Kâinattaki muhteşem nidalar

Bediüzzaman, Barla Yaylası’nda rüzgârın esmesiyle ağaçların raks ederek uğultu ile yaptıkları coşkulu zikir ve tesbih seslerini İlâhî musıkînin nağmeleri olarak duyar, tefekkürle dinler.

Bütün mahlûkat ve mevcudat, Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin tecellileri, rahmet hazinesinin ikramları, hikmetinin cilveleri, inayet mektupları, şefkatinin işaretleri olarak ifade eder. “Hiçbir şey yoktur ki, O’nu övüp, O’nu tesbih etmesin.” (İsra Sûresi, 44) Âyette ifade edilen manaları kâinattaki bütün mevcudat üzerinden misaller vererek, deliller göstererek kendilerine has lisanlarla Allah’ı (cc) zikrettiğini ders verip anlatır.

Üstad, 17. Söz’de Molla Ahmet Cezerî’nin divanında geçen ağaçların hışırtılı zikriyle İlâhî aşkı çağrıştıran tefekkürleri hatırlar, duygulanır. Beyitlerde ifade edilen birçok manaları, sırları, hakikatleri muhabbetullah hasretiyle ağlamalarını aşkla zikr-i Hallâk’ı ifade eden terennümlerini kalbinin derinliklerinde hissedip esarette satırlara dökmüş.

“Firkatli ve gurbetli bir esarette, fecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalarıdır.

Seherlerde eser bâd-ı tecellî

Uyan ey gözlerim vakt-i seherde.

İnâyethah zidergâh-ı İlâhî

Seherdir ehl-i zenbin tevbegâhı,

Uyan ey kalbim vakt-i fecirde,

Biküntevbe, bicu gufran, zidergâh-ı İlâhî.” 1

Bizler de hayatın gayesini anlayıp yaratılış sebebimizi Rabbimizi tanımak, rızasını kazanmanın seherlerde gözyaşı ile mağfiretine, inayetine sığınmak için bütün varlığımızla dergâhına yönelmeliyiz. O’nun varlığının, birliğinin, Cemali’nin ulvî derecelerine, marifet ve muhabbetinin kudsî mertebelerine vâsıl olmanın yolu seherlerde dökülen nedamet gözyaşlarıyla idrakine varmalıyız. Kusur ve günahlarımıza pişmanlıklarla duâ, tövbe ve istiğfar nidaları ile Rabbimize yalvarmalıyız. İlâhî aşkın ateşinde fena ve feda olma şuuruyla ağlayan kalbin hüzünlü sesini dinlemeliyiz.

“Hem insan zaafıyla ve acziyle ve fakrıyla ve cehliyle diğer bir tarzda âyinedarlık edip, yine zaafına, fakrına merhamet eden ve medet veren Zâtın kudretine, ilmine, iradesine ve hâkezâ, sair evsafına şehadet eder.” 2 İnsan, akıl, fikir, kalp, ruh gibi maddî, manevî kabiliyetlerle donatılmıştır. Kendisindeki duygular ve lâtifeleri vahid-i kıyasî farazi kıyaslamaları ile Allah’ın küllî sıfatlarını anlamaya, marifetullahı şuurla tefekkür etmeye çalışması gerekir. Cenab-ı Hakk’ın her yerde görünen isimlerinin tecellilerinden, sanatının güzelliğini yansıtan cilvelerinden, hikmetinin sebeplerini ilmi ölçülerle inceleyip nizam ve intizamın sebep ve sonuçlarını araştırarak ulvî hakikatlere ulaşmalıdır.

Bu ölçü ve kıstaslarla gördüğümüz ağaçlar, kuşlar, taşlar her şey Rabbimizi anlatan, zikreden mektuplar, varlığını gösteren aynalar, birliğini işaret eden deliller, güzelliğini yansıtan tecelliler olarak bakmalıyız. Aşık Ruhsati’nin: “Ağaçlar hu çeker, iniler taşlar / Dağlar gözlerinden akıtır yaşlar / Bülbül figan eyler feryada başlar / Öter garip garip diller sabahtan.” şiirinde bütün mahlûkatın kendilerine mahsus dillerle Rabbimizi zikrederek tanıttığını hoş bir ifadeyle işaret etmiştir.

Vahdet sırrıyla kâinattaki kemalat, hareketler, işleyişler, faaliyetler Cenab-ı Hakk’ın ilmi ve iradesiyle meydana geldiğini şuur sahiplerine ve düşünen akıllara gösterir. “O her şeyi en güzel şekilde yarattı” 3 “Hiç düşünmüyorlar mı?” 4 âyetleri, kâinattaki güzellikleri ve yaratılış sırrının hikmetlerini izah etmektedir.

Düşünen ve anlayanlar için…

Dipnotlar:

1. Sözler, 18. Söz.
2. Şuâlar, 2. Şuâ.
3. Secde Sûresi, 7.
4. Yasin Sûresi, 68.

Not: Kurban Bayramı Arefesinde ebediyete intikal eden Mehmet Özkan Ağabeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*