Öbür taraf eğitimi

İnsan iki boyutlu bir varlıktır.

Maddî ve manevî hususiyetlerle mücehhezdir. Bir boyutu yaşadığı şu şahadet âlemi, diğer boyutu ise uhrevidir. Yani ahirete bakar. İki dünya arası yolculuğu mevcuttur. Bediüzzaman, gayet net ve nezih ifadeleriyle’ insan bir yolcudur sabavetten (çocukluktan) gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşire, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı mal mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayatı faniyeye sarf ediyor. Halbuki levazımattan laakal onda biri dünyevî hayata dokuzu hayatî bakiyeye sarf etmek gerekir (Mesnevî-i Nuriye, s.189) diye tarif eder insanın hayat profilini…

ÖBÜR TARAF DEDİĞİMİZ NE Kİ?

Kabir kapısıyla başlayan yolculuğun adıdır öbür taraf. Öbür tarafa gideceğiz mutlaka. Azığımız ne? diye sormalıyız özümüze. Konuşmalı ve düşünmeliyiz. Bilmeliyiz ki öbür taraf var, yani kısaca ahiret âlemi…

Öbür tarafa gitmenin kesinleştiği şu dar-ı dünyada, öbür taraf adına nasıl bir eğitim almışız veya almalıyız? durup düşünmek iktiza eder…

Öbür taraf eğitimi adına Kur’ân’la sünnetle ve Cenâb-ı Hakk’ın güzel isimlerinin yanı sıra zikir fikir ve şükürle alâkadarlığımızın derecesi nedir?

Nasıl bir öbür tarafa hazırlık eğitimi alıyoruz, almışız veya almalıyız durup düşünmekte fayda var diyoruz.

Daha da ötesi, belli ve plan dahilinde almaya mecbur olduğumuz bir öbür taraf eğitiminden geçirmeliyiz kendimizi.

Öbür tarafa ait sorumluluklarımız mevcuttur. Üstelik yalnız kendimizi değil, hukukumuzun olduğu topyekûn aile fertleriyle birlikte bir öbür taraf eğitiminin gereğini yerine getirmeliyiz diye düşünüyoruz.

Peki bu nasıl olacaktır?

Diyoruz ki,

Kur’ân rahlesinden geçer ilk eğitim. Sünnet ekseninde seyr eder ve tefekkür deryasıyla devam eden bir yapı ve anlayış içinde hareketlerimizi tanzim ederek hayatımıza yön vermeliyiz.

Nur-u Kur’ân dersleri, yani Nur Risaleleriyle husûle gelen ve bu yapı içinde mevcut ders programları eşliğinde nizami bir hayat seyrine bağlı kalarak alacağımız bu istikametteki manevi eğitim yoluyla öbür taraf eğitiminin tahsili elbette mümkündür…

Bir Nur mekteb-i irfanisi olan Kur’ân’dan süzülen hakikatler ışığında, doğru eğitim metot ve kaidesiyle mücehhez kültür hazinesi eserler  yoluyla,  öbür taraf eğitimini sağlılı bir biçimde tamamlama adına tam donanımlı bir ekoldur. Yeter ki dikkat tertip ve düzen içinde bu eserlerde yazılı hakikatleri tahsile yönelelim…

HANGİ UNSURLAR?

Öbür taraf eğitimi adına mezkûr  eserlerde öne çıkan dünya ve ahiret saadetine sebep olan kriterler saymakla bitmez. Ancak öbür taraf eğitiminin sağlığı açısından şu meseleleri tahsilde zikretmek mümkündür: Tevhid, nübüvvet, ibadet ve ahlâk gibi.
Serapa, iman hakikatleriyle mücehhez olan Risale-i Nurlar, gönüllere, kalp ve akıllara şuurlu bir iman iksirini yerleştirmekle tahkiki bir iman modelini izhar etmektedir.

İnsana verdiği doğru İslâmın şuurlu imanıyla, dünya ve ahiret saadetini kazanmasını sağlamakla birlikte Allah’a olan inancın pozitif ilimlerle sağlamlaştırma yoluyla kuvvetlenmesi yolunu aralamaktır. Kâinat unsurunu bir kitap telâkkisinde  değerlendirerek, onun okunmasını sağlamış bu noktadan hareketle san’attan san’atkara vardırmıştır. İnsanı, sarsılmaz bir imana sahip kılmıştır. İnsanlığı Kur’ân’ın mükemmel yorumu olarak ileri sürdüğü hakikatlere Kur’ân rasathanesinden âyet dürbünüyle bakarak sağlıklı bir tahkiki imanın varlığını Kur’ânda göstererek ispat cihetine gidip, tevhit meselesine yaklaşımını bu bağlamda sürdürmektedir.

İBADETİN ANLAMI

İbadetin anlamını insanın şahsî sosyal ve ahiret hayatının düzenlenmesinde bir kurtuluşa vesile olacağı izhar ile birlikte emr-i İlâhî olduğu gereğini ispat yoluyla ahirete giden yolda en doğru bir istikamet olduğu hakikatini ifadeyle, öbür tarafa gitmenin  ibadet unsurundaki eğitimin önemine dikkatleri hasreder..

Sonuçta, iki boyutlu bir varlık olan insanın hem bu dünya hem de ahiret  dediğimiz öbür dünyadaki hayatı adına bu dünyada manevî eğitimli  olması iktiza eder.
Öbür taraf eğitimi ihmale gelmemelidir..

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*