Bediüzzaman’ın köşe yazarlığı

Bir müceddid ve müçtehid olan Bediüzzaman, “ulûm ve fünûnun en parlağı olan belâgat”ın vasıtalarıyla bizzat ilgilenmiştir.

O fiilen de matbuat aleminde yerini alır. Bediüzzaman, her zaman ve zeminde fikirlerini pervasızca söyler. Hürriyetin; Kur’ân ve Sünnet-i Seniye çerçevesini; akli, mantıki dayanaklarını ortaya koyar. Bu düşüncelerini Meşrûtiyetin ilânının üçüncü gününde 27 Temmuz 1908 tarihinde İstanbul/Sultanahmed Meydanı’nda, bir hafta sonra da Selanik’te Meşrûtiyetin mânası ve ehemmiyeti üzerine bir nutuk irad eder. Bu tarihten sonra naşir-i efkâr olan gazetelerde yazılar, makaleler yazmaya başlar. Bu büyük bir cesaret isteyen yeni bir hizmet tarzıydı.

6 Ağustos 1908 – 22 Temmuz 1920 arasında muhtelif vesîlelerle yazıları şu gazetelerde neşredildi:

1- Misbah: Hürriyet nutukları yayınlanır.

2- Şûrâ-yı Ümmet: Hamidiye Alayları.

3- Volkan: Bediüzzaman’ın yazılarının en çok yayınlandığı gazetedir. (1908-1909) İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’nin yayın organı.

4- Mizan: Mizancı Mehmed Murad Bey’in (1896-1908) çıkardığı gazete. Çok yönlü bir fikir adamı olan Mizancı Murad, hürriyetin tarifi ve sınırları konusunda Tanin yazarı olan Hüseyin Cahit ile tartışmaya girmiştir. Bu fikrî münakaşada Mizancı Murad’ı destekleyen Bediüzzaman, onun haklı, Hüseyin Cahit’in ise haksız olduğunu ifade etmiştir.

5- Serbestî: Askerlere hitaben yazılan yazılar bu gazetede…

6- Şark ve Kürdistan: Sultan II. Abdülhamid’e seslenir.

7-Kürt Teavün ve Terakki (Kürt Yardımlaşma ve İlerleme Gazetesi): İlk Kürtçe makalesini burada neşreder.

8- Açıksöz.

9- Daha önce İttihad’ın ve şimdi de onun yerini alan Yeni Asya’nın başyazarıdır.

Bu arada Bediüzzaman’ın gazete çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu da nakledelim: 1 Şubat 1909’da Türkçe ve Kürtçe “Ma’rifet ve İttihad-ı Ekrad” adıyla haftalık gazete çıkarma teşebbüsünde bulunur.

Çıkarmayı planladığı gazetenin yayınpolitikasını şöyle belirler:

1-Siyaset-i Şer’iye (İslâm’a uygun, iman ve Kur’ân hakikatlerini tebliğ siyaseti, metodu)

2-Ulûm-i muhtelife (Çeşitli ilimler) 3-Şu’ûn-i muhtelife (Çeşitli işler, faaliyetler)

a) Sosyal Problemlerin Çözümüne Yönelik Bir Neşriyat b) Fıtrî Meyelanları Uyandıran Bir Neşriyat/Yayıncılık

c) İ’la-i Kelimetullahı Esas Alan Bir Yayıncılık olarak başlıklar hâlinde sunulabilir.” (http://www.risaleakademi.com/rnam/mektup-hatra-ve-belgeler/362-bediuezzaman-nasl-bir-gazete-istiyordu.)

Ne var ki, zamanın dehşetli siyasi, sosyal çalkantıları gibi çeşitli sebeplerden dolayı gazete çıkamadı.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*