Dört büyük keramet-i gaybiye ve Risale-i Nur

Keramet, Allah indinde büyük makbul veli zatların lütf-ü İlâhî ile gösterdikleri büyük marifet ve hilâf-ı adet hallerdir. Büyük zatların bilhassa istikbale dair kerametleri her zaman için ehemmiyet arz etmiş, insanlığa da manevî birer ışık olmuştur.

Büyük veli zatların gaybî ve istikbale dair kerametlerinin en mühimlerinden biride Risale-i Nur ve onun Müellif-i muhteremi olan Üstad Bediüzzaman hakkında olanlardır. Bunların içinde en dikkat çeken ve Risale-i Nur’da da beyan edilen üçü Hazret-i İmam-ı Ali’ye (ra), biri de Hazret-i Gavs-ı Azam Abdulkadir-i Geylani’ye ait dört büyük keramet-i gaybiyedir. Bu iki büyük zat, ta o zamandan günümüze bakarak Risale-i Nur ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni açıkça haber vermişlerdir. Bu son derece mühim bir hadisedir. Risale-i Nur’un kıymet ve ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Evet, “Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki, Kur’ân ona kuvvetli işaretlerle iltifat etmiş. (Bu hususta geniş bilgi için Birinci Şuâ’ya bakılabilir) Ve Hazret-i İmam-ı Ali (ra) üç kerametle ona beşaret vermiş. Ve Gavs-ı Azam (ra) kerametkârane ondan haber verip tercümanını teşci etmiş.” 1

Bahsini ettiğimiz dört büyük keramet-i gaybiye, Risale-i Nur’da yerini almıştır. Bilhassa Yeni Asya Neşriyat’ın yeni tanzim Risale-i Nur Külliyatı’nda tafsilatıyla neşredilmiştir. Sekizinci Lem’a, Gavs-ı Azam Abdulkadir-i Geylani Hazretleri’nin keramet-i gaybiyesi olup Lem’alar ve Sikke-i Tasdik-ı Gaybi adlı eserlerde neşredilmiştir. Hazret-i İmam-ı Ali’nin (ra) keramet-i gaybiyeleri ise, Sekizinci Şuâ hem Şuâlar, hem de Sikke-i Tasdik-ı Gaybi mecmuasında; on sekizinci Lem’a ve yirmi sekizinci Lem’a olarak Lem’alar ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi eserlerinde neşredilmiştir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, “Bu gibi delâlet derecesinde olan gaybî işaretlerin ehl-i imanca bilinmesine bu zamanda kat’î lüzum ve ihtiyaç olduğundan” 2 Risale-i Nur Talebelerinin bu Risaleleri sair Risaleler gibi ehemmiyetle ve itinayla tetkik etmeleri lâzım ve elzemdir.

Meselâ, Sekizinci Lem’a olan Keramet-i Gavsiye Risalesi için Üstad Bediüzzaman Hazretleri özetle şunları söylemektedir: “Bana ihtar edildi ki, bunu tahdis-i nimet ve bir şükr-ü manevî nev’inden izhar et. Hem korkma, kanaat verecek derecede kuvvetlidir. Bu izharda en mühim maksadım, esrar-ı Kur’ânîyeye ait olan Risalelerin makbuliyetine Gavs-ı Azam’ın imza basması nev’inden olduğudur.”3 On sekizinci Lem’a olan Keramet-i Aleviye Risalesi için de, “Risale-i Nur şakirtlerine işaret eden Hazret-i Ali’nin (ra) bir keramet-i gaybiyesidir” 4 demektedir. Bu Risalede, “Hazret-i Ali (ra) Peygamber Efendimizin (asm) gizli kalmış gaybi mühim bir mu’cizesini beyan etmekte; ayrıca, lâtin harflerinin kabülünü tam tarihiyle ve tarz-ı tatbikini iki kelimeyle göstermektedir.” 5 İkinci Keramet-i Aleviye olan Yirmi Sekizinci Lem’ada da, hem Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ne hem de Risale-i Nur’a açık işaretler var. Bu risalede, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “Bir âlem-i manada Hazret-i İmam-ı Ali’nin (ra) ilminden sordum: Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nur’dan bahis ve işaretler yok mu? Dedi: “Yalnız işaret değil, belki Celcelutiyemde tasrih ediyorum.”6 Bu âlem-i manada geçen mânevî muhavere de gösteriyor ki, “İmam-ı Ali (ra) Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmuundan haber verdiği gibi kıymettar Risalelerine de işaret derecesinde remz edip ima ediyor.” 7

Üçüncü bir Keramet-i Aleviye olan Sekizinci Şuâ Risalesi ise, daha çok Risale-i Nur Külliyatı’nın te’lif tarihlerine ve müellif-i muhtereminin hayat seyrine açık işaretler etmektedir. Celcelutiye ve Ercuze Hazret-i İmam-ı Ali’nin meşhur kudsî kasidelerindendir. Bu kasideler Peygamber Efendimiz (asm) tarafından Hazret-i İmam-ı Ali’ye yazdırılmıştır. “Hazret-i İmam-ı Ali (ra) Üstad-ı Kudsisinden (asm) aldığı derse binaen, Kur’ân’a taalluk eden gelecek hadisattan haber veriyor. Ve benden sorunuz diye müteaddit ve doğru haberleri verip bir Şah-ı velâyet olduğunu öyle kerametlerle ispat etmiş” 8 Hazret-i İmam-ı Ali, “Ercuze ve Celcelutiyesinde Risale-i Nur’u alkışlıyor, haber veriyor ve müellifi ile konuşuyor, teselli ediyor.” 9 Bahsini ettiğimiz Risaleler bu kudsî kasidelerin adeta birer açılımı ve de tercümesi mesabesindedirler.

Elhasıl: “Üstadımızın tercüme-i halini merak edenlere deriz ki: Kur’ân-ı Hakîm otuz üç âyâtının i’cazkâr işaretiyle, İmam-ı Ali Radıyallahü Anhu Celcelutiye ve Ercuze’sinde kerametkâr delâlatıyla, Gavs-ı A’zam Kuddise Sırruhu beşaretkâr beyanatıyla, Üstadımızın hakikî terceme-i halini ve Risale-i Nur’un hakikî mahiyetini beyan etmişler. Üstadımızın şahs-ı manevîsini bilmek isteyenler, Risale-i Nur’un İşarat-ı Kur’âniye ve Keramat-ı Aleviye ve Keramat-ı Gavsiye Risalelerini ve Risale-i Nur’un sair eczalarını dikkatle tetebbu’ etmeleri lâzımdır.” 10

Dipnotlar: 
1- Sikke-i Tasdik-ı Gaybi 141.
2- Lem’alar 59,
3- age. 59.
4- age. 239.
5- age. 239.
6- age. 405.
7- Sikke-i Tasdik-ı Gaybi 121.
8- age. 134.
9- Lem’alar, 418.
10- Tarihçe-i Hayat, 339.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*