Kur’ân nurlarına her yerde ihtiyaç var

Amerika Nur hizmetleri için planlar ve beklentiler-2

ÜN­LÜ WALL STRE­ET’TE­YİZ

Ak­şam na­ma­zı­na ya­kın dün­ya­nın en ün­lü pa­ra ve fi­nans mer­ke­zi o­la­rak bi­li­nen ün­lü “Wall Stre­et”e de uğ­ra­mak na­sip ol­du. Ma­ter­ya­list fel­se­fe­nin ö­ne çı­kar­dı­ğı pa­ra ve gü­cün sim­ge­si o­la­rak ka­bul et­tik­le­ri tunç­tan ya­pıl­mış dev bir “bo­ğa”nın ö­nün­de in­san­lar grup grup re­sim çek­ti­ri­yor­du. Kı­sa bir göz a­tıp, a­da tu­ru bo­tu­na ye­tiş­mek ü­ze­re hız­la o­ra­dan ay­rıl­dık.

Ak­şam na­ma­zı­nı de­niz bo­tu­nun boş bir ye­rin­de kıl­mak na­sip ol­du. A­me­ri­ka’nın en bü­yük sem­bol­le­rin­den o­lan ve New York sı­nır­la­rı i­çe­ri­sin­de bir a­da­da bu­lu­nan “Hür­ri­yet Hey­ke­li”nin ya­kı­nın­dan ge­çen bir dev bot­la ge­zi ya­pıp, ün­lü Man­hat­tan A­da­sı­nı ge­ce gö­züy­le bir de de­niz cep­he­sin­den sey­ret­mek na­sip ol­du. Ya­kı­nın­dan geç­ti­ği­miz “Hür­ri­yet Hey­ke­li’nin” haş­me­ti ger­çek­ten göz ka­maş­tı­rı­yor.

Çok hız­lı ve yo­ğun ge­çen gün­den son­ra so­luk­lan­ma ve ne­fe­si yi­ne ders­ha­ne­miz­de a­lı­yo­ruz. Na­maz, ik­ram, ders ve son­ra­sın­da bu­ra­da­ki hiz­met­le­ri­mi­zi da­ha na­sıl ge­liş­ti­re­ce­ği­miz ko­nu­sun­da ö­nem­li bir meş­ve­ret yap­tık. Bu fe­da­kâr in­san­la­rın ken­di­le­ri­ne dü­şen ve yap­mak­ta ol­duk­la­rı­na şa­hit ol­du­ğu­muz gü­zel hiz­met­le­ri ve plân­la­rı var. A­na­va­tan Tür­ki­ye o­la­rak biz­den is­tek­le­ri ve bek­len­ti­le­ri var.

A­ME­Rİ­KA­LI NUR TA­LE­BE­LE­Rİ­NİN YAP­TIK­LA­RI HİZ­MET­LER

* Mu­tat ders­le­ri bay­lar ve ba­yan­lar o­la­rak ay­rı ay­rı de­vam e­di­yor.

* Ri­sa­le-i Nur ta­nı­tı­mı i­çin he­di­ye ki­tap da­ğı­tı­mı­na ö­nem ve­ri­yor­lar ve bu­nu müm­kün o­lan her yer­de uy­gu­lu­yor­lar.

* Tür­ki­ye’den ge­len her grup­tan Nur Ta­le­be­si­ne ku­cak a­çıp, ge­re­ken il­gi, a­lâ­ka, mi­sa­fir­per­ver­lik, reh­ber­lik, ik­ram ve yar­dı­mı e­sir­ge­me­den ya­pı­yor­lar.

* E­ği­tim, a­raş­tır­ma, ti­ca­ret ve baş­ka a­maç­lar i­çin ge­len dost ve kar­deş her­ke­se ge­re­ken bil­gi, des­tek ve yar­dı­ma ha­zır­lar.

TÜR­Kİ­YE’DEN İS­TEK VE BEK­LEN­Tİ­LE­Rİ

* Hiz­met­le­ri yay­gın­laş­tır­mak ve a­na­va­tan­la, dâ­vây­la sı­cak i­liş­ki­le­ri de­vam et­ti­re­bil­mek i­çin o­ra­la­ra da­ha sık o­la­rak hiz­met e­le­man­la­rı­nın gel­me­si­ni bek­li­yor­lar.

* Dil, mas­tır ve a­ka­de­mik e­ği­tim ve her ne se­bep­le o­lur­sa ol­sun ABD’ye ge­le­cek ki­şi­le­rin re­fe­rans­lı ve ir­ti­bat­lı gel­me­le­ri du­ru­mun­da da­ha i­yi; or­ga­ni­ze­li ve plan­lı hiz­met o­la­ca­ğı­na ve bu­na ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­na i­na­nı­yor ve be­yan e­di­yor­lar.

* Her din, i­nanç, kül­tür, et­nik ya­pı­da o­lan in­san­la­ra u­laş­tır­mak ve he­di­ye o­la­rak da­ğıt­mak i­çin her dil­den ki­tap­la­rın te­min e­dil­me­sin­de mad­dî kay­na­ğa ih­ti­yaç­la­rı­nın var ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­lar.

* Ö­zel­lik­le Türk­le­rin yo­ğun ol­du­ğu yer­ler­de ye­ni ders­ha­ne aç­mak ve va­kıf e­le­manı is­tih­dam et­mek e­me­lin­de­ler. Bu ko­nu­da biz­ler­den şid­det­le ir­ti­bat ve yar­dım bek­li­yor­lar.

* Bü­tün bun­lar i­çin de şu an­da­ki mad­dî kay­nak­lar ye­ter­li ol­ma­dı­ğın­dan, a­yak­ta ka­lın­ca­ya ka­dar mad­dî, ma­ne­vî du­â­ya bü­yük ih­ti­yaç­la­rı var ol­du­ğu­nu be­yan e­di­yor­lar. Ma­lûm, el­çi­ye ze­val ol­maz­mış.

NE­Tİ­CE

Ec­da­dı­mı­zın “İ’lâ-yı Ke­li­me­tul­lah” ga­ye­siy­le ken­di sı­nır­la­rı­nı çok­tan a­şan ve bin­bir çi­le­ler­le yap­tık­la­rı o gü­zel ma­ne­vî ci­ha­dı, tat­bi­kat ve hal­le­ri, mo­dern dün­ya­da Ce­nâb-ı Hak biz­le­re çok bü­yük ko­lay­lık­lar ve bol­luk­lar­la ih­san ey­le­miş. İn­şa­al­lah bu­nun tam hak­kı­nı ver­mek­le me­su­li­yet­ten kur­tu­la­bi­li­riz. Bu ga­yey­le üç se­ne­dir bu ül­ke­ye hiz­met i­çin, ka­rın­ca ka­de­rin­ce kat­kı­da bu­lun­mak ve kar­şı­lık­lı fi­kir ve hiz­met a­lış­ ve­ri­şi yap­mak na­sip ol­du. Bu de­fa çok da­ha ü­mit­li, çok da­ha do­lu do­lu ve çok da­ha zin­de dön­dü­ğü­mü ö­zel­lik­le be­lirt­mek is­te­rim. Zor şart­lar al­tın­da fe­dâ­kâ­râ­ne ça­lı­şan bu de­ğer­li ve gay­ret­li in­san­la­ra her ko­nu­da ir­ti­bat ku­rup yar­dım mus­luk­la­rı­mı­zı aç­ma­mız ve de­vam­lı duâ et­me­miz ge­re­ki­yor.

İn­şa­al­lah bu gay­ret ve e­mek­le­ri­mi­zin bo­şa git­me­ye­ce­ği­ni, bu ül­ke­de da­ha faz­la in­sa­na ve coğ­raf­ya­ya u­la­şa­rak in­san­lı­ğın kur­tu­luş re­çe­te­si o­lan Kur’ân Nur­la­rı­nı muh­taç gö­nül­le­re u­laş­tır­mak yo­lun­da ma­ne­vî ci­ha­dı­mı­za kat­kı­da bu­lun­ma­ya de­vam et­me­miz ge­re­ği­nin şu­u­run­da ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni bir de­fa da­ha be­lirt­mek is­te­rim. Gö­rüş­tü­ğüm, bu­luş­tu­ğum, te­le­fon­la ir­ti­bat kur­du­ğum, Nu­run sev­da­lı­sı bü­tün a­ğa­bey ve kar­deş­le­rin siz­le­re se­lâ­mı­nı ge­tir­dim.

Bun­dan son­ra yurt dı­şı hiz­met­le­rin­de da­ha ak­tif rol a­la­cak YU­HİB ve IC­BA ku­rul­la­rı­mı­za sa­hip çık­ma­nı­zı yü­rek­ten te­men­ni e­di­yo­rum. Dün­ya­ya a­çı­lan bu ye­ni pen­ce­re­mi­zin genç ve ye­şil kal­ma­sı he­pi­mi­zin gay­ret­le­ri­nin ya­nın­da kav­lî ve fi­i­lî du­â­la­rın da ic­ra e­dil­me­si­ni ge­rek­ti­ri­yor.

Ben ba­na dü­şe­nin, si­zin du­â ve yar­dım­la­rı­nız­la—hiç ol­maz­sa bir kıs­mı­nı—ic­ra et­me­nin mut­lu­lu­ğu ve bah­ti­yar­lı­ğıy­la bu haf­ta ba­şın­da yur­du­ma, dost­la­rı­ma ve ha­ne hal­kı­ma ka­vuş­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­rum.

Bu gü­zel duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le siz de­ğer­li dost­la­rı­ma say­gı­la­rı­mı su­nu­yor, du­â­la­rım­la, sağ­lık ve â­fi­yet, sıh­hat ve is­ti­ka­met, ih­lâs ve sa­mi­mi­yet­le bir ha­yat ge­çir­me­niz di­lek­le­rim­le se­lâm­lı­yo­rum. Sa­da­kat­te ber­de­vam ol­mak ü­mit ve te­men­ni­siy­le… 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*