Bin aydan hayırlı gece

altAziz, Sıddık Kardeşlerim!

Hem mübarek Ramazanınızı hem inşaallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi hem saadetli bayramınızı hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruhumla tebrik ve tes’id ederim.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 27, s. 59

***

Leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirâne Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur’ân manaları risalelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız.

Barla Lahikası, mektup no: 257, s. 376

***

Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı Hakîm’in, nass-ı hadis ile, her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir.

Ramazan-ı Şerifte her bir harfin on değil, bin; ve Âyete’l-Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir’de otuz bin hasene sayılır.

Evet, her bir harfi otuz bin bâkî meyveler veren Kur’ân-ı Hakîm, öyle bir nurânî Şecere-i Tuba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o bâkî meyveleri Ramazan-ı Şerifte mü’minlere kazandırır.

Mektubat, s. 474

***

Risale-i Nur Şakirdlerinin iştirak-i a’mâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerine aynı miktar defter-i a’mâline geçmesi o düsturun ve rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlâs ile girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir. Her biri, binler hisse alır, inşaallah, emval-i dünyeviyenin iştiraki gibi inkısam ve tecezzi etmeden her birisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler âyinelerin her birisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir.

Demek Risale-i Nur’un sadık şakirdlerinden birisi, Leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazanın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirdler sahip ve hissedar olmak vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvarız.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 55, s. 98-99

***

Gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek Leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’mâlimize böyle geçmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz ve böylece bayrama kadar “Allah’ım bu Ramazanda Kadir Gecesini biz ve sadık Nur Talebeleri için bin aydan hayırlı kıl” duâsını etmeye niyet ettik.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 53, s. 95

***

Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve gelecek Leyle-i Kadr’i herbir Nurcu hakkında seksen üç sene ibadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini hakikat-i Leyle-i Kadr’i şefaatçi ederek rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Emirdağ Lâhikası, mektup no: 188, s. 283

LÛ­GAT­ÇE:
efdal: En faziletli.
istinsah: Yazmak veya kopya etmek suretiyle çoğaltma.
iştirak-i a’mâl-i uhreviye: Ahirete ait amellerde manevî ortaklık; birbirinin sevabından hissedar olmak.
kıraat-ı Kur’ân: Kur’ân okumak.
Leyle-i Kadr: Kadir Gecesi; Ramazan içinde gizli olup, ümmetin çoğunluğunca 27. gece olarak telâkki edilen Kur’ân’ın indiği mübarek gece.
mesâil: Meseleler.
mütefekkirâne: Tefekkür edercesine, üzerinde düşünür bir şekilde.
sevab-ı a’mâl: Amellerin sevabı.
tecezzi etmek: Parçalanmak.
tes’id etmek: Saadetle geçmesini temenni etmek.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*