Risale-i Nur derslerinin tesiri

Risale-i Nur Talebelerinin iman ilimleri cihetinde vazifeleri yalnız Risale-i Nurların şerhleri, izahları veya tanzimleridir. İman ilimleri cihetinden bu vazifeler dışında başka bir vazifeye ihtiyaç da yoktur fetva da.
Bu vazifelerden tanzim vazifesini neşriyatımız bihakkın ifa etmektedir, şerh vazifesini de bütün yazarlarımız gazete, dergi ve kitaplarımızda yazdıklarıyla yerine getirmektedir, izah vazifesini ise her bir Nur Talebesi her yerde hususan Risale-i Nur dersleriyle yapmaktadır.

Derslerdeki amaç önce nefsine sonra muhataba tesir edebilmektir. Risale-i Nurlar zaten tesirlidir, bu tesirini kırmamak için on üç maddeyi dikkate almalıyız.

1. Risale-i Nur derslerinde ihlâs esastır. Bir parça ihlâs, bu dâvâyı ispat eder. İhlâsı elde etmekte en kısa tarik lâakal her on beş günde bir defa2 İhlâs Risalesi’ni okumaktır.

2. İktisat düsturuna dikkat etmeliyiz. Çünkü dünyaya tenezzül etmez, tamah ve zillete düşmez, hakikat mukabilinde dünya malını almaz, tasannua mecbur olmaz bir üstaddan alınan ders-i hakikat elmas kıymetinde ise, sadâka almaya mecbur olmuş, ehl-i servete tasannua muztar kalmış, tamah zilletiyle izzet-i ilmini feda etmiş, sadâka verenlere hoş görünmek için riyakârlığa temayül etmiş, âhiret meyvelerini dünyada yemeye cevaz göstermiş bir üstaddan alınan aynı ders-i hakikat, elmas derecesinden şişe derecesine iner. İktisatı elde etmek ve Süfyanın damına düşmemek1 için ara sıra iktisat lem’alarını mâbeynimizde beraber okumalıyız.2

3. Metne sadâkat esastır. Risale-i Nur dersi yapılırken mümkünse metni aynen okumak, bilinmeyen kelimeler varsa lügat mânâlarını vermek yine izaha ihtiyaç olursa Risale-i Nurda aynı meselenin izah edildiği kısmı açıp okumak veya Risale-i Nurda izah edildiği şekliyle irticalen dinleyicilere aktarmalıyız. Yoksa Risale-i Nur dışındaki malûmatlarla dersin kudsiyetini bozmamalıyız. Lügat manaları verilip başka yerdeki izahla mesele anlatıldıktan sonra cümleyi tekrar hiç araya girmeden orijinal haliyle okumalıyız, çünkü hakîkat usandırmaz, libası değiştirmemeliyiz.

4. Aklı esas almamak. Çünkü Risale-i Nur sadece akla hitab etmez, akılla beraber bir çok letaife hitap etmektedir. Akıl anlamadığı zamanda sair lâtifelerimiz hisselerini alırlar. Bu nokta-i nazardan bakıldığında Risale-i Nurlar ibadet niyetiyle de okunabilir. Risale-i Nur derslerini anlamaya ve/veya muhatabın anlamasına çalışmalıyız yoksa esas almamalıyız.

5. Kelimeleri doğru telâffuz etmek bunun için mümkünse hatt-ı Kur’ân’la yazılmış orijinal metinlerden şahsî okumalar yaparak kelimelerin doğru okunuşunu öğrenmek, değilse doğru telâffuz edenlerden dinleyerek doğru telâffuzu öğrenmeliyiz. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri, “ifadelerim başkasına benzemiyor. Bir harfin ve bazen bir noktanın yanlışıyla bir mesele değişir, mânâ bozulur3 demektedir.

6. Okuma sırasında takılmadan akıcı bir üslûpla okumak için lâakal günde 20 sayfa Risale-i Nur okumalıyız.

7. Şahs-ı manevinin duâsını arkamıza almak hizmet-i Kur’ânîyede muvaffak olabilmek için namazdan sonraki tesbihatları aksatmamak ve bir program dahilinde günlük Cevşen okumaları yapmalıyız.

8. Başkaların rengine girmekten kurtulup Nurun sıbgı ile sıbgalanmak için Zübeyir Ağabeyin, “bu benim virdimdir” dediği Hizmet Rehberi’ni vird edinmeliyiz.

9. Müfritane irtibatı sağlamak ve birbirinden şevk alıp vermek için derslere gideceğiz, orada şahs-ı manevînin tecellisine vesile olup, uhuvvetin kuvvetlenmesine destek olacağız. Bunun için mümkünse her gün derse gitmeliyiz.

10. Hizmet-i Kur’ânîyeye engel olacak ve zalimlere meyletmeye sebebiyet verecek desiselerden kurtulmak için, ara sıra Hücumat-ı Sitte Risalesi’ni mâbeynimizde beraber okumalıyız.

11. Siyaset, bürokrasi, maddî menfaat ve sayı çokluğunu önceleme hastalığına kapılarak iman hayat şeriat sıralamasından ayrılıp çıkılmaz bir yola sapmamak için “Meyvenin Dördüncü Meselesi”ni çok defa okumalıyız.

12. Diğer kardeşlerimizin Nurlardan anladıklarından istifade etmek için gazete dergi ve kitaplarımızı takip ederek her biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor sırrına ulaşmalıyız.

M.Said Bayraklılar

Dipnotlar:
1. Şuâlar.
2. Kastamonu Lâhikası.
3. Şuâlar, 13. Şuâ.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*