Bediüzzaman’ı Risale-i Nur ile tanımak

Bediüzzaman’ı tanımak…

Bediüzzaman Hazretleri’ni en iyi ve en doğru şekilde tanıtan, telif ettiği Risale-i Nurlar’dır. Onun hayat, eserleri ile özdeşleşmiştir.

Mezkûr eserlerin bir çok önemli hususiyetlerinden bazılarını şöyle sıralar Bediüzzaman Hazretleri:

“Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur’ân’ın bâhir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i i’câz-ı mânevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuâsı ve o mâden-i ilm-i hakikatten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i mâneviyesi olduğundan, onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur’ân’ın şerefine ve hesabına ve senâsına geçtiğinden, elbette Risale-i Nur’un meziyetini beyan etmekliği, hak iktiza eder ve hakikat ister, Kur’ân izin verir.” (Şuâlar, s. 577)

“- Risale-i Nur, tarikat değil hakikattir. Âyât-ı Kur’âniyeden tereşşuh eden bir Nurdur. Ne şarkın ulûmundan ve ne de garbın fünunundan alınmış değil. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın bu zamana mahsus bir i’câz-ı manevisidir. Menfaat-i şahsiye yoktur.” (Kastamonu Lâhikası, s. 150)

“- Risaletü’n-Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mu’cize-i Kur’âniye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalarla körlere de göstermiş.” (Kastamonu Lâhikası, s. 6)

Kur’ân’dan tereşşüh eden bu nuranî eserlerin müellif-i muhtereminin, Bediüzzaman olduğu gerçeği açısından bakıldığında, Bediüzzaman Hazretleri’nin mazhar olduğu manevî makamda kendiliğinden anlaşılmış oluyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*