Bir değerlendirmeye ne dersiniz?

Kudsi Nur hizmeti içinde olmanın mana ve ehemmiyetini bir mazhariyet olarak telâkki etmenin haklılığını, Nur hizmetinde yaşanan maddî ve manevî nimetlerin mevcudiyeti pekâlâ doğrulamaktadır.

İhlâs, sadakat, uhuvvet ve istikamet prensiplerine uyulduğu müddetçe her Nur erinin hayatında çok güzellikleri yaşaması bilinen ve kabullenilen hususiyetler olarak öne çıkmaktadır.

Cenâb-ı Hakkın bir “ihsan-ı İlâhisi” olarak da değerlendirilmesi mümkün olan Kur’ân hakikatleriyle hemhal olarak yaşamak adına ulvî güzelliklere mazhar olmak, bir takım maddî ve manevî sorumlulukları da beraberinde getirmektedir.

Kâinatta en yüksek hakikat olduğu muhakkak olan iman meselesi, Hizmet-i Kudsiye içinde hayatiyetimiz devam ederken, “Ben bu kudsî âlem içinde neredeyim?” diyerek sual edilip, nefis muhasebesinin zaruretinin ışığında, kendimizi değerlendirmelere tabi tutmamız iktiza eder, diye düşünmekteyiz.

Hayatımızı, bu manevî atmosfer bağlamında solurken yapılması gerekenleri şöyle bir sıralama yoluyla izharı mümkün mü acaba?

Nurlarla iştigal

Hayatımızı yaşama adına ilk ve en evvelki derdimizin Nurlarla iştigal olması gereği öne çıkmalıdır. O kudsî Kur’ân hakikatlerini okumak, yazmak ve yaymak baş hedefimiz olmalıdır. Bu yüce hakikatleri önce kendimize sonra da muhtaç gönüllere ulaştırmanın hedef ittihaz edilerek o büyük hakikatlerle sürekli meşguliyeti esas almalıyız. Her gün uyumadan ve her sabah işe gitmeden mutlaka Nurlarla iştigali sürdürmeliyiz. Çünkü, ancak okuduğumuz ve iştigalimiz kadar hizmet ederiz. Bu bir ölçüdür.

Şahsî kemalatımız

Kur’ân denizinin katrelerinin şekillendiği tefsirler olan Nur Risaleleri beslendiğimiz kaynak olarak, ondaki kemalata medar olan hakikatleri ruh, beden ve bütün duygularımıza nüfuz ettirerek, o hakikatlerden azamî derecede yararlanmak yoluyla şahsî kemalatımızı terakki ettirme çabasını büyük bir dikkat, tertip ve çalışmak yoluyla elde etmeliyiz.

Dershanelerle ilgimiz

Aziz Üstadın buyurduğu gibi, “Nurların tahsil yeri medreselerdir” hakikatinden hareketle, o Nurlu mekânları sıkça ziyareti aksatmadan, o mübarek mekânlarla olan ilgimizi sürekli canlı tutup, o huzur mekânı ev okullarına ilgi ve alâkayı azaltacak “muzır manilerden kaçınarak, Üstadın evleri veya Medresetüzzehra şubelerini ihmal etmememiz gereklidir. Bu husus her Nur Talebesinin yapması gereken önemli vazifedir.

Müfritane irtibat

Kur’ân hakikatlerinin paylaşımı adına şart ve ahvalimiz ne olursa olsun “müfritane irtibatı” esas alıp, hizmet içinde çok önemli bir yere sahip olan bu unsura sürekli işlerlik kazandırarak, “şahs-ı manevinin” de ehemmiyetli bir esasını teşkil eden müfritane irtibatı aksatmadan sürdürmek çok mühim vazifelerdendir. Birlik, muhabbet ve kardeşlik esaslarına havi bu unsurun muhafazası şu kudsi Nur hizmeti içinde küllî bir vazife telâkkisi şuurudur.

Sosyal ilişkiler

Külliyat içinde makam itibariyle Nur Talebelerinin sosyal ilişkiler açısından buluşma noktaları mesabesinde, şaşmaz hizmet ölçülerine havi hakikatleri derceden Lâhika mektuplarının izahları, sosyal ilişkiler açısından çok yüksek derecede sağlam ölçülerle mücehhezdirler. Sosyal hayat içinde, hizmetimiz adına ve sair insanlarla olan ilişkilerimizin esaslarını düzenleyen Lâhika Mektuplarındaki hakikatler muvacehesinde sosyal ilişkilerimizi geliştirmek bir zarurettir. Aziz Üstadımızın nezih tavır ve düşüncelerinin yanı sıra insanlarla olan sosyal ilişkilerindeki medeni tutum ve davranışları, sosyal ilişkiler açısından Nur Talebelerinin yerini göstermesi açısından oldukça manidardır. Üstad Hazretlerinin mübarek hayatı günümüze ölçüdür.

Hakikatlerin neşri

Nur’un satırlarında şekillenen dost, kardeş ve talebe olma esaslarının en güzel biçimiyle izhar edilmesi, şu kudsî Nur hakikatlerinin çeşitli vasıtalarla; gazete, dergi, görüntülü iletişim araçları gibi, unsurlarla Nur hakikatlerinin neşrini bize ders vermektedir. Nur Risalelerinin matbuat lisanıyla neşri bu zamanda oldukça ehemmiyet arz ettiğinden, doğru istikamette bu vazifeyi deruhte eden neşriyata sahip çıkmak yoluyla hakikatlerin neşrine destek vermek, bu zamanda mühim hizmetin öne çıkan gerekliliklerindendir.

Derslere devamiyet

Yakın tarih içinde ülkemizde Nur hakikatlerine karşı cereyan eden sayılamayacak kadar olumsuz tutum ve davranışlara mukabil, günümüzde neşv-ü nema bularak insanlığa vesile-i necat olan kudsî Nur hizmetinin daha çok kalp ve gönüllerde dalgalanması adına, Nurların tahsil yeri ve mekânı olan dershanelerde yapılan Nur derslerine devamiyeti planlı bir şekilde aksatmadan, hayatımızda şaşmaz bir kural olarak benimseyip sürdürmeliyiz.

Derslere devamiyet âlem-i İslâm’ın necatı adına küllî manevî oluşumların merkezi mahiyetini taşıdığından çok mühim kalelerdir. O kaleleri terk etmemek elzemdir.

Hukuk-u âlimiz

En yüksek hukukumuzun Nur hizmeti kudsîyesi bağlamında Üstad, Nurlar ve Nur Talebeleriyle olduğu şuuru içinde kalıp, öyle ittihaz ederek bu hususa azamî sadakat göstermeliyiz. Nesebî hukukun üzerinde bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz bu âli hukuk Kur’ân hakikatlerine hizmet adına cereyan etmelidir. Hukuk-u Üstad, hukuk-u Nur ve Nur kardeşliği hukukunun yolu sırat-ı müstakim esasiyle özdeşleşen hakikatler olarak sahil-i selâmet yolunu aralamaktadır.

Resulullah (asm) yolunda, Allah’ın birliğine hizmet esas olmalıdır. Kudsî Nur yolculuğunun adı bu olsa gerek…

Böylece bir değerlendirmeye ne dersiniz?

Not: En kalbi duygularımla mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*