Muhafazakârlığın Dönüşümü

Belki de muhafazakâr kuruluş ve kalıpların dönüşümünü esas almalıydık. Dünya, teknolojinin yeni imkânlarıyla küçüldükçe, sosyal hadiselerin değişimi de sürat kazanıyor. Sosyal hadiselerle birlikte siyasî hadiselerin hızlı dönmesi, birçok insanda yön kaymasını netice veriyor.

Bugünün serî geçen zamanlarını ve o zamanlarda cereyan eden hadiseleri, o­n – yirmi yıl öncekilerle mukayese veya karıştıranların içine düştükleri fikrî tuzaklar o kadar çok ki…

Bu zamanın en ilginç yanı da düşünmeye, tahlile ve aklî neticelere gitmeye müsaade etmeyecek derecedeki hızlı seyri… Dünün en solcu geçineni ile muhafazakâr geçineni aynı karede görenlerin şaşkınlığı da neredeyse kaybolmak üzere… hatta dindarların bile dünkü din karşıtlarının bazı hayat tarzlarını ve ifadelerini benimsemeleri de normalleştirilmek isteniyor. Fakat dönüşümün menfîce olduğunu, hadiselerin fıtratı tahribe doğru dönüştürmeye başladığını da ifade etmek zorundayız. Fıtrattan koparak dejenerasyonu yaşayan bu dönüşümdeki asıl “rolün” semavî dinlerle mücadele eden “din ve mukaddesatar karşıtı tahripkâr cereyanlar”da olduğunu bazen silüetlerinden, bazen de renk ve tonlarından anlıyoruz.

Her meselede olduğu gibi, bu kadar karışıklık, mübalağa, suret-i haktan görünme ve mahiyetlerini gizlemelerin arasında bize yön gösterecek ve yol verecek yegâne kaynağımız Risale-i Nur´dur. Bediüzzaman Hz.lerinin mahiyetlerini deşifre ettiği, misyon ve fonksiyonlarını anlattığı ve tahribat şekillerini izah ettiği cereyanlar; hangi kılık, kalıp ve role bürünseler de, inşallah o­nları tanımamız zor olmayacaktır. Zira mü´minler Allah´ın nuruyla bakarlar… Bir de Kur´ân´ın zamanımızı tercüme eden tefsirini okuyorlarsa…

Risale-i Nur´da ahirzaman fitnesi tavsif edildiğinde; dinsizliği, her türlü otoriteye baş kaldırışı, firavuniyeti, hürmetsizliği, tahripkâr oluşu ve anarşiyi doğurması vasıfları öne çıkar. Günümüzde bu vasıflara sahip ve dünya barışını ayaklar altına alan fikir, cereyan, siyasî hareket ve düşünce ekollerini incelediğinizde, hiçbirisinin dünkü coğrafyasında sabit kadem olmadığını görürsünüz. Çoğunun eski kalıplarından çıkıp yeni kalıplarla toplumu şaşırtmaya ve birçoğunun da önceki slogan, forma, sembol ve giysilerini terkedip, tamamen farklı formatlarda sosyal hayatta tezahür ettiğine şahit olursunuz.

Kim bilirdi ki; kominist Rusyanın karşısında o­nyıllarca mücadele eden bugünkü Amerikan yönetiminin “modern bolşeviklerce” ele geçirileceğini… Dünkü emek düşmanları veya proleterya yandaşlarının zalim kapitalistlerden daha zalimce sahnede yer alacaklarını kim bilirdi ki… Trocki´cilerin Pentagonu, Freud´çuların sosyal enstitüleri işgal edeceğini çoğumuz bilmezdik. 1980´li yılların Varşova yanlı barış dernekçilerinin 2005´lerde Yeni Liberal olarak ortaya çıkıp, karapara ile kurdukları ve dünyanın her tarafında toplum adı altında “açık toplum enstitüleriyle” fitne ateşini tutuşturacağını, zayıf ülkelerde hükümetleri devireceğini fazla kimse bilemezdi… Jacques René Chirac´ın; François Maurice Mitterrand´ın da solunda, aslen modern bolşevik olan Nicolas Sarkozy´e destek vererek, kendi eseri olan Fransa – Almanya ittifağını havaya uçuracağını ve Alman hristiyanlarının; hristiyanlığın değerlerine düşman bir ekibi Angela Merkel´in başkanlığında iktidara taşıyacaklarını önceden bilmek hakikaten mümkün değildi. Peki ne oldu? Şeklen ve ismen muhafazakâr olan Amerika ve AB yönetimleri, hakikatte tahripkâr solun eline geçmiş görünüyor. Hümanist Sosyalistlerin de şaşkınlıkla bakındıkları bu yeni “kızıl sol”un muhafazakâr yumurtalar içinden çıkmaları, ahirzamanın en dehşetli alametlerinden olsa gerek. Amerika ve Avrupa´da, başta partiler olmak üzere tüzel kişiliğe sahip birçok oluşumun “kızıl ejderin” yeni dönüşümüyle içine düştükleri durum, Amerika ve Avrupa´nın Kur´ân Nur´una olan ihtiyaçlarını biraz daha açığa çıkarmış oldu. Yani geleneksel hristiyanlık meşgul olduğunu zanneden Amerika ve Avrupa modern bolşevizm baskınına uğramışlardı…

İnançta, ahlâkta, dinî değerlerde, temel insanî ölçülerde başlayan dehşetli zelzeleyle sözkonusu hristiyan ve insaniyetperver çevreler de panik içinde koşuşturuyorlar. Amerika ve Avrupa´yı idare eden hükümetlerin icraatlarına ve müstakbel projelerine dikkat edenler, muhafazakârlığın buradaki dönüşümünü daha iyi anlayabilirler.

Sihirbazların yardımıyla evvelâ bankalara ve fonlara toplatılan para, daha sonra yine o­nların yardımıyla haksahiplerinin elinden alındı. Çok yüksek meblağlara varan bu paranın, dünyanın dörtbir yanından yükselen feryatlara, yangınlara, iç çatışmalara, açlık ve sefaletlere sebep teşkil ettiğini öğrenmek isteyenler, akıntıyı kaynaktan itibaren takib etseler mutlaka göreceklerdir. Fakat hadiseler o kadar süratli cereyan ediyor ki, sebatkâr, takib edebilecek kadar bilgili ve tahlil edebilecek düzeyde techizli insanların sayısı pek fazla görünmüyor. Tam o­n seneden bu yana, Türkiye´de kâr eden biricik ticarî kuruluşların bankalar olduğunu ve bugün ise söz konusu bankaların yüzde sekseninin insanî değerlere karşı olanların denetiminde bulunduğunu bazı gazeteler yazdıkları halde, ehl-i hamiyetten çıt yok… Ve Türkiye muhafazakârları başta Türkiye olmak üzere dünyanın bu çetelerce, sihirbazlarca soyulmasına yardımcı oluyor… Vitrinlerdeki muhafazakâr görünümler, insanî ve dinî değerlere bağlı halkların dizlerindeki dermanı bitiriyor ve sorgulama mecali bırakmıyor. İzaha çalıştığımız dönüşümün menfî olduğunu, fıtratın bozularak asliyetine rücu imkânını kaybetmesi manasına geldiğini tekrarlamakta fayda görüyoruz.

Genleriyle oynanmış bitkilerin tohumlarından fıtrî hallerine dönemiyorsunuz. Dinsiz felsefenin laboratuvarında hazırlanmış psikolojik ve sosyolojik kalıplara mahkum edilmiş insanların, cemiyeti yaşanmaz hale getirmekte olduğunu da haber verelim. Düne kadar hem semavî ve hem de arzî din ve inançların “ahlâksızlık” addederek cemiyetin dışında tutmaya çalıştıkları insanların hayvanî davranışlarının meşhur çevrelerce nasıl korunma altına alındığı ve dünyada yaygınlaştırılmaya çalıştığını da medyadan takib ediyoruz. Değerlerin tepetaklak olması olarak da değerlendirebileceğimiz bu “muhafazakârlık” dönüşümünün önünde ancak ve ancak hayatı belli prensiplere bağlamış, insanî yaşayışı hayvanî yaşayıştan tamamen ayırmış ve beşer hayatında küçük bir boşluk kalmayacak şekilde nizam ve intizam altına almış Kur´ân´ın durabileceğine neocon ve neolibareller de anlamış olacaklar ki; Kur´ân´a, Resulullah´a ve o­nların zamanımızdaki tefsiri Risale-i Nur´a hücumu gündemlerinin birinci maddesine aldılar. Ümid ediyoruz ki, hristiyanlık alemi de bunu anladı ve anlamaya başlıyor. Zira global anlamda bu tahripkâr çete ile mücadele edebilecek yalnızca isevîlerle insaniyetperverler olacak. Bizim vazifemiz Risale-i Nur´dan çıkardığımız düstur ve prensipleri çeşitli vesilelerle hristiyanlara aktarmak. Başörtüsü, cami, Peygamber sevgisi ve genel olarak müslümanlığa düşmanlığın en büyük sebebi; Kur´ân´ın insanı ve dünyayı felâkete sürükleyecek bu dönüşüme mani olmasıdır.

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*