Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

Kur’ân, her zaman, her devreye, her topluma, her tabakaya, her mesleğe, her meşrebe baktığı ve cihanşumül olduğu için her zaman tefsir edilmelidir. Özellikle biz, Kur’ân tefsirine çok daha muhtacız.

“Dilediğine hikmeti verir, hikmet verilen kimseye çok şeyler verilmiştir”-Bakara, 269. İbn Abbas’dan (ra) gelen bir rivâyete göre âyet-i kerimede geçen “hikmet” kelimesi, Kur’ân’ın nasihini, mensuhunu, muhkem ve müteşabihini, ilk ve son inen âyetlerini, helâl ve haramını, meselerini bilmek anlamındadır.

Kur’ân-ı Kerîm, yaşayan ve yaşatan bir kitap olduğundan pratik hayata aksedebilmesi için tefsir edilmelidir.

Tefsirden asıl maksat, Kur’ân’ı doğru anlamak, İlâhî irade istikametinde kavrayarak yaşamak ve anlaşılmasını sağlamaktır. Bu, mü’minlerin vazife ve mükellefiyetidir. Zira, birinci muhatapları onlardır. O, anlaşılmak, yaşanmak ve anlatılmak için indirilmiştir.

Dolayısıyla Kur’ân, lügat (sözlük), belâgat, edep, nahiv (gramer), kelâm, fıkıh, mezhep, felsefe, tasavvuf, psiko-sosyal ve daha pek çok yönlerden ele alınarak yorumlanmıştır.

Farklı ilim dallarında farklı usûller, metodlar, üslûplar geliştirilmiştir. Zamanla Kur’ân’ı anlama metodları gelişip değişmesi, gayet tabiî ki, fıtrî bir psiko-sosyal sonuçtur. Zira, zamanın geçmesiyle teferruatla ilgili hakikatler değiştiği gibi, yeni yeni meseleler de ortaya çıkar. İçtihad (Kur’ân ve Sünnet’ten hüküm çıkarma) meselenin bu boyutuna bakar.

Yani, çağın gelişmelerine, tekniğine, sosyal yapısına, kültür birikimine uygun tefsirlerin yapılması gayet tabiîdir. Ki, Kur’ân, bütün zamanlara, bütün asırlara, bütün tabakalara, bütün sınıflara rahmet olduğuna göre, her çağ, her tabaka, her asır, her toplum ondan hissesini alacaktır. Bu da tefsirler yoluyla olur.

Risale-i Nur, çağımızın en muhteşem bir tefsiridir. Tekrarlar hariç, 620 civarında (bir çalışmaya göre 626 âyet ve 1075 hadis-i şerif) yer alır ve tefsir edilir.

“Risale-i Nur Kur’ân’ın emsâlsiz bir tefsiridir.”

“Tefsir iki kısımdır. Biri ibaresini izah eder, biri de hakikatlerini ispat eder. Nurlar bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymettarı olduğuna, yüz binler şahitler var. Ve Mısır, Şam ve Haremeyn-i Şerifeynin muhakkik âlimlerinin ve İstanbul ve sair yerlerin müdakkik hocalarının Nurlar’ı tasdik edip ilişmemeleri ve Said’in müddet-i hayatında mantıkî ve galibâne mücadele-i ilmiyesi, iddiacının bu isnat ve ithamını tekzip ve reddeder.”1
“Risale-i Nur bu zamanda en kuvvetli bir tefsir-i Kur’ânîdir.”2

“Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur’ân’ın bâhir bir bürhânı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i i’câz-ı mânevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuâı ve mâden-i ilm-i hakîkatten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i mâneviyesidir.”3

“Risale-i Nur Kur’ân’ın emsâlsiz bir tefsiridir.”4

“Risaletü’n-Nur’un, Kitab-ı Münzelin tam bir tefsiri ve mânâsı olduğunu”5

“Risale-i Nur, istikbâli de aydınlatan bir Kur’ ân tefsiridir.”6

“Kur’ân-ı Hakîmin sırr-ı i’câzıyla hakîki bir tefsiri olan Risâle-i Nur, bu dünyada bir mânevî Cehennemi, dalâlette gösterdiği gibi, îmanda dahi bu dünyada mânevî bir Cennet bulunduğunu ispat ediyor…”7

“Risale-i Nur, asrın idrakine hitap eden gayet kudsî bir tefsirdir. Kur’ân baştanbaşa Tevhid-i İlâhiyi ilân ediyor. Risale-i Nur da, İman-ı Billah’ı gösteren ve hakaik-ı imâniyeyi ders veren âyetleri tefsir ediyor.”8

“Doğrudan doğruya Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın i’câz-ı mânevîsinden süzülen ve çıkan ve tevellüd eden Risale-i Nur… meşhur Mısır, Şam, Bağdat, Pakistan ve Diyanet Riyasetinin dairesinin uleması tasdikle, ‘Risale-i Nur doğrudan doğruya hakikî bir tefsir-i Kur’ânîdir ve Kur’ân’ın malı ve lemaatıdır’ dedikleri…”9

Dipnotlar:
1- Bediüzzaman, Şuâlar, s. 368.
2- Bediüzzaman, Şuâlar, s. 354.
3- Bediüzzaman, Şuâlar, s. 577.
4- Bediüzzaman, Sözler, s. 723.
5- Bediüzzaman, Şuâlar, s. 621
6- Bediüzzaman, Hizmet Rehberi, s. 23.
7- Bediüzzaman, Âyetü’l-Kübrâ, s. 192.
8- Bediüzzaman, İşaratü’l-İ’caz, s. 274.
9- Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 702.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*