Risale-i Nur ve Yeni Asya

Kur’ân’ın son dersi ve manevî ve hakikî bir tefsiri ve mu’cizesi olan Risale-i Nur, bütün insanlık için “Bu tehlikeli asırda tam bir teselli ve söndürülmez bir Nur ve kuvvetli bir iman ve saadet-i bakiyeye bir doğru müjdedir.”1

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin telif ettiği ve onun eliyle asrımıza bahşedilen Risale-i Nur, maddî ve manevî tufanlar ve buhranlarla dolu asrımızda adeta Hazret-i Nuh Aleyhisselâmın gemisi vazifesini üstlenmiştir. Bu nurânî gemiye binenler kurtulmaktadırlar. Bilhassa Deccal ve Süfyan’ın musallat olduğu “Bu asırda, bu vatanda, bu millete Risale-i Nur bir nimet-i İlâhiye ve sönmez bir mu’cize-i Kur’âniyedir.”2 “Risale-i Nur’un vazifesi ise, hayat-ı ebedîyeyi mahveden ve hayat-ı dünyevîyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfr-i mutlaka karşı imanî olan hakikatlerle gayet kati en mütemerrid zındık feylesofları dahi imana getiren kuvvetli bürhanlar ile Kur’ân’a hizmet etmektir.”3

“Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimâîyesi bu acib zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zarurîdir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimâîyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek asayişin temel taşını muhafaza etmektedir”4 diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bütün ömrünü Risale-i Nur’la bu milletin asayişine ve imanının selâmetine adamıştır. Altı bin küsur sayfadan müteşekkil olan ve asrımıza takdim edilen Risale-i Nur, tam bir iman ve feyiz hazinesidir. Hem fikir, hem zikir, hem duâ, hem bir marifetullah kitabıdır. Böyle güzide bir eserin basın yoluyla dellâllığı ve sözcülüğü Yeni Asya’ya nasip olmuştur. Evet, Risale-i Nur gibi mükemmel bir eserin ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi mühim bir zatın dellâllığını yapan ve her gün gündemde tutarak büyük ve kudsî bir vazife ifa eden Yeni Asya Gazetesi çok büyük bir hizmet yapmaktadır. Bu hizmet küçümsenemez.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin sır kâtibi ve kâinata değişmem dediği en sadık talebesi merhum Zübeyir Gündüzalp’in talimatıyla kurulan ve “Edeb-i İslâmiye ile müteddip olan, sözleri, kalb-i umumi-i müşterek-i milletten bitarafane çıkan ve matbuat nizamnamesini, vicdanındaki hiss-i diyanet ve niyet-i halisa ile tanzim eden”5 ve “İ’la-i kelimetullahı hedef-i maksad eden”6 Yeni Asya Gazetesi, 1970’den beri basın dünyasında kamuoyunun vicdanı ve Risale-i Nur’un tercümanı olmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, eski Said döneminde birçok irşad ve tenvir ve tebliğini gazete lisanıyla yapmıştır. Askerlere, ediplere, cemiyetlere, subaylara, Türklere ve Kürtlere gazete yoluyla hitap etmiştir. “Bir makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapmış”7, isyan eden sekiz taburu, boykot yapan hamalları ve benzeri alâyiş ve numayişleri nutuk ve makalelerle yatıştırarak büyük felâketlerin önünü almış, Sultan Abdülhamid Han’a ikazlarda bulunmuştur. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bütün bu makaleleri, “Makalat” adlı eserinde mevcuttur.

Bediüzzaman Hazretleri, gazetelerin öneminin ve tesirinin büyük olduğuna dikkat çekerek; vazifesini bilen ve doğru konuşan, vazifesini kötüye kullanan ve cerbeze yapan olarak gazeteleri iki ayrı kategoride değerlendirmiştir: “Gazeteler iki vazife-i mühimmeyi deruhte etmiştir. Çünkü iki rütbeye mazhar olmuş: Birincisi dellâlü’l-mehasinü ve’l-meayib (ayıpları ve güzellikleri ilân eden), ikincisi hatibü’l-umumî veyahut mürebbiyyü’l-efkâr. Evvel ki unvan iktiza ediyor ki, hâkimiyet-i millet ve hak tefettüşün seyf-i katı olan lisan-ı matbuattaki tesiratını muhafaza etsin. İkinci unvan iktiza ediyor ki, efkârı terbiye ve talim etsin, sathi etmesin.”8

Üstad Bediüzzaman’ın nazarında dindar ve hürriyetçi bir gazetenin önemi her zaman büyük olmuştur. Ehl-i iman olan dindar insanların mutlaka “İ’la-i Kelimetullah’ı hedef-i maksad eden günlük dinî gazeteleri”9 olması gereğinin altını çizip bu istikamette yayın yapan gazetelere daima minnettarlığını sunmuştur. “Sebilürreşad, Doğu gibi mücahidler iman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzâtından muhafazaya çalıştıkları için, ruh-u canımızla onları takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz.”10 “Büyük Cihad gibi halisane dine hizmet eden o cerideye (gazeteye) ve onun sahip ve muharrirlerine (yazarlarına) din namına minnettar oldum ve Allah razı olsun dedim”11

Günümüzde de bu vazifeyi hakkıyla ve fazlasıyla ifa eden Yeni Asya Gazetesi, beş türlü ibadeti ve talebe-i ulum mertebesini kazandıran Risale-i Nur’u her gün neşredip, okuyucusunun kemâlâtına vesile olmaktadır.

Bütün bu tesbit ve gerçekler ışığında, doğru konuşan ve gerçekten haber veren ‘Yeni Asya’nın hizmeti tartışılmazdır. Evvelâ, Kur’ân’ın bu zamandaki i’cazı olan Risâle-i Nur güneşine ayinedarlık vazifesini üstlenip, gündemde tutarak, ”Din nasihatten ibarettir” hükmünden hareketle dinî bir gazete ünvanıyla “dinî nasihatleri duygulu ve heyecanlı vicdanlara yağdırmak”12 hizmetini yapan ve Süfyanizmle amansız mücadele eden ve her gün okuyucusunu asrın bedisi Üstad Bediüzzaman Hazretleriyle ve Risale-i Nur’la buluşturan Yeni Asya, sadakatli okuyucu ve mensuplarının ittihadını sağlamakla beraber, Allah indinde de mesuliyetten kurtaracaktır inşaallah.

Bizce, Yeni Asya, bu hizmetleriyle imtiyazlıdır, bütün refiklerinin önündedir, birincidir. “Bu tehlikeli asırda tam bir teselli ve söndürülmez bir nur ve kuvvetli bir iman ve saadet-i bakiyeye bir doğru müjde”13 olan Risale-i Nur’un hizmetinde olan; kısaca, dünya için dini feda etmeyen, İ’lâ-i Kelimetullah’ı hedef-i maksad eden Yeni Asya’nın hizmeti cihanşümuldur.

Allah muhafaza ve muvaffak eylesin. Nice nurlu yıllara…

Dipnotlar:
1- Tarihçe-i Hayat, s. 842.
2- Age., s. 856.
3- Age., s. 847.
4- Age., s. 848.
5- Age., s. 103.
6- Age., s. 105.
7- Age., s. 882.
8- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 187.
9- Tarihçe-i Hayat, s. 105.
10- Emirdağ Lâhikası, s. 545.
11- Age., s. 767.
12- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 98.
13- Lem’alar, s. 842.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*