İki boyutlu dostluk

İlk olarak tanışıklıkla başlar dostluk. Sonra da kaynaşmakla gelişir. Pekişmeyle de sürer. Dostluk kavramı Cebrail ile Şeytan arasında geçerli değildir.

Şeytan, Cenâbı Hak tarafından tart edilmiş bir varlıktır. Cebrail, Cenâbı Hakk’ın emriyle kendisinin hakikî ve ebedî dostudur. Bu yüzden Cebrail Şeytanla asla barışık değildir.

Bu oluşum bir gerçektir. Gerçeklerin rağmına hareket esas alınırsa yanlış olur.

İnsan denilen mahlûkun bu kurallara çok dikkat etmesi gerekmektedir.

İnsan hayatta daima bir imtihanla karşı karşıyadır. Bu durum yaşadığı cismanî ve şahadet âleminde de geçerlidir.

“ Şeytan ve şeytanlaşmış” insandan da bahs edilir.

Hatta onların şerrinden korunmak için çokca duâ edilmesi tavsiye edilir.

“Şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden Allaha sığınılır” diye.

“İnsi ve cinni şeytanlar” tabiri, tahkiki imanı vazeden ve kalplere imanı yerleştiren Kur’ân tefsirlerinde geçer.

Doğru istikamet insanın seyretmesi gereken en makul yoldur. Bu yolu intisap etmek gerekmektedir.

Bu yolda yürürken şeytan ve şeytanlaşmış ruhlar insana musallat olurlar.

Onu doğru yoldan sapıtmaya çalışırlar.

Kur’ân’ın tehlikeli olarak işaret buyurduğu insanlar mevcuttur. Bunlar kendilerinde mevcut olumsuz değerlerle bilinirler.

“Kur’ân ve iman düşmanlarıdırlar. Her asırda mukaddes İslâm dinine muhalif hareketi esas alırlar..

En önemli hususiyetleri, “münafık” olmalarıdır. Kur’ân ve hadislerde münafıklığın alâmetleri gayet açıkça belirtilir.
Feraset ve akıl sahibi mü’minler ferasetleri ve akılları sayesinde münâfıkların hususiyetlerini bilirler ve anlarlar.

Dikkat ve son derece hassasiyetle yaklaşırlar bu tip insanlara.

Barışık değildirler bu insanlarla.

Bilerek sempati gösterdikleri zaman tehlike içinde olurlar.

Günümüzde cereyan eden hadiselere bakıp yorumlamada istinat noktaları Kur’ân ve Sünnet ekseninde olmaması halinde sağlıklı düşünmek mümkün olmaz.

Cereyan eden hadiselere bu bağlamdaki yorumlar konusu Risale-i Nurlar sağlam ve sarsılmaz Kur’ân hakikatleri olarak beşeriyetin önünde durmaktadır.

Sağlam ve sarsılmaz kaide ve metotlarla mücehhez Kur’ân tefsiri hakikatler, Müslümanların hayatını doğru istikamete yönlendirir ve doğru İslâmla mücehhezdir.

Örneklersek; Nur Risaleleri içine dercedilmiş adına Beşinci Şuâ denilen kısımlardaki hakikatler Şeytan ve şeytanlaşmış insanların mahiyetini anlatıp bildirmede esaslı ve doğru hakikatleri beyan etmektedir.

Cebrail ile şeytanın barışmazlığını ifade ederek ispat eden bu yazılı hakikatler doğrultusunda hadiselere bakıp hareketlerimizi bu bağlamda tanzime tabi tuttuğumuzu da yanılmadığımızın şuâlarıyla muhatap oluruz.

İki ayrı dostluk mevcuttur.

Bunlardan birisi Rahmanî yani Cebrail ve hakikî dostluk.

Bir diğeri ise şeytanî dostluktur.

Ehl-i imanın şeytanî vasıfla haiz münafıklığın alâmetlerini taşıyanlarla dostluğa hafiften dahi meyli, maddî ve manevî musîbetlere düçar olmanın kapısını aralar.

Üstad Bediüzzaman’ın “Dost olmadığım” diyerek öne çıkardığı şahıs ve şahıslarla olan tavsiyeleri ölçü alınmalıdır .

Yoksa şiddetli maddî ve manevî tokatlara düçar olunur.

Günümüzde cereyan eden bütün olumsuz hadiselerin kökeninde de bu oluşumlar mevcuttur diye düşünüyoruz.

Dikkat.. dikkat.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*