Gavs-ı Âzam’ın; beşâret, teâvün ve kerâmet-i gaybiyeleri

Bedîüzzamân Hazretleri: “Ben kendim, bütün hayatımın hârika kısmını, evvelce Gavs-ı Âzam’ın bir silsile-i kerâmeti telâkki ediyordum; şimdi Risâle-i Nur’un bir silsile-i kerâmeti olduğu tebeyyün etti.”1 Ve ”Gavs-ı Âzam’ın bir kısım himâyeti Asa-yı Mûsa Risâlesi’ne geçmesi diye beni sürurlarla ağlattırdı.”2der.

Ayrıca ”Gavs-ı Âzam Şeyh-i Geylânî (ra) Risâle-i Nur’a ve müellifine işaret ettiği kerâmet-i gaybiyesinde bir fıkrada “Sâid olarak yaşarsın.” diye maişet hususunda saadetle yaşayacağını ve en mes’ut olacağını haber vermiş.”3

Hazret-i Gavs-ı Geylânî fitne-i ahirzamanda Sünnet-i Seniyyeyi ve esrar-ı Kur’âniyeyi muhafazaya ve neşre çalışan bir müridine4 on beş emare ile iltifat eder ve onunla konuşur.5 Bu hakîkate binâen “Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (ra), o mu’cizevâri kerâmetiyle ve Hazret-i Gavs-ı Âzam (ks) o hârika kerâmet-i gaybiyesiyle, sizlere6 bu sırr-ı ihlâsa binaen iltifat ediyorlar.”7 Buna istinâden “İstikbalden haber veren İmam-ı Ali (ra) ve Gavs-ı Âzam (ks) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp haber vermişler.”8

Gavs-ı Âzam’ın Üstâdımız hakkında, “Muhakkak sen inâyet gözüyle himâye edilmektesin.” fıkrasıyla inâyet ve teshile mazhar olduğuna”9 çok emare vardır. Bundan başka ”Risâle-i Nur, mev’id-i Ahmedî (asm) ve müjde-i Haydârî (ra) ve beşâret ve teâvün-i Gavsî (ks) ve tavsiye-i Gazâlî (ks) ve ihbâr-ı Farukî’dir (ks).”10

Gavs-ı Âzam Abdülkâdir Geylâni Bediüzzaman hakkında ”Muhakkak sen ayn-ı inâyetle himâye edilmektesin.” der ve “Gavs-ı Geylânî’nin (ks) kerâmetkârâne cümlesi, en dehşetli zaman gibi bunda da ayn-ı hakîkat olduğu görüldü.”11 Bir başka noktadan “Gavs-ı Âzam’ın” “Muhakkak sen inâyet gözüyle korunuyorsun” teminkârâne fıkrası, şimdiye kadar Risâle-i Nur’un şakirtleri hakkında tamâmen mutabık çıktı.”12

Risâle-i Nur’un “Her bir hakikî, sadık ve sebatkâr şakirdini amelce binler adam hükmüne getirdiğini, Gavs-ı Âzam’daki (ks) tahsinkârâne ve teşvikkârâne beşareti, o halis şakirtler ehl-i sâadet ve ashab-ı Cennet olacaklarına müjdesi pek kat’î ispat ederler.”13

“Risâle-i Nur’a sık sık ilişirler, fakat bir halt edemezler. Çünkü, Gavs-ı Âzam (ks) ve İmam-ı Ali (ra) gibi zatların himâyeleri ve duâları berekâtına, Hafîz-i Hakikî hıfzeder.”14 Hadisat-ı âlem bu himâyeye şahittir. Hafîz-i Hakikî’nin hıfzı devam ediyor inşâallah.

“Risâle-i Nur’un kıymet ve ehemmiyetine işârî ve remzî bir tarzda, Hazret-i Ali (ra) ve Gavs-ı Âzam’ın (ks) ihbârâtı nev’inden”15deliller pek çoktur. Risâle-i Nur satırları arasında bu delillere defaatle tevafuk edilir.

”Hazret-i Ali Radıyallahü Anh ve Gavs-ı Geylânî kuddise sirruhu gibi kahramanların mânevî teminatı “Söyle ve korkma!”ve ”korkma” hitapları, bize her vakit cesaret ve kuvve-i mânevî veriyor.”16 Bu mânevî Sultanların iltifatları Nur Talebeleri’ne hem cesaret, hem kuvve-i mânevîye oluyor; hem de onları himâye ve teşvik ediyor. Bediüzzaman Hazretleri’ne bu himâye için ”Muhakkak ki sen ayn-i inâyetle himâyet edilmektesin.” Gavs-ı Âzam’ın teminâtı, yine tahakkuk eyledi.”17denilir.

”Risâle-i Nur’un bu fevkalâde galebesi ve hârikulâde perde altında tenviratı ve düşmanlarını mecbur edip serbestiyetini kazanması gösteriyor ki, o mevkiine lâyıktır ki, kablelvuku İmam-ı Ali Radıyallahü Anh ve Gavs-ı Âzam (kuddise sırruhu) ondan haber verdikleri”18 vakidir.

Bediüzzaman Hazretleri der ki: ”Kat’î kanaatim geldi ki, Şah-ı Nakşibend, Gavs-ı Âzam gibi Risâle-i Nur’u ve kudsî hizmetini keşfen müşâhede edip tahsinkârâne haber vererek ona işaretler ediyor.”19 Ayrıca ”Otuz üç âyât-ı kerîmenin işârâtı ve İmam-ı Ali (ra) ve Gavs-ı Âzam’ın (ra) ve yüzlerle ehl-i tahkikin takdirkârâne beyânâtıyla bir Nur-i Kur’ân olduğu ve ona yapışanların, inşâallah, îmânlarını kurtaracakları kat’î tahakkuk eden Risâle-i Nur, kat’iyen söndürülemez, kaybedilemez.”20 Vesselâm!

Dipnotlar:
1- Emirdağ Lâhikası-I, 2013, s. 109.
2- Emirdağ Lâhikası-I, 2013, s. 265.
3- Emirdağ Lâhikası-II, 2013 ,s. 856.
4- Bediüzzaman Said Nursî’ye.
5- Lem’alar, 2013, s. 346.
6- O harika keramet-i gaybiye Nur Talebelerine bakar.
7- Lem’alar, 2013, s. 394.
8- Şuâlar, 2013, s. 431.
9- Kastamonu Lâhikası, 2013, s. 310.
10- Emirdağ Lâhikası-I, 2013, s. 180.
11- Emirdağ Lâhikası-II, 2013, s. 848.
12- Kastamonu Lâhikası, 2013, s. 118.
13- Kastamonu Lâhikası, 2013, s. 163.
14- Kastamonu Lâhikası, 2013, s. 288.
15- Kastamonu Lâhikası, 2013, s. 223.
16- Kastamonu Lahikası, 2013, s. 212.
17- Emirdağ Lâhikası-I, 2013, s. 79.
18- Emirdağ Lâhikası-I, 2013, s.107.
19- Emirdağ Lâhikası-I, 2013, s. 301.
20- Şuâlar, 2013, s. 876.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*