Risale-i Nur, anarşiye sed çeker

Dönemin idarecileri Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin hedefini meksadını genel olarak anlamak istememişlerdir.

Tek parti döneminde sürekli itham edilen Said Nursî, asayişe zararlı propaganda yaptığı ithamına karşı şu ibretli cevabı vermiştir: “Savcı ve sorgu hâkimi 163. maddeye dayanıp Said Nursî’yi dini siyasete âlet ve âsâyişe zararlı propaganda diye itham ediyorlar. Bu noktanın hakikatini yirmi dokuz senedir beş altı mahkeme ve beş altı vilâyetin zabıtaları ve 133 parça kitaplarımı ve binlerce umum mektuplarımı elde ettikleri halde ve dinsiz komitelerin tahriki ile safdil bazı memurları aldatmalarıyla kat’iyen iki meseleden başka medar-ı mes’uliyet bulmadıklarına delil: İki sene bütün mektuplarım ve kitaplarım Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’yle, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ve Mahkeme-i Temyiz de müttefikan hem benim beraatime, hem bütün kitapların iadesine karar vermeleri ve beş altı vilâyette yalnız tesettüre dair bir âyetin tefsiri bahanesiyle birtek mahkeme hafifçe ceza vermek istedi. Kat’î ve kuvvetli cevabıma karşı mecburiyetle meseleyi kanaat-ı vicdaniyeye çevirdiler.” 1

Risale-i Nur anarşi, dinsizlik ve bolşevizme sed teşkil eden bir Kur’ân tefsiridir. Bediüzzaman’ın bu husustaki mesajı da şöyledir: “Risale-i Nur, mânevî tahribata ve anarşilik ve bolşevizm, tabiiyyun ve maddiyyunluğa ve şükûk ve şübehata ve küfr-ü mutlaka karşı bin sedd-i Kur’ânî hizmetini bihakkın ifa etmesiyle, bu vatanı bu tehlikeli dünya fırtınası içinde muhafazaya bir vesile olduğu ve bir sadaka-i makbule hükmüne geçip ikinci Harb-i Umumînin belâsına ve başka memleketlerde vuku bulan belâların bu memlekete girmesine mümânaatla mânevî bir siper teşkil ettiği bedahetle âşikâr olmuştur.“2

Risale-i Nur eserlerinde, bu kitapların asayişin temel taşına hizmet eden sadaka-i makbule olması ve Üstadın vilayet-i şarkiyeye asayiş noktasında yüz vaiz kadar menfaati bulunmasına da dikkat çekilmiştir: “Emniyet dairelerince, zabıtaca sabit olduğu gibi, yüz binler Nur Talebelerinde ve yüz binler Nur nüshalarında hiçbir zarar, bir vukuat görülmemesi, kaydedilmemesi gösteriyor ki, Risale-i Nur âsâyişin temel taşına hizmet eden bir sadaka-i makbule hükmündedir. Maddî ve mânevî tehlikelerden bu memleketi muhafazaya vesile olduğu tahakkuk eden bir hakikat-i Kur’âniyedir.” 3

Risale-i Nur’un asayişe sağladığı faydalar da saymakla bitmez. Gerek mahkeme müdafaalarında ve gerekse başka eserlerde bu hususlara dikkat çekilmiştir. Örnek olması bakımından şu ifadeler dikkat çekicidir: “Risale-i Nur’un bu vatan ve millete temin ettiği âsâyiş ve emniyettir ki, İslâm memleketlerinde, hususan Fas’ta, Mısır ve Suriye ve İran gibi yerlerde vuku bulan dahilî karışıklıkların bu vatanda görülmemesidir.” 4 “İşte, bu zamanda tahribatın mânevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci mânevî atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat’î bir delil olarak, üniversitenin mebde’ ve çekirdeği olan Risale-i Nur’un bu otuz sene içerisinde Avrupa’dan gelen dehşetli dalâlet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir sed teşkil etmesidir. O mânevî tahribata karşı Risale-i Nur tamirci ve mânevî bir atom bombası olmuş.“ 5

Üstad Hazretleri’nin asayişin muhafazasına ve emniyetin tesisine vesile olması ile ilgili tesbitler de önemlidir. “Risale-i Nur’un hakaik-i imaniye dersleriyle ve bütün mahkemelerde beraati netice veren müdafaalarındaki Kur’ânî hakikatlarla hayat-ı içtimaiyenin uhrevî ve dünyevî saadetine rehber olan hakaiki ders veren ve dolayısıyla âsâyişin muhafazasına ve emniyet-i umumiyenin teminine en büyük bir vesile Üstadımız olduğu, hayat-ı içtimaiyenin saadetiyle alâkadar hamiyetperver zatların tasdikiyle sabittir.” 6

Bütün bu beyanlar Risale-i Nur’un asayişe hizmet ettiğine delillerdir. Buna rağmen bu eserleri ‘asayişe zarar veriyor’ diye itham etmek olsa olsa anarşistlerin, ifsat şekelerinin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir.

Mehmet Bilgin

Dipnotlar:
1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 397.
2- B. Said Nursî, age, 399.
3- B. Said Nursî, age, 400.
4- B. Said Nursî, age, 404.
5- B. Said Nursî, age, 405.
6- B. Said Nursî, age, 413.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*