Gazeteyle Nurculuk ve Yeni Asya

Nurculuk: Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin telif ettiği Kur’ân’ın en yüksek manevî tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı’yla çağımıza takdim edilen Kur’ânî ve imanî meslektir.

Risale-i Nur okuyan ve o Kur’ânî hakikatleri hayatına yansıtanlara da Nurcu denmektedir.

Risale-i Nur, Enbiya ve sahabe mesleğini günümüze taşıyan ve tezahür ettiren yegâne bir tefsirdir. Nur mesleğinin ders kitabıdır. Aslında Nurculuk geniş nuranî bir dairedir. Bu nuranî dairenin reisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’dır. O’nun (asm) günümüzdeki varisi Üstad Bediüzzaman Hazretleri’dir. Bu nuranî mesleğin cihetü’l vahdeti ve irtibatı, tevhid-i İlâhidir. Peyman ve yemini imandır. Bu mesleğin ilelebet ve daimi naşir-i efkârı, Risale-i Nur Külliyatı’dır. Ve günlük nâşir-i efkârı i’la-i kelimetullahı hedef-i maksad eden Yeni Asya Gazetesi’dir. Şimdi hakikat bu merkezde iken, bazı şahıs ve çevrelerin “Gazeteyle Nurculuk olmaz” gibi nahoş beyanları bizleri üzmektedir. Hâlbuki günümüzün en etkili vasıtalarından birisi gazetedir. Böyle etkili bir vasıtayı kullanmak yanlış olsaydı Üstad Bediüzzaman Hazretleri kullanmazdı. Hâlbuki Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin bilhassa “Eski Said” dediği döneminde tebliğ vazifesinde en çok kullandığı vasıta ceride dediği gazetedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatında gazetenin ehemmiyeti büyüktür. Bu sebeple, Yeni Asya, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin “İ’la-i Kelimetullahı hedef-i maksad eden ve muhabbet ve hakikî hürriyeti esas alan “günlük gazete” ifadesini bir nevi talimat kabul ederek Zübeyir Gündüzalp nezaretinde yayın hayatına atılmıştır. Nurculuk mesleğinin mühim bir vasıtasıdır. Nur Talebeleri için de bir ittihad vesilesi ve naşir-i efkârıdır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, kendi zamanında Risale-i Nur’dan bir mektup ya da makale neşreden gazetelere takdirlerini, teşekkürlerini sunmuştur.

Meselâ Büyük Cihad Gazetesi için şu takdirkâr ifadeleri kullanmaktadır: “Büyük Cihad gibi halisane dine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve muharrirlerine din namına minnettar oldum ve Allah razı olsun dedim. Haberim olmadan ve para da vermeden daima bana o mübarek gazete gönderiliyordu”1

Yeni Asya her gün Risale-i Nur’u neşretmekle Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin “mübarek gazete” ünvanıyla “Allah razı olsun” duâsına her gün mazhar olduğuna can-u gönülden inanıyoruz.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bir başka ifadesinde o dönemde neşriyat yapan Büyük Doğu ve Sebilürreşad için de şunları söylemektedir: “Sebilürreşad, Doğu gibi mücahitler iman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, ruh-u canımızla onları takdir ve tahsin ediyoruz”2

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, mahkeme müdafaalarında da bazen delil olarak gazetede neşredilen makalesini göstermektedir: “Dini siyasete alet yapmak istiyor diye beni suçlu yapıyorlar. Sebilürreşad’ın 116. Sayısındaki “Hakikat Konuşuyor” namındaki makalem buna kat’î bir cevaptır”3 “Sebilürreşad’ın 115. Sayısındaki “Ehl-i İman Ahiret Hemşirelerime” ünvanı olan bir makalem ispat eder”4

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Tarihçe-i Hayat’ın neşrine engel olmak isteyenlere karşı yine gazetenin neşrini delil göstermiştir: “Bu Tarihçe-i Hayat’ın en mühim kısmı üç defa Sebilürreşad tarafından neşredilmiş ve içindeki müdafaat parçaları da müteaddit mahkemelerin huzurunda okunmuş ve resmen de neşredilmiş. Onun için mahkemelerin resmen bunlara ilişecek hiçbir ciheti yok”5

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, eski Said olarak adlandırdığı döneminde, birçok gazetede makaleler yazarak fikriyatını neşrederek tebligatını yapmıştır. Bu sayede vatan ve millet menfaatına çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bu makaleler Eski Said Dönemi Eserleri adlı eserde “Makalat” adıyla ve kısmen de Tarihçe-i Hayat adlı eserinde neşredilmiştir. Bilhassa o dönemde İslâm’a ve Kur’ân’a gelen hücumları gazeteler lisanıyla bertaraf etmiş, efkâr-ı ammeye de yol göstermiştir. “Bütün makalatımda musırrım” diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, gazetelerde yazdığı makaleleri adeta Risale-i Nur’a çekirdek olmuştur. Yazdığı bir makaleyle isyan eden sekiz taburu itaate getirmiş bir iç savaşa mani olmuştur. Yine bir makaleyle elli bin kişiyi kendine taraftar etmiştir. Bunlar hep gazete vasıtasıyla olmuştur. Bu hakikat göz önündeyken hâlâ “gazeteyle Nurculuk olmaz” demek Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’ne saygısızlıktır.

Hatta kendisine Volkan Gazetesi hakkında, “Volkan’a nedir bu kadar münasebet? İttihad-ı Muhammedi bununla ne hizmet görecek?” Sualine verdiği cevap, gazetenin bu hizmet-i nuriyede ne kadar mühim olduğunun en bariz göstergesidir. Ve gazeteyle Nurculuk olmaz diyenlere de en güzel cevaptır.

Cevap şudur: “Din nasihatten ibarettir… Volkan gibi ceraid-i diniye ile nesayih-i diniyeyi o mütehassis ve müteheyyiç vicdanlara yağdırmak istiyoruz”6 umum âlemin menfaatını ilgilendiren bu zamanın farz vazifesi olan ittihad-ı İslâmın tesisine mühim katkısı olan gazetenin bu hizmetine muhalefet edenleri de mecnun olarak nitelemektedir.

Bütün bu hakikatler ışığında Yeni Asya’nın ehemmiyeti ortaya çıkmaktadır. Üstad Bediüzzamanın çizgisinde, hak ve hakikatin, hakikî hürriyet ve adaletin savunucusu ve Nurculuğun ve Risale-i Nur’un basındaki tek adresi bugün Yeni Asya’dır. Yeni Asya vasıtasıyla Risale-i Nur’u tanıyıp Nur dairesine giren insanların sayısı az değildir. Çeşitli tarafgirliklerle bu hakikati kabul etmeyenler bahsimizden hariçtir. Dar görüşler, dar düşünceler…

Dipnotlar:
1- Emirdağ Lâhikası 767.
2- Age. 545.
3- age.740.
4- age. 700.
5- age. 863.
6- Eski Said Dönemi Eserleri, 98.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*