Samsun Mahkemesi müdafaatı ve Büyük Cihad gazetesi

Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarıydı. Demokratlar ekonomik kalkınmanın yanında, din ve vicdan hürriyetini ve temel hakları koruyacaklarını vaad etmişlerdi. Hükümet olarak bu alanlarda önemli adımlar atılmış, ilk icraat olarak da ezan Türkçe’den aslî şekli olan Arapça’ya çevrilmişti. Ardından radyoda Kur’ân sesi dinlenmeye başlanmıştı. Bu manevî atmosferden rahatsız olan menhus ruhlu mihraklar da bu gelişmeler karşısında hemen harekete geçmeye başlamışlardı.

Demokratları dindarların gözünden düşürmek için akla hayale gelmeyen entrikaların peşine düşmüşlerdi. Her ne kadar Demokratlar iktidarda olsa da, bütün devlet kadroları Halk Partisi zihniyetinin yanında yer alıyordu.

Özellikle Said Nursî ve Nur Talebeleri aleyhinde olmadık sudan bahanelerle hemen yargı kararları peşi sıra alınmaya başlandı. İşte, o devrin serencamını gösteren dâvâlardan biri de Samsun Mahkeme safahatıdır. Bu dâvâya nasıl gelindiğine bir göz atalım:

”Üstad Bediüzzaman, İstanbul’daki muhâkemesinin berâetle neticelenmesini müteâkip Emirdağ’a geldi. Emirdağ’da Ramazan ayının bir gününde kıra çıktığı zaman, bir başçavuş ve üç silâhlı jandarma yanına gönderilerek, gelecek fıkrada beyân edildiği gibi, kendisine şapka giymesi teklif ediliyor; bu sebeple karakola celb ediliyor. Bunun üzerine, Üstad bir istidâ yazarak Adliye ve Dahiliye Vekâleti’ne gönderiyor. Aynı zamanda Ankara’daki bir talebesine de göndererek, alâkadar mebuslara hâdisenin duyurulmasını bildiriyor. Ankara’daki talebeleri, bu şekvânın bir nüshasını, Samsun’da münteşir Büyük Cihad gazetesine gönderiyorlar. Yazı, Büyük Cihad’da ‘En Büyük İsbat’ başlığı altında ve bir Haşiye ilâve edilerek neşrediliyor. Sonra, Ankara ve İstanbul Üniversitesindeki Nur Talebeleri de iki-üç makale yazıp, Büyük Cihad gazetesine gönderiyorlar ve neşrediliyor.

“Bu sıralarda Malatya hâdisesi vukua geliyor, dindarlar aleyhinde bir sürü yalan, iftirâ, tezvir propagandası başlıyor. Bu tahriklere aldanan bâzı şahsiyetler, dinî gazetelerden medâr-ı ittiham noktalar bulmak için çalışıyorlar. Samsun’da da mezkûr ‘En Büyük İsbat’ başlıklı yazı ve üniversite Nur Talebelerinin makaleleri dolayısıyla, gazete neşriyat müdürü ile Ankara’dan bu yazıların bâzılarını gönderen bir Nur Talebesi tevkif edilerek mahkemeye veriliyor. Nurculuğun memlekette inkişâfı aleyhinde gazetelerde beyânâtlar, kanaatler ileri sürülüyor. 600 kadar Nur Talebesinin mahkûmiyetini istihdaf eder şekilde, Türkiye’de yirmi beş yerde taharrî yapılıp, bir kısmında dâvâ açılıyor.” 1

Zamanlamaya dikkat edilirse, Bediüzzaman’a ve Nur Talebelerine 1952 yılının Ramazan ayına denk gelen 25 Mayıs – 24 Haziran tarihleri arasındaki zamanda yapılan bu haksızlıkla beraber hemen yaklaşık beş ay sonra da Malatya’da da bir provokasyon sahneye konuluyor. Vatan gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman, 22 Kasım 1922 tarihinde, Malatya’da Adnan Menderes’in ziyareti ile ilgili haberi postaneden telefonla bildirdikten sonra, otele dönerken genç bir lise talebesi olan Hüseyin Üzmez tarafından öldürülmeye çalışılır. Hüseyin Üzmez, Büyük Doğu Mecmuasında Necip Fazıl’ın kaleme aldığı Ahmet Emin Yalman karşıtlığı yazılarından etkilenmiştir. Necip Fazıl yazılarında sürekli Yalman’ı millî his ve mukaddesâta karşı, Yahudi ve din düşmanı gibi tabirlerle anlatır. Bu yüzden de bu olayda Necip Fazıl da cinayete azmettirici durumuna düşer. O günleri yaşayan Üstadın has talebelerinden Mustafa Sungur Ağabey olayları şöyle yorumluyor:

“Malatya Hâdisesinin tepkileri mukaddesatçı muhitte, yani umumiyetle Türk milletinde büyük oldu. Bir tek Ahmet Emin Yalman’a kurşun sıkılması, sanki hükümet siyasetinin ve devlet idaresinin yön değiştirmesine sebep olup 27 yıllık ceberut idareden sonra bir parça nefes alarak varlığını duyurmaya kalkışan milliyetçi, mukaddesatçı, hürriyetçi çevreler susturulmaya başlandı. Göz dağı verildi. Tevkifler başladı. Ve Başvekilin o malûm Gaziantep nutku, Demokrat Parti’de bulunan dindar Demokrat mebusları da hedef alan ve milliyetçi çevrelerde, 180 derece yön değiştiren bir üslûp ve davranış olarak kabul edildi. Zaten idarî iktidardan düşmemiş olan eski zihniyet, Demokrat reislerin bazı desise ve iğfâlâta, tahrikata kapılarak yaptıkları hareketler ve galeyanları neticesi, tekrar kuvvet buldu. İrtica irtica diye vaveylaya başlayan solcular, dindarlara ve dolayısıyla Demokrat idareye karşı hücuma geçti.

“‘En Büyük İsbat’ başlıklı yazıdan dolayı Samsun’da Üstadımız aleyhine de dâvâ açılmıştı. Samsun’a mahkemeye celbi isteniyordu. Çok rahatsız ve ihtiyar olması sebebiyle kazâ tabibliğinden aldığı bir raporu nazar-ı îtibara alınmayarak, mutlaka mahkemede bulunması isteniyordu. Nihayet Üstad, Samsun’da mahkemede bulunmaya karar vererek, İstanbul’a kadar geldi. Fakat sıhhatinin bozukluğu ve tahammül edememesinden, yola devam edemeyip heyet-i sıhhiyeden bir rapor alıp mahkemeye gönderdi. Raporda, Said Nursî’nin, yapılan muâyene neticesi, ne karadan, ne denizden ve ne de havadan Samsun’a gitmeye vücudu tahammül edemeyeceği yazılı idi. Mahkemede, müdde-i umûmî şiddetli ısrarlarla Said Nursî’nin mutlaka mahkemede bulunmasını istemişse de, mahkeme heyeti, sıhhiye raporuna istinâden, Bediüzzaman’ın İstanbul mahkemelerinden birinde istinâbe sûretiyle ifâdesinin alınmasına karar verdi. Nihayet, devam eden mahkemeler neticesinde, Samsun Mahkemesi, dâvâ mevzuu yazıda mahkûmiyeti icap ettirecek bir kasıt görmediğinden, Said Nursî’nin berâetine karar verdi.”2

Bu tertiplerin devletin gizli güçleri tarafından en ayrıntılı bir şekilde takibinin yapıldığı yine devlet arşivlerinde bulunan bir belgeden anlaşılmaktadır. Müfid Yüksel’in Lâtin harflerine aktardığı ve inanılmaz detayların yer aldığı raporda o dönemin bütün takip edilen faaliyetleri detaylarıyla aktarılmıştır. İşte sadece konumuzla ilgili Samsun yargılanması bilgilerini içeren belge:

“Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

030 01

6741816

Rapor 1952

Ez cümle bundan başka Büyük Cihat gazetesinin 67. Nüshasında ‘En Büyük İsbât’ yazısı inkılaplarımız aleyhinde görüldüğünden mezkûr gazetenin yazı işleri müdürü Hüseyin Yücel ve Said Nursî hakkında kamu dâvâsı açılmıştır. 25-12-1952 Tarihinde yapılan mahkemesinde Said Nursî mahkemeye gelmediğinden duruşma 29-1-1953 Tarihine bırakılmıştır.” 3

***

Bediüzzaman Said Nursî’nin Samsun’da yargılanması ile ilgili Samsun Postası gazetesinin 30 Ocak 1953 tarih, 673 sayılı nüshasında verdiği haberde şöyle denilmektedir: “29 Ocak 1953 tarihinde Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde, Samsun’da yayınlanan Büyük Cihad gazetesinde yayınlanan ve Saidi Nursî tarafından yazılmış Şapka Kanunu aleyhtarı bir makaleden dolayı açılan dâvânın duruşmasına devam edilmiştir.

“Büyük Cihad gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Yücel mahkemede hazır bulunuyordu. Said Nursî ise mahkemeye üç doktor tarafından verilen bir rapor göndererek duruşmaya katılmamıştır. Bu raporda yaşlılığı sebebiyle zafiyette olduğu ve kış mevsiminde yola çıkamayacağı bildirilmişti.

“Alaşehir Cumhuriyet Savcılığından istenilen Büyük Cihad gazetesinde bir arama yapılması yerine getirilmiş ve bu arada gazetenin sahibi Mustafa Bağışlayıcı’nın yazdığı eski harflerle ve Saidi Nursî’ye hitaben kaleme alınan mektup okundu.

“Mektubu gönderen Ali Atıf Özalptekin isminde bir kimse olmadığı ve Ankara Hukuk Fakültesinde böyle bir kimsenin bulunmadığı okundu.

“Nihayet mahkemenin kararı bildirildi: Saidi Nursî’nin hangi mevsimde gelebileceğinin üç tabip tarafından imzalanacak bir raporla bildirilmesi Manisa mahreçli telin mevridinden mahiyetinin anlaşılması için bunun anlaşılması için bunun aslının gönderilmesi. Maznun Saidi Nursî’nin mezkûr makalesinin Başvekâlet ve Vekâletlere gönderildiğini iddia ettiğinden Başvekâlet, Adliye Vekâleti ve İçişleri Vekâletinden suretlerinin varsa gönderilmesi ve son olarak her iki maznunun suç mevzuu Büyük Cihad gazetesi ve bu maznunların ifadelerinin İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesi naibliğinde seçilecek olan Üniversite veya diğer yüksek okullardan profesörlerden üç belirli kişi tarafından tetkiki ve duruşmanın 26 Mart 1953 Perşembe gününe bırakılmasına karar verilmiştir.” 4

***

Yine Samsun Postası gazetesinin 27 Mart 1953 tarih ve 729 sayılı nüshasında mahkeme safahatı ile ilgili verilen haber şöyle:

“26 Mart 1953 Cuma günü Saidi Nursî’nin yargılanmasına devam edilmiştir. Bir önceki duruşmada mahkemenin istediği üç profesörden oluşan ehlivukufun yazdığı rapor gelmiş ve okunmuştur.. Mezkûr yazının dini siyasete alet eder mahiyette bulunduğu ve irticai nitelikte olduğu bildiriliyor ve ayrıca yazının altına B. C rumuzuyla yazılan ekin uyan uyan diye başlayıp, halkı ihtilâle teşvik edici mahiyette görüldüğü tesbit olunmuştur.

“Saidi Nursî ise mahkemeye gönderdiği savunmada kendini şu şekilde müdafaa etmiştir:

“‘Samsun Mahkemesinden Sorgu ve Savcının Büyük Cihad’da intişar eden bir şekvâma dair beni Samsun Ağır Ceza Mahkemesine vermelerine dair bir dâvetiye geldi. Bana okudular. İçinde yalnız dört nokta nazar-ı ehemmiyete alınabilir gördüm:

“‘Birincisi: Büyük Cihad’ın müdür-ü mes’ulü mahkemede müdde-i umumîye demiş ki: ‘Said Nursî o makaleyi bana göndermiş. Ben de neşrettim.’ Bu meselenin hakikati şudur: Ben hasta iken Emirdağı’ndaki kardeşlerim yanıma geldiler. Emirdağı’nda başıma gelen zâlimâne hadiseye dair konuştuk. Hem hastalıklı, hem hiddetli, hem Ankara’ya şekvâ suretinde bir şeyler söylemiştim. Yanımdaki hizmetçim kaleme aldı. Nur Talebelerinin tensibiyle Ankara’daki bir iki Nur Talebesine gönderip, tâ bazı dindar meb’uslara göstersinler, bu hastalığımda bana sıkıntı verilmesin. Hem gönderilmiş. Bazı meb’uslar da görmüş. Ve bilmediğimiz bir zâtın hoşuna giderek Büyük Cihad müdürüne göndermiş. Ben kasem ederim ki, o zamandan şimdiye kadar bilmiyorum ki, kim göndermiş. Fakat neşrolduktan sonra bir nüsha buraya gelmiş. Yeni harfleri bilmediğim için bana birisi okudu. Ben memnun oldum. ‘Allah razı olsun neşredenlere’ dedim. Gerçi otuz beş seneden beri siyaseti terk etmiştim. Fakat Büyük Cihad gibi hâlisâne dine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve muharrirlerine din namına minnettâr oldum ve ‘Allah razı olsun’ dedim. Haberim olmadan ve para da vermeden daima bana o mübarek gazete gönderiliyordu.

“‘İkinci nokta: Benim Samsun’daki Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmekliğime dairdir. Bu noktada bunu kat’iyen beyan ediyorum ki, Samsun havalisinde, hususan Büyük Cihad dairesine mensup mübarek âhiret kardeşlerim ve Nur Talebelerini ziyaretle görmek için oraya gitmek isterdim. Fakat doktorların raporlarıyla, kat’î iktidarsızlığım o dereceye gelmiş ki, beş dakikalık karşımdaki, bu meselenin başlangıcı ve esası olan mahkemeye, bir buçuk senedir bana haber verdikleri halde gidemiyorum. Mecburiyetle müdde-i umumî ve hâkim vazifesini gören sorgu hâkimi yanıma geldiler. Medâr-ı sual ve cevap Büyük Cihad gazetesini de getirdiler. Gazetenin bazı sözleri benim sözlerim içine karıştırılmış. Ben de onlara cevaplarını vermiştim. Eğer faraza Ağır Ceza bu ehemmiyetsiz meseleye ehemmiyet verse, benim mahkememi Eskişehir’e nakline müsaade etsin ki, orada sıhhiye heyetinden iki aylık raporlu zehir hastalığı ile şiddetli hasta bulunduğumdan bizzat bulunabilirim. Yoksa imkânı yoktur.

“‘Üçüncü nokta: Savcı ve sorgu hâkimi 163. maddeye dayanıp Said Nursî’yi dini siyasete âlet ve âsâyişe zararlı propaganda diye itham ediyorlar. Bu noktanın hakikatini yirmi dokuz senedir beş altı mahkeme ve beş altı vilâyetin zabıtaları ve 133 parça kitaplarımı ve binlerce umum mektuplarımı elde ettikleri halde ve dinsiz komitelerin tahriki ile safdil bazı memurları aldatmalarıyla kat’iyen iki meseleden başka medar-ı mes’uliyet bulmadıklarına delil: İki sene bütün mektuplarım ve kitaplarım Denizli Ağır Ceza Mahkemesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ve Mahkeme-i Temyiz de müttefikan hem benim beraatime, hem bütün kitapların iadesine karar vermeleri ve beş altı vilâyette yalnız tesettüre dair bir âyetin tefsiri bahanesiyle bir tek mahkeme hafifçe ceza vermek istedi.

“‘Kat’î ve kuvvetli cevabıma karşı mecburiyetle meseleyi kanaat-ı vicdaniyeye çevirdiler. Demek onlar da medâr-ı mesuliyet bulamadılar.

“‘Bu noktayı izah için Afyon mahkeme reisine gönderdiğim istidayı size de berâ-yı malûmat gönderiyorum.

“‘Elhâsıl: Aynı nakarat beş-altı mahkemede tekrar edilmiş ve medâr-ı mes’uliyet bulamamışlar. Şimdi Samsun savcısı ve sorgusu yirmi sekiz seneki nakaratı aynen tekrar ediyorlar: ‘Şahsî nüfuz temin için propaganda yapıp dini siyasete âlet ediyor.’ Beş mahkemede dört yüz sayfa kadar olan cerh edilmemiş müdafaatıma, benim bedelime havale ediyorum. Beni konuşturmaktan ise ona baksınlar.

“‘Samsun’dan gelen tebliğnâmeye karşı kısaca cevabımı Samsun Heyet-i Hâkimesine takdim ediyorum:

“‘Birincisi: Ben makalemi kendim göndermemişim. Bütün buradaki dostlarım biliyorlar.

“‘İkincisi: Benim gizli düşmanlarımın suikastıyla zehir tesemmümü ile şiddetli hastalığımdan yanımdaki camie on defada ancak bir defa gidebiliyorum. Bu Samsun Mahkemesini yakınımızdaki Eskişehir’e naklini kanunen talep ediyorum.’

“Bu savunmanın ardından Başbakanlıktan gelen mezkûr yazının aynı olduğunu söylenen yazı okundu. Bu bir dilekçe mahiyetinde olup Saidi Nursî tarafından gönderilmişti ve sanıkların iddiaları hilâfına bu dilekçenin gazetede neşrolunan yazıdan tamamen ayrı olduğu tesbit olundu. Karara geçildi. Saidi Nursî’nin Mayıs ayında gelebileceği raporla sabit olduğundan ihzaren celbine ve mahkemenin 25 Mayıs 1953 Pazartesi günü saat 9’a bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.” 5

***

Zafer Gazetesi 29.07.1953 tarihli haberinde ise şu bilgilere yer verir:

“29 Temmuz 1953 tarihinde ise dört ay süren dâvâ; laikliğe aykırı olarak dini hissiyatı alet ederek Saidi Nursî’nin nüfuzunu arttırmak maksadıyla yargılanan Mustafa Sungur 18 ay ve Büyük Cihat Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Yücel ise 22 ay hapse mahkûm olmuşlardır. Mustafa Sungur, Samsun Cezaevinde 11 ay yattıktan sonra temyiz edilen dâvânın bozulması ile tahliye oldu. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Yücel ise cezasını çekmeye devam etti. 22 ay hapis cezasını çektikten sonra tahliye oldu. Bu dâvâda Saidi Nursî ise beraat etti. Samsun’da açılan Büyük Cihad dâvâsı da bu şekilde sonuçlanmış oldu.” 6

***

İşte dâvâsı uğruna 11 ay hapis yatan Samsun mahkemesi maznunlarından Mustafa Sungur’un gelişen olaylarla ilgili yorumları:

“O zamanda Hz. Üstadın, ‘Kardeşlerim! Sizce münasip ise, Başvekile ve dindar mebuslara verilmek üzere ihtara binaen yazdırılmış gayet ehemmiyetli bir hakikattır’ başlığı altında kaleme alıp neşrettiği mektubu, dindarlara irtica ithamlarına çok yerinde bir cevaptır. Hz. Üstad, bu yazılarıyle hakikî irticanın nereden ve kimde olduğunu ortaya koyuyor. Gönül isterdi ki, Emirdağ Lâhikası’ndaki o mektubu, olduğu gibi aynen dercedeyim. Siyasîler, idareciler, ehli maarif herkes okusun da, o zamanlarda gerçeği haykıran ve az zaman sonra, hadiselerin kendini te’yid ettiği (lisanü’l-hak) Hz. Üstad anlaşılsın. O mektubun mukaddemesinde diyor:

“‘Kırk seneye yakın siyaseti terk ettiğimden, ekser hayatım bir nevî inzivada geçtiğinden, hayat-ı içtimaiye ve siyasiye ile meşgul olmadığımdan büyük bir tehlikeyi göremiyordum. Bugünlerde o tehlikenin hem millet-i İslâmiyeye ve hem de bu memleket ve hükûmet-i İslâmiyeye büyük bir zarar vermeye zemin hazırlamakta olduğunu hissettim. Mecburiyetle, İslâmiyet milliyeti ve hâkimiyeti ve memleketin selâmeti için çalışan ehl-i siyaset ve cemiyet-i beşeriyeye hamiyet ile çalışanlar için bana manevî bir ihtar edildiğinden ‘Üç Nokta’yı beyan edeceğim:

“Birinci nokta: Gazeteleri dinlemediğim halde bir-iki senedir ‘irtica ile itham’ kelimesi mütemadiyen tekrar edildiğini işitiyordum. Eski Said kafasıyla dikkat ettim, kat’iyyen gördüm ki: Siyaseti dinsizliğe âlet yapan ve beşerdeki en dehşetli vahşet ve bedevîliğin bir kanun-u esasîsine irticâa çalışan ve hamiyet maskesini başına geçiren gizli İslâmiyet düşmanları, gaddarâne bir itham ile ehl-i İslâmiyet ve hamiyet-i diniye ve kuvvet-i îmaniye cihetiyle, değil dini siyasete âlet yapmak; belki de siyaseti dine âlet ve tâbi yapmakla; tâ İslâmiyetin kuvvet-i mâneviyesinden bu hükûmet-i İslâmiyeyi tam kuvvetlendirmek ve dört yüz milyon hakikî kardeşi arkasında ihtiyat kuvveti bulundurmak ve bir kısım zâlim Avrupa’nın dilenciliğinden kurtulmak için çalışanlara pek haksız olarak ‘irtica’ damgasını vurup onları memlekete zararlı tevehhüm etmeleri, yerden göğe kadar hadsiz bir haksızlıktır. Nümunelerinden birinci nümunesi: Bu asrın dehşetli zulmüne karşı bir sed olarak ikinci noktada beyan etmek zamanı geldi. Menşeleri iki kanun-u esasiye istinad eden iki irticâ var… ilâ âhir.’

“Malatya Hadiselerinin neticeleri Nur dairesinde de görüldü. O zaman Samsun’da Büyük Cihad adıyla haftalık bir gazete çıkıyordu. O zaman Hz. Üstaddan gelen mebuslara, heyet-i vekileye hitaben yazılan bazı yazıları o gazeteye gönderiyorduk. O gazete, Hz. Üstadın bir yazısının başına ve sonuna ilâve notlar koyarak neşretmiş, yazının başlığına da ‘En büyük ispat’ koymuş. Demokratların aleyhine, ‘İşte Said Nursî’ye yapılan bu muameleler Demokratların din lehinde olduğunu tezkip ediyor’ diye ilâve koyuyor. Bunun üzerine savcılık harekete geçerek. Hz. Üstadın ifadesini almak üzere Emirdağ’a talimat yazmış. Ben o ifade zamanında Emirdağ’da Hz. Üstadın yanında idim. Savcılıkça ifadeye geldiler. Ben baktım ki, bizim Ankara’dan gönderdiğimiz yazı. Hz. Üstadımızın ifadesinde; mebuslara hitaben şekva tarzında yazdığını, Samsun’da Büyük Cihad’a birisinin göndermiş olabileceğini ifade buyurdu. Ama ben de Hz. Üstada demedim, ‘Ben gönderdim diye… Bizim gönderdiğimizi manen biliyordu kanaatindeyim.

“Sonra ağır ceza mahkemesine Samsun’da dâvâ açılmış; hem Üstadımız aleyhine, hem gazete müdürü aleyhine… Gazetenin Neşriyat Müdürü Hüseyin Yücel tevkif edilmiş haberini duyduk. Sonra beni tekrar Hz. Üstad Ankara’ya gönderdi. O zaman Hacıbayram yakınlarında tek bir oda tutmuş, orada kalıyordum. Teksirle neşredilen eserleri yeni ve eski isteyenlere veriyorduk. Fakat takibat altında idik. Samsun’da gazete idarehanesinde yapılan aramada bizim mektuplarımız ele geçmekle telgrafla bizim de tevkifimize karar verilmişti. 19 Şubat 1953 günü tevfik edilerek Samsun’a sevk edilmek üzere Ankara Cezaevine gönderildik. Dokuzuncu koğuşta, kule altında, bir aya yakın kaldık. Kule altında komünizmden mahkûm bir öğretmen ve Ticanî Şeyhi Kemal Pilavoğlu ve o zamanda Ticanî hadisesini planlayan ve ikinci adam olarak bilinen Kâmil Tunalı ile bir kaç Müslüman vardı. Bir de Mehmet İzzeddin adında Urfalı, meczub, mübarek bir derviş de bulunuyordu.” 7

***

Bediüzzaman’ın ve Mustafa Sungur’un yargılanmasına sebep olan yazıları yayınlayan haftalık Büyük Cihad gazetesi’nin 81. sayısında Demokrat Parti Samsun milletvekili Hasan Fehmi Ustaoğlu’nun “Milletin Atatürk İnkılaplarına Medyun Bulunduğu İddiası Asla Doğru Değildir” başlıklı bir makale yazması büyük bir tepkiye neden olur ve basının baskısı nedeniyle Demokrat Parti’den ihraç edilir. Büyük Cihad gazetesi de, Samsun mahkemesi nedeniyle de mahkûm olur. Bir süre sonrada gazetenin sahibi Bediüzzaman’ı Emirdağı’nda ziyaret etmek ister. Bu ziyarete aracılık yapan Mehmet Erpolat’ın anlattığı bir anekdotu aktaralım:

“O günlerde Samsun’da çıkarılan mahalli Büyük Cihad gazetesi, ‘Nurculuk yapıyor’ diye kapatılmıştı. Gazetenin sahibi, Saatçı Şükrü’nün dükkânına geldi. Kısa bir görüşmeden sonra, ‘Beni Üstada götürür müsünüz?’ dedi. Benim durumum müsait olduğu için teklifini kabul edip beraberce Emirdağ’a gittik.

“Otobüsten iner inmez kimse ile konuşmadan yanımıza kardeşlerden birisi geldi ve bize hitaben, ‘Üstad sizi bekliyor’ dedi. Biraz şaşırarak o kardeşin peşi sıra Üstadın kaldığı eve gittik.

“Üstad karyolada bağdaş kurmuş oturuyordu. Kardeşlerle sohbet ediyordu. Bizi görünce, ‘Hoş geldiniz kardeşler, oturun’ dedi. O anda kardeşlerle olan sohbet devam etti. Bu sohbet namaz hususunda idi ve 15-20 dakika devam etti. Daha sonra Büyük Cihad gazetesi sahibine dönerek;

“Kardeşim sizin gazetenizin kapandığına üzüldüm. Merak etmeyin, ileride gazeteniz açılır, yayına başlarsınız. Ben, bana yaptıkları eziyetlere hakkımı helâl ettim. Siz de ediniz’ dedi. Bu sohbet kısa bir süre devam etti ve ayrıldık.” 8

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayatı Yeni Tanzim Sh.1020-1021.

2- Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayatı Yeni Tanzim Sh. 1021-1022.

3-Tevhidhaber.com

4- http://www.bakisarisakal.com

5- http://www.bakisarisakal.com

6- http://www.bakisarisakal.com

7-http://www.risale-inur.org/msungurveli8.htm

8-http://www.sorularlarisale.com/index.php?s=article&aid=10407

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*