Leyâli-i aşerenizi tebrik ederiz

Bu on gece, Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var.

-Zilhicce’nin ilk 10 gecesi-

Aziz, sıddık kardeşlerimiz,

Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi ve gelen îydinizi ruh-u cânımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlâhiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” (Yemin olsun fecre. Ve on geceye. / Fecr Sûresi: 1-2.) kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. Çünkü; hac sırrıyla bütün âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarâne bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammede (asm) hakkında ettikleri duâlarına, o gecelerde a’mâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar.

İnşâallah Nur şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki; uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerâit içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki îmân ve Kur’ân hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâle-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar.

El-Bakî Hüve’l-Bâkî

Umumunuza birer birer selâm ve selâmet ve dâreynde saadetlerinize duâ eden kardeşiniz,
Said Nursî
(Gayr-i münteşir bir lâhika mektubu)

***
Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr kardeşlerim,

Evvelâ: “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” (Yemin olsun fecre. Ve on geceye. / Fecr Sûresi: 1-2.) senâsına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruh u canımla tebrik ederim. Ve şiddetli hastalığımın şifasına duâlarınızı isterim.

Saniyen: Nurların parlak fütuhatına bir derece mümanaat fikriyle, gizli dinsizler bir kısım resmî memurları âlet ederek keyfî kanunlarla ilişiyorlar. Ve has Nurcuların az bir kısmına fütur vermek için çalışıyorlar. Ezcümle, bu mübarek günlerde İstanbul’dan Rehber hakkında dinsizlik damarıyla yazılan ehl-i vukuf raporunu bana gönderdiler. Ben şiddetli ve semli hastalığım için, onlara cevap vermesini sizlere havâle ediyorum.

On iki sene evvel yazılan ve aflar ve beraatlar gören ve beş mahkemenin eline geçip ilişilmeyen ve iade edilen ve on bin adama, hususan gençlere zararsız menfaat veren ve zeyilleriyle beraber büyük müdafaatımda bu vatana büyük faydası ispat edilen bu eser hakkında, Medresetü’z-Zehra ve şubeleri, o ehl-i vukufu susturmak ve kanun namına tam kanunsuzluk ettiklerini ve adliyede adalet hesabına dehşetli zulüm ettiklerini ve Rehber hakkında “Dini siyasete âlet etmek var” demelerine mukabil, o vukufsuz ehl-i vukuf siyaseti ve adlî vazifelerini dinsizliğe âlet etmek istediklerini delillerle göstermek vazifesini o Nurcu kardeşlere havale ediyorum.
Hasta kardeşiniz Said Nursî
Emirdağ Lâhikası, mektup no: 307, s. 694

***
Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve duâ ederiz ve duâlarını Kur’an’ın medh ü senasına mazhar olan bu leyâli-i aşr olan on gecelerde rica ediyoruz.
Kastamonu Lâhikası,  mektup no: 72, s. 152

LÛ­GAT­ÇE:
leyâli-i aşere: On mübârek gece. Zilhicce’nin ilk on gecesi.
leyâli-i aşr: On mübârek gece. Zilhicce’nin ilk on gecesi.
îyd: bayram.
a’mal-i saliha: sâlih ameller, hayırlı fiiller, iyi ameller.
kasem: yemin.
hasenat: Hayırlar, iyilik ve güzellikler.
ulûm: ilimler.
dâreyn: Her iki dünya. Dünya ile âhiret.
fütuhat: Fetihler, zaferler; İlâhî feyizler.
mümanaat: Engeller, mâni olan şeyler.
fütur: 1- Yeis. Ümidsizlik. Usanç. 2- Zaaf. 3- Keder, gam. 4- Gevşeklik.
semli: zehirli.
Medresetü’z-Zehra: Bediüzzaman’ın Doğu’da yapılmasını idârecilere teklif ettiği, fen ilimleriyle müsbet ilimlerin birlikte okutulmasını düşündüğü üniversite.
ehl-i vukuf: Bir mesele hakkında bilgi ve yetki sahibi olanlar. Hâkimler.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*