İman yenilemek

Yaşımız ilerledikçe ilim, fikir ve hayat şartlarında yeni gelişmeler, bilgiler elde ediyoruz. Öyle ise, imanımızı da buna paralel olarak yenilemeliyiz.

Kur’ân’da, “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz.”1 diye ferman buyuruluyor.

Dikkat edersek; “Ey iman edenler… iman ediniz!” deniyor.

“İman edenler” dendiğine ve iman ettiklerine göre, “iman ediniz!” ne demektir?

“İmanınızı ‘La ilahe illallah’ ile yenileyiniz”2 hadis-i şerifi mealini verdiğimiz bu âyeti açıklıyor..

İmanınızı tahkike çıkarınız ve yenileyiniz…

Risale-i Nur; günümüz fikrî, sosyal fen, teknik/teknolojik gelişmelere paralel, “imanı yeniden formatlar.”

Risale-i Nur, yeni bir ilim, yeni bir ruh, yeni bir mana, yeni bir zihniyet ile “iman programı yüklemesidir.”

İşte Risale-i Nur, “Ey iman edenler iman ediniz!” mealindeki âyetiyle, “Lailahe İllellah diyerek imanınızı yenileyiniz!” mealindeki hadis-i şeriften hareketle “atomdan yıldızlara, samanyollarından kâinata kadar herşeyin üstündeki, “sikke-i Uluhiyyeti, hatem-i Rububiyeti ve nakş-ı kalemi” göstererek, “Lailahe illellah!” delillerini okutarak imanı yeniliyor, formatlıyor, yeniden yükleme yapıyor!

“Tevhid dahi iki çeşittir.

• Biri tevhid-i âmî ve zâhirîdir ki; “Cenâb-ı Hak birdir, şeriki, nazîri yoktur, bu kâinat onundur.”

• İkincisi tevhid-i hakikidir ki, her şey üstünde sikke-i kudretini ve hâtem-i rubûbiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden O’nun nuruna karşı bir pencere açıp O’nun birliğine ve her şey O’nun dest-i kudretinden çıktığına ve Ulûhiyetinde ve Rubûbiyetinde ve mülkünde hiçbir vech ile, hiçbir şeriki ve muîni olmadığına, şuhuda yakın bir yakîn ile tasdik edip imân getirmektir ve bir nevi huzur-u dâimî elde etmektir.3
Dipnotlar:
1- Nisâ Sûresi, 136.
2- Müsned, 2:359; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb.
3- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 264.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*