsa siyasiler bu isi de cözer düsüncesiyle yine sustular, yine sessiz kaldilar bu yürek parcalayan olaya karsi.
  simdi tam tersinden düsünelim; iktidardakiler din adina ortaya cikanlar degil de, müslümanlari temsilen orada olduklari zannedilenler degil de baska birileri olsaydi, o basörtülü bacimizi sahneden indirmeye yeltenseydi, dindar olan milletimiz diyecekti ki; “bre mendebur! senn kimsin ki bizim bacimizin basindaki örtüsüne el uzatirsin haa.” hemen ardindan da yine bizim milletimiz o iktidari hemen alasagi edecekti. simdi anladiniz mi kardesler, neden bunlarin bize zarar verdiklerini. insan haklarina saygili, düsünce ve inanc özgürlüklerini savunan, basörtülü bacilarimizin üniversite kapilarinda beklemesini bir utanc olarak bilen kisilerin en kisa zamanda yerlerini almalari ümidi ve duasiyla…

 5. O zaman derinlerle işi olmayan bir siyasi genel başkan gösterir misiniz Selim bey?

 6. Hali hazırdaki gelişmelere bakılırsa %3’lere düşmüş bizim demokratların etrafında camia haricinde kimse kalmayacak. İşte o zaman DYP’ye gönül rahatlılığı ile oy verebiliriz.

 7. Soruma cevap verememe acizliği göstermişsiniz Selim bey, milleti umutsuzluğa sevk edecek mesaj yazarak da Nurculuğa yakışır şekilde konuşmamışsınız

 8. Cihan kardeşim siyasi bakış o kadar kör etmiş ki beni akp partizanı olarak görmeye başlamışsınız. Lütfedip yorumlarımı bir daha ama aklı selim çerçevesinde ve de dyp gözlüğünü çıkararak okuyun. Ben nerde akpcilik yapmışım.

  Tavrım camiamızın tavrınadır. Bu hizmet siyasetle kısıtlanmayacak kadar alî bir hizmettir. Zarar veriyorsunuz, küstürüyorsunuz ve yanılıyorsunuz. Ne akp ne başka bir parti. Hizmet hizmet anlatabildim mi?

 9. Selim bey, siz DP’yi bir yönüyle eleştirmişsiniz. Alternatifsiz, çözümsüz eleştiriler kaosa sebep olur ve de hakikat ifade etmez!

  Hizmet diyorsunuz, hizmetten kardeşlerinizin meşveret kararını tenkid ediyorsunuz. Ve bunu dedikodu suretinde yapıyorsunuz. Söyleyin amacınız nedir?

 10. tek amacım yeniasya denince toplum nezdinde demirel ve dogruyol gelmesi fehmini ortadan kaldırmaktır. aha bunlar demirelci haa!!! demelerinden bıktım nurcular yerine demirelciler kullanılıyor. Hiç mi gayretinize dokunmuyor. Başka amacım yok su-i zanna da gerek yok. Vazgeçin siyasi boğuşmalarda taraf olmaktan. Eğer yazdıklarımı kaldıramıyorsanız yazmam kardeşim. Üç beş kişi meşveret yapın diğerleri boşa söylesin dursun o zaman. Biraz da iğneyi kendinize batırın.

 11. Selim bey, diğer yorumlarınızı da okudum ve hakkınızda az çok fikir sahibiyim. AKP’nin şu anda ehven-i şer olduğunu düşünenlerdensiniz. AKP’ye oy vermeyen tek cemaat olan Yeni Asya’yı da sadece bu sebeple hedef almış durumdasınız.

  Ayrıca meşveret 3-5 kişiyle yapılmıyor. Yeni Asya cemaati mensubuysanız ve meşveret kararına karşıysanız gidip yönetim kurulu üyeleriyle hususi olarak fikirlerinizi paylaşırsınız.

  Yok Yeni Asya cemaati mensubu değilseniz, zaten söyledikleriniz benim için hiç bir şey ifade etmiyor. Size de tavsiyem gidin kendinize ait meselelerle ilgilenin.

 12. cihan kardeşim allah senden razı olsun. Maksadım kimseyi incitmek değildi. İncinen varsa helallik istiyorum. TEK maksadım bize isnad edilen siyasi sıfatlardan camianın arınmasıdır. Demoklesin kılıcı gibi alnımıza şakk diye çarpıyor. Elindeki gazeteyi görüp aha bunlar demirelci diyen biriyle karşılaşırsan belki beni anlarsın. Garip değil mi Fetullah hoca cemaati NURCU, Yeniasya ise DEMİRELCİ diye tanınıyor bunu garipsemiyormusunuz. Evet başka HİÇBİR maksat gözetmiyorum. Camiamızı hedef almadım. O kadar da kör ve nankör değilim bende içindeyim, sizden, bizden biriyim her ne kadar siyasi görüşüMüze katılmasam da. Konuyu fazla uzatmadan, şunu da ekleyeyim;

  Cemaat namaz kılarken imam hata yapmıştır cemaat farkına varmış ama nedense ikaz etmemişler. İmam daha sonra sormuş ben namazın filan yerinde hata yaptım mı? “Cemaat evet yaptınız” der. Peki neden uyarmadınız beni? cemaatin cevabı “biz dedik belki bir hikmeti vardır.” Selametle.

 13. Selim Fırat bey, Allah cümlemizden razı olsun. Risale-i Nur bilgisine sahip olmayan halkın Yeni Asya camiasına Demirelci demesi bizi pek de ilgilendirmiyor açıkçası. Çünkü bizim ölçülerimiz halkın temayülüne bağlı değil. Biz baştaki şahsa bakarak oy kullananlardan da değiliz. Siyasi prensiplerimiz bellidir. O prensipleri tartışmaya bile açmayız. Sadece hangi siyasi oluşumun prensiplerimize en iyi şekilde oturduğunu istişare ederiz. Olaylarla ve şahıslarla işimiz yoktur. Fikirlerle ilgileniriz biz.

  Fethullah Gülen ve cemaati ile ilgili olarak da bu sitenin forumundaki Güncel Haberler kategorisinde yeterince şey konuşulmuş. Ve ben orada Talha kardeşin yaptığı tüm tesbitlere harfiyyen katılıyorum.

  Yani halk Zaman grubuna Nurcu dediği için onlar Nurcu olmadığı gibi, Yeni Asya da Demirelci falan olmuyor, onlar deyince…

  Her denilene bakarsanız hizmet edemezsiniz!!!

 14. selim bey, bizim imamımız bellidir. üstad hazretlerinin hata yapma ihtimalini düşünmüyorum. meseleye ters acıdan baktığımızda, namazda karnındaki gazı tutamayıp yellenen adamın kalbim temizdir demesiyle daha uyumlu görünüyor. yani imam değil de, cemaatin içindeki fertler hataya düşerler. şahs-ı manevi hiç bir zaman hata yapmaz. isabet etse iki, etmese bir sevap alır. anlayacağınız biz demokratlar konusunda hiç kendi aklımızı isin içine karıstırmadan, üstadımızı, Risale-i Nurlerı ölçü biliriz. basındaki adam demirel ya da ağar veyahutta bası secdeye hiç gitmeyen bir herif olsun. biz demokratları misyon üzere belirliyoruz. demokrasiden bahsediliyorsa, en dogal hakkımızdır fikrimizi beyan etmek. bizi bununla yadırgayanlar demokrasi anlayısından ne kadar uzak olduguklarını ortaya koymuş olurlar. yani kendi dogruları üzerinde durmaktansa bizi demirelci diye elestirenlerin kendileridir hata yapanlar. siz de bu durumdan dolayı sıkmayın o tatlı canınızı, herkes kendini cok iyi biliyor. biz demirelci olmadıgımızı biliyoruz ya, o bize yeter. ha siz kendinizden emin degilseniz o baska mesele. bu da cok normal ama en azından siz de bize demirelci deyip de Risale-i Nur ölçülerini hiç bilmeyen adamların safına dahil olmayın. selamlarımla…

 15. s.a
  bir şeye aşırı muhabbet seni o şeye karşı kör ve sağır eder. hadis

 16. adım ahmet peki neden böyle bir şey var::.:.: Bazı kardeşlerimiz şu mesajı gönderiyor: Biz demokratlara destek oluyoruz. Onlar Yeni Asya?yı bile almıyor!

  ve bediüzzaman hz. şöyle demiş : ben içinde insanlar kötübile olsa ben demokrat patiye yinede oy veririm

  biliyorum kişilere değil fikire önem veriyor ama o fikri yayacak olanlarda kötü insanlar hadi bide demokrasi diktetörlüğü ortaya çıkarsa buna NE DERSİNİZ!!!!!

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*