İhlâsın manası, önemi ve yaşanması

İhlâs, kulluğun esası ve hikmetin sırrı.

Halis bir Müslüman için tam bir yol haritası olan sırdır, İhlâs. Derin, anlamlı, rahmetli olmasının yanında, böyle bir zamanda yaşanması zor olan bir konudur İhlâs. İstifadeye medar olur düşüncesiyle Risale-i Nurlar’ın muhtelif bölümlerinden derlediğim kâinatın, hikmetin, yaratılışın, İslâmiyetin, Kur’ân’ın, kudsî dâvâvanın esası olan ihlâs konusunda bir tefekkür yolculuğu yapalım birlikte.

İhlâsın mana ve muhtevası arasında şöyle tarifler var:

Ağızdan çıkan mübarek kelimelerin, zîşuurun kulaklarına girip, nurlandırıp sevap kazandıran.

Allah’ın rızasından başka hiçbir şeye âlet olmamanın istikametli ve sağlam duruşu.

Âmi ve ümmiî adamların dayanışmasının, bir velâyet hassası ve manevî kuvvetinin tezahürü. Bir tek hakikat-i imaniyeyi dünya saltanatıyla değiştirmemenin sarsılmayan çizgisi. Bu musîbetli zamanda Allah’ın rızasını tek gaye ve maksat yapmanın sadâkati.

Bütün kuvvetini, hakta bilmenin idraki. Büyük ve bâkî hakikatlerin, fâni ve âciz şahsiyetlere bina edilemeyeceğinin idraki ve yaşanması.

Cenâb-ı Hakk’ın rızasının sayı çokluğu, çok sevap isteme, fazla başarıyla değil, bu sırla kazanıldığı. Cenâb-ı Hakk’ın vazifesi ve ihsanına karışmama. Yalnız rıza-i İlâhîyi düşünmenin yolu. Dini siyasete âlet yapmaktan hayat boyu kaçınmanın dikkati ve hassaslığı.

Duâ, ibadet, dâvet, tebligat ve “iştirâk-i âmâl-i uhrevî” düsturuyla amel defterine hasenat yazdırmanın en kısa ve kârlı kazancı. Ehl-i dalâlete karşı mağlûp olmamak için fedakârlığın, metanetin, sadâkatin zırhı. Gerçek kurtuluş reçetesinin yolu ve hikmeti.

Risale-i Nur’u, maddî, mânevî hiçbir şeye âlet yapmamanın feraset ve feragati. Hakikî Nurcular’daki sadâkatin, tesanüdün, musîbetlere karşı metanetli duruşu. Hakikî Nurcular’ın; âzamî iktisat, kanaat, sabır, istiğna ile Kur’ân hizmetini düşünüp yaşama mesleği.

Hakperestliği nefisperestliğe tercih etmenin yolu. Gerçek kulluğun; şân, şeref, makam, maddî, mânevî bütün rütbelerden uzak duruşunun hali. Her şeyi yaptıktan sonra neticeyi Allah’a bırakmanın teslimiyeti. Herşeyde O’nun varlığını tam olarak hissedip inanmanın şuuru. Hırsın, uhrevî ameli zedelediğini, insanların teveccühünü beklemenin zararlı olduğunun şuuru.

Hiçbir felsefenin eli yetişmediği hakikatleri insanlığa ders verip, menfi plânları tesirsiz bırakma ilmi. Hizmet-i Kur’âniyedeki şahsî hata ve kusurları kabullenip sırf Allah rızası için itiraf etme hali. İbadetin ruhunun, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılması lâzım geldiğinin idraki.

İmana muhtaç olanlara hakikati anlatmanın gayreti. Şahsı istirahat ve dünya hayatı uğruna, kudsî hizmeti âlet yapmama fedakârlığı. Kendi vazifesinin sadece tebliğ olduğunu kabullenmek. Şahs-ı mânevînin hatırına “eneleri, egoları” yere vurup mahviyet ve tevazuun yaşanması. Kuvvetin; hakta ve bu sırda olduğunun derk edilip kabullenilmesi. Küfrü mutlak ve anarşiliğe karşı ümmet için bütün kuvvetiyle iman hizmetinde fani olma anlayışı.

Maddî menfaati ve rekabeti; kudsî hizmeti zedelememek için terk etme basiret ve fedakârlığı. Muhaliflerin yaptığı zulmü bile maneviyat için bir katlanma vasıtası olarak görmek. Neticesi Allah’ın rızası olan; çok büyük bir mayanın adı. Niyetin bir ruh olduğu, o ruhun ruhunun da “o” sır olduğunun kabulü. O sırla kim ne isterse Allah’ın ona vereceğine tam iman.

Bu sırla şereflenen bir adamın yirmi adam kadar fayda verdiği kazancıyla şereflenmek. Risale-i Nur mesleğindeki; terk-i enâniyet, zahmette rahmeti, elemlerde bâki lezzetleri hissetmek. Risale-i Nur’un hakîki şâkirtlerine “Nurlar’ın” kâfi olduğunu, başka şereflere, mânevî, maddî menfaatlere göz dikmenin zarar getireceği mirasını kabullenmektir.

Tarafgirlik damarına girmemek, dâhilden ve hariçten gelen fırtınalı cereyanlara hiç temas etmemek, bu konuda mübarek kardeşleri de zaman zaman îkaz etmek.

Yapılan bir dirhem amelin, onsuz yapılan yüz batman amele tercihli olduğunun farkına varmaktır.

Hayat çizgisinde aile boyu “İhlâslı “yaşamayı ve istikametli kalmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz edelim (Âmin).

Benzer konuda makaleler:

1 Geri Dönüşüm

  1. Mehdinin cemaatinden ayrılanlar • Sorularla Mehdi

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*