Yöneticiler sorgulanamazsa istibdat hâkim olur

Bir yerde şeffaflık yoksa, yani, kişi, yönetici sorgulanamazsa, murakabe edilmezse istibdat ve keyfilik hâkim olur.

“İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir.”1

Baskı, dikta; zorla kabul ettirmektir.

Hukukî, aklî değil, keyfi iş yapmaktır.

Güce, kuvvete (iktidara, silâha, maddî varlığa) dayanarak zorla iş yapmaktır.

Tek görüştür. Yalnızca kendi görüşünü dayatır. Farklı görüşlere tahammülü yoktur. Farklı görüşleri, ihanetle, cahillikle suçlar.

Baskının kapalı kapıları arkasında herşeyi suiistimal etmektir.

Zulmün temelidir.

İnsaniyeti mahveder.

Meşrûtiyet, padişahın, krallığın sembolik başkanlığında parlamenter sisteme, istişareye dayanır. Demokrasi, bu âyetlere dayanan şeriatın getirdiği meşverettir. Yani, fikirlere, düşüncelere ve ekseriyetin görüşlerine saygı göstermektir. Uhud Savaşı’ndan önce istişare heyetinin, Peygamberimizin (asm) rüyasının ve görüşünün dışında karar vermesi, gibi…

Demokrasinin dayanağı, “Meşrûtiyet, ‘İşlerde onlarla istişare et.” 2; “Onların işleri şûrâ iledir.”3 âyet-i kerîmelerinin tecellisidir ve meşveret-i şer’iyedir. O vücud-i nuranînin kuvvete bedel, hayatı haktır, kalbi marifettir, lisanı muhabbettir, aklı kanundur, şahıs değildir.”4

Hulefa-i Raşidin olan ilk dört halife seçimle iş başına gelmişlerdir.

Nuranî olan meşrûtiyet (demokrasi), insana benzetilirse; hayatı kuvvete, güce değil hakka dayanır. Yani, kim güçlüyse haklı değil, kim haklıysa güçlü odur.

Kalbi, faziletli ilim, bilgidir.yönetici

Dili, sevgidir.

Aklı, kanundur. Yani, hukuk çerçevesinde karar verilir.

Meşrûtiyet/demokrasi, asla kişilere, şahıslara dayanmaz.

Dipnotlar:
1- Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 208.
2- Âl-i İmran Sûresi: 159.
3- Şûra Sûresi: 38.
4- Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 209.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*