Nimetlerin kıymetini bilmek

Risale-i Nur Külliyatı’ndan olan Sözler’de, On Beşinci Sözün Beşinci Dalında insanın dört görevinden bahsedilir: “Bahusus mühim vazifesi müşahade ve şehadet ve dellâllık ve nezaret olan insan”1 Yine On Beşinci Sözde “Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık” (Mülk Sûresi: 5) Âyetinin tefsirinde insanın beş sıfatından şöyle bahsedilmektedir: “Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrid ve ey zaaf ve fakr içinde serkeş ve muannid olan cin ve ins!”2

Yine aynı sözde insanın özelliklerinden bahsedilirken şöyle denilir: “Beşer, şecere-i hilkatin en son cüz’ü olan meyvesidir. Malûmdur ki, birşeyin semeresi, en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz’üdür.”3

Yirmi Üçüncü Sözün ikinci makamında ise insanın mahiyeti anlatılmaktadır: “Evet ey insan! Sende iki cihet var: Birisi, icad ve vücud ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. Diğeri, tahrib, adem, şer, nefiy, infial cihetidir.”4

İnsanın vazife-i asliyesi de şu şekilde anlatılmaktadır: “Belki, şöyle bir insanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makàsıda müteveccih vezâifini görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubûdiyet sûretinde ilân etmek ve küllî nazarıyla mevcudâtın tesbihâtını müşâhede ederek, şehâdet etmek ve nimetler içinde imdadât-ı Rahmâniyeyi görüp şükretmek ve masnuâtta kudret-i Rabbâniyenin mu’cizâtını temâşâ ederek nazar-ı ibretle tefekkür etmektir.”5

Otuz Üçüncü Sözün Otuz Birinci Penceresinin “insan penceresi” olduğu, ‘pencere’nin başında yazılıyor. Bu pencerede insanın üç cihetle esma-i İlâhiyeye bir ayine olduğu bildiriliyor.

Yirmi ikinci sözde ise insanın beş özelliğinden şu şekilde bahsedilmektedir: 1- Kâinatın misal-i musağğarı, 2- Şecere-i hilkatın semeresi, 3- Şu âlemin bir çekirdeği, 4- Enva-i âlemin ekser numunelerini cami, 5- Güya o zihayat bütün kâinattan süzülmüş bir katre.

Yirmi Dördüncü Sözde de insandan şu şekilde vasıflandırılır: Şu kâinat sarayında bir nevi hademe olan insanlar, hem melaikeye benzer, hem hayvanata benzer, Melaikeye, ubudiyet-i külliyede, nezaretin şümulünde, marifetin ihatasında, Rububiyetin dellâllığında meleklere benzer; belki insanlar daha cami’dir. Fakat, insan şerire ve iştahalı bir nefsi bulunduğundan, melaikenin hilâfına olarak, pek mühim terakkiyat ve tedenniyata mazhardır. 6

Risale-i Nur’da insana verilen nimetler de ayrıca anlatılmıştır: 1- Hayr-ı mahz olan vücud. 2- Hassasiyetli bir hayat. 3- İnsaniyet. 4- İnsaniyet-i Kübra olan İslâmiyet. 5- İmanın nuru olan muhabbet. 7

Bu vasıflarla kendimizi tanımamızı ve gereğini yaparak kâmil bir insan olmamızı Cenâb-ı Allah cümlemize nasib eylesin. Amin.

Mehmet Bilgin

Dipnotlar:
1- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 165
2- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 166.
3- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 163.
4- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 290.
5- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 294.
6- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 321.
7- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 324.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*