Bediüzzaman´ın Hayatından Tarihler

Image

Bediüzzaman’ın Hayat Seyri ve Safahatından Mühim Bir Kısmının Tarihleri

1877
Said Nursî Hazretlerinin Bitlis Vilayeti Hizan İlçesi Nurs Köyü’nde doğumu

1885 (Yaş 9)
Said Nursî ilk tahsile başlamak için ailesinden ayrılıp Tağ Köyü Medresesine gelmesi… Burada çok az bir süre kalıp tekrar köyüne dönmüştür.

1891 (Yaş 14)
Hz. Üstad’ın Resulullahı (A.S.M.) rüyasında görmesi ve emsalsiz üç aylık tahsilini yaptığı yer olan Doğu Beyazıt’a gitmesi… Bu sıralarda kendisinin lakabı, Molla Said-i Meşhur’dur.

1892
Said Nursî Hazretleri, görülen hârika haller ve zamana uymayan durumlar karşısında Bediüzzaman unvanının kendisine verilmesi ve böyle anılmaya başlanması.

1893 (Yaş 16)
Bitlis ve Siirt civarında çeşitli yerlerde bulunup, daha sonra Siirt’in Tillo kasabasında bir kubbede inzivaya çekilmesi… Karınca ve arı milletlerinin cumhuriyetçi olduklarını söylemesi…

1894
Bediüzzaman Hazretleri, Abdulkadir-i Geylanî Hazretlerinden rüyasında aldığı emir üzerine, Cizre’de aşiret reislerinden Mustafa Paşa’yı ikaz için Cizre ve Mardin taraflarında bulunması… Mardin’de siyaset-i İslâmiye ve içtimaî mes’elelerle ilgilenmesi…

1895
Mardin’den nefiy ile Bitlis’e gelmesi ve iki yıl orada valinin ilme hürmetinden dolayı tahsis ettiği odada kalması…

1897
Van Valisi Hasan Paşa’nın daveti üzerine Van’a gitmesi ve Valinin konağında kalması Müspet ilimlerle meşgul olarak hârikulâde bilgi sahibi olması. Bu zamana kadar hıfzına aldığı 80–90 cilt kitabı, üç ayda bir ezberden devretmesi.

1900
İngiliz Müstemlekât Nâzırı Gladiston’un gazetelerde çıkan beyanatı üzerine Bediüzzaman o zamana kadar elde ettiği bütün ilimleri, Kur’anın hakikatlerine çıkmak için basamak yapmaya karar verir ve der: “Kur’anın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!”

1907
Din ilimleriyle fen ilimlerinin beraber okutulacağı ve Arapça, Türkçe, Kürtçe tedrisat yapabilecek bir İslâm Üniversitesi’nin Şark’ta tesisi için İstanbul’a gelmesi. Kaldığı yerin kapısına “Her suale cevap verilir” levhasını asıp, âlimleri sual sormaya daveti Sultan Abdülhamid’e Şark’ta üniversite açılması için müracaatı. Yıldız Divan-i Harbi’ne verilmesi.

1908
Meşrutiyete, yani seçim ve meclis sistemine sahip çıkması.

1909
31 Mart’ta Bediüzzaman’ın yatıştırıcılığı. İsyan etmiş olan sekiz taburu itaate getirmesi. Bediüzzaman’ın Divan-i Harb’e verilişi. Divan-i Harb’de beraet edişi ve serbest bırakılması.

1910
Divan-i Harb’den beraat eden Bediüzzaman’ın Van’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrılması. Şark’ta aşiretleri dolaşarak hürriyeti, meşrutiyeti anlatması ve içtimaî dersler vermesi.

1911
Sam’a gelişi ve Câmi-i Emeviye’de muhteşem bir hutbe ile İslâm Âleminin dertlerini ortaya koyması ve hal çarelerini göstermesi Sultan Reşad’la beraber Rumeli seyahatine çıkması.

1913
Van’a gitmesi ve Şark Üniversitesinin temelini attırması.

1915
Milis Kumandanı Bediüzzaman, Pasinler cephesinde Ruslarla çarpışıyor.

1916
Bediüzzaman’ın Ruslara esir düşmesi ve iki yıl esaret hayatı.

1918
Bediüzzaman’ın Kosturma’dan firar edişi.

17 Haziran 1918
Bediüzzaman’ın Varşova, Viyana ve Sofya üzerinden İstanbul’a avdeti Enver Paşa’nın vazife teklifini kabul etmeyen Bediüzzaman’a, Harbiye Nezareti ikramiye ve harb madalyası veriyor.

13 Ağustos 1918
Ordu-yu Hümayun’un tavsiyesiyle Dâr-ül Hikmet’e âzâ oluşu.

1919
19 Nisan 1919: Bediüzzaman’ın Dâr-ül Hikmet’ten altı ay izne ayrılması. Sultan Vahdeddin, Bediüzzaman’a “Mahreç” pâyesi veriyor.

1920
İngiliz işgaline karşı “Hutuvat-ı Sitte’yi neşrederek mücadele etmesi.

1921
Bediüzzaman’ın Anglikan Kilisesi’ne cevabı. Bediüzzaman, Kuvâ-yı Milliyeyi destekliyor.

1922
Bediüzzaman davet üzerine İstanbul’dan Ankara’ya geliyor.

9 Kasım 1922:
Bediüzzaman’a Meclis’de hoşâmedî merasimi yapılması.

1923
19 Ocak 1923: Bediüzzaman Meclis’te mebuslara hitaben bir beyanname neşrediyor.

17 Nisan 1923: Ankara’da umduğunu bulamayan ve kendisine yapılan bütün teklifleri reddeden Bediüzzaman’ın Van’a gitmek üzere yola çıkması.

1925–1927
Bediüzzaman’ın Van’dan nefyi. Bediüzzaman Van’dan İstanbul’a oradan da Burdur’a getiriliyor. Isparta’da bir müddet kalan Bediüzzaman, önce Eğridir oradan da Barla’ya getiriliyor. Başta Sözler, Mektubat, Lem’alar’ın bir kısmı olmak üzere Risale-i Nur’lar te’lif edilmeye başlanıyor.

1934
Barla’dan alınan Bediüzzaman’ın Isparta’ya getirilişi.

27 Nisan 1935:
Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya ve Jandarma Umum Kumandanı askerî bir kıt’a ile Isparta’ya geliyor ve Bediüzzaman tevkif olunuyor. Tevkif edilen Bediüzzaman ve talebeleri, muhakeme edilmek üzere Eskişehir’e götürülüyor. Tesettür âyetinin tefsirinden dolayı Bediüzzaman’a 11 ay ceza veriliyor.

1936
Temyiz edilen mahkûmiyet kararının neticesi Temyiz’den gelmeden hapis müddeti tamamlandığı için Bediüzzaman tahliye ediliyor.

27 Mart 1936:
Tahliye edilen Bediüzzaman, Kastamonu’da ikamete mecbur ediliyor. Üç ay karakolda kalan Bediüzzaman, karakol karşısında bir eve yerleştiriliyor. Burada da bir kısım insanlar ona talebe oluyorlar. Âyet-ül Kübra ve bir kısım risalelerin telifi yapılıyor. Başka yerlerdeki talebeleriyle, Kastamonu Lâhikası adıyla toplanan itaptaki mektuplarla haberleşiyor ve hizmet metotları hakkında ikazlarda bulunuyor.

1943
20 Eylül 1943: Bediüzzaman’ın tevkif edilerek Ankara, Isparta ve oradan Denizli’ye getirilmesi.

1944
Denizli mahkemesinin başlaması.
15 Haziran 1944 Denizli Ağır ceza Mahkemesi Bediüzzaman’ın beraatını ilân ediyor.
Ağustos 1944 sonlarında Ankara’dan gelen emirle Bediüzzaman Emirdağ’da ikamete mecbur ediliyor.

1948
23 Ocak 1948: Emirdağ’da kış ortasında Bediüzzaman ve talebelerinin tevkif edilişi ve Afyon mahkemesine sevki.
6 Aralık 1948: Afyon Mahkemesinin mevhum ve mesnetsiz iddialarla Bediüzzaman ve talebelerine mahkûmiyet kararı verişi ve temyiz…

1949
20 Eylül 1949 Yirmi ay mevkuf tutulan Bediüzzaman Hazretleri, halkın tezahüratına mâni olmak için Afyon hapishanesinden şafak vakti tahliye ediliyor.
20 Kasım 1949  Bediüzzaman’ın tekrar Emirdağ’a getirilişi.

1952
Ocak 1952’de Gençlik Rehberi mahkemesi için Bediüzzaman İstanbul’a geldi.
22 Ocak 1952 Salı Gençlik Rehberi mahkemesinin ilk duruşması.
5 Mart 1952 Salı: Bediüzzaman’ın Gençlik Rehberi dâvasından beraatı.

1953
Nisan 1953: Bediüzzaman tekrar Emirdağ’a geldi.
Mayıs 1953: İstanbul’a gelen Bediüzzaman’in üç ay kadar kalması.
Bediüzzaman’ın Patrik Athenagoras’la görüşmesi. On sekiz yıllık ayrılıktan sonra Barla’ya gelişi.

1956
23 Mayıs 1956: Sekiz senedir devam eden Afyon Mahkemesinde Risale-i Nurların beraatı ve iade edilmesi.

1957–1958
Nur Risalelerinin ve bu arada Tarihçe-i Hayat’ın matbaalarda neşredilmesi.

1960
23 Mart 1960 Çarşamba: Bediüzzaman, Ramazan’ın 25. günü gece saat 03.00 civarında bu fani âleme veda etti.

12 Temmuz 1960 Salı: Mezarı açılan Bediüzzaman’ın naaşı çıkarılarak askerî bir helikopterle meçhul bir istikamete götürülüyor.

Benzer konuda makaleler:

5 Yorum

 1. ruhu şad makamı cennet olsun inşaallah onun talebeleride enaz onun kadar cefakar ve yolu açık makamları cennet olsun

 2. Tebrike değer bir çalışma. Tashihe muhtaç birkaç noktayı arz ediyorum:

  Bediüzzaman’ın Hayat Seyri ve Safahatından Mühim Bir Kısmının Tarihleri:
  1877(Y)//05 Ocak ? 12 Mart 1878 / Ulaşılabilen belgelere göre başkası mümkin değil!

  1885(Y) (Yaş 9)//1886-87
  Said Nursî ilk tahsile başlamak için ailesinden ayrılıp Tağ Köyü Medresesine gelmesi.

  1897
  Van Valisi(Y)(*) Hasan Paşa’nın daveti üzerine Van’a gitmesi.
  (*) M.S.Mardin, Y.Asya, 13 Nisan 2008

  1909
  31 Mart’ta Bediüzzaman’ın yatıştırıcılığı. İsyan etmiş olan sekiz taburu itaate getirmesi. Bediüzzaman’ın Divan-i Harb’e verilişi. Divan-i Harb’de beraet edişi ve serbest bırakılması. Dîvân-ı Harb-i Örfî?nin neşri.

  1916
  Bediüzzaman’ın Ruslara esir düşmesi ve iki yıl(Y) esaret hayatı.// Esir düştüğü 3 Mart 1916’dan, 1918 Hazîrânı sonlarında Vatana dönünceye kadar geçen sürenin tamâmı; a’zamî 2 sene, 3 ay, 21 gün . Üstâd yaralı olarak esir düştüğü için, 1 ay kadar Bitlis?te, muhtemelen Eylûl sonlarına kadar da Tiflis?te tedâvi gördüğü, en az 1 ay da firârda geçtiği dikkate alınırsa, Kostroma?daki kalışı yaklaşık 1 sene 8 ay olur.

  1919
  19 Nisan 1919(?): Bediüzzaman’ın Dâr-ül Hikmet’ten altı ay izne ayrılması. Sultan Vahdeddin, Bediüzzaman’a “Mahreç” pâyesi veriyor.(*)
  (*): MAHREC Pâyesi verildiğine dâir İrâde-i Seniyye Lâyihası: 26 Ağustos 1334 (1918)
  MAHREC Pâyesinin tebliğ vesîkası: 29 Ağustos 1334 (1918)

  17 Nisan 1923: Ankara’da umduğunu bulamayan ve kendisine yapılan bütün teklifleri reddeden Bediüzzaman’ın Van’a(?) gitmek üzere(*) yola çıkması.
  (*):Ankara MEVKIFından, Genbûze MEVKIFına.. tren bileti:
  21/4/39 (1923) 17/4/39 (1923)

  Daha fazla bilgi için: http://risaletashih.890m.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=31

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*