Hz. Muhammed (asm), bütün beşerin üstadı

Image
Bütün nevî beşere bütün hakâikte üstadlık edip, on dört asırda, parlak bir sûrette ispat eden ve nevî beşerin medârı iftiharı bir zâtın terbiye-i esâsiyelerini ve usûlü dinini terk eden, elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemâl bulamaz; sukûtu mutlaka mahkûmdur.

Peygamberlerin en âhiri ve en büyükleri ve dini ve dâveti umum nevi beşere baktığı için ve mu’cizâtça ve dince umuma fâik ve bütün nevî beşere bütün hakâikte üstadlık edip, on dört asırda, parlak bir sûrette ispat eden ve nevî beşerin medârı iftiharı bir zâtın terbiye-i esâsiyelerini ve usûlü dinini terk eden, elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemâl bulamaz; sukûtu mutlaka mahkûmdur.

Sözler, s. 132, (yeni tanzim, s. 235)

***

..Hâtemü’l Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahsı mânevîsine bak:

Sathı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medîne bir minber; o bürhanı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehli imâna imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzakiri; bütün enbiyâ hayattar kökleri, bütün evliyâ tarâvettar semereleri bir şecere-i nurâniyedir ki, herbir dâvâsını, mu’cizâtlarına istinad eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine itimad eden bütün evliyâ tasdik edip imza ediyorlar. Zîrâ, o ‘Lâ ilâhe illallah’ der, dâvâ eder. Bütün sağ ve sol, yani mâzi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurânî zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icmâ ile mânen “Doğru dedin ve söylediğin haktır” derler.

Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyid edilen bir müddeâya parmak karıştırsın.

Sözler, s. 214, (yeni tanzim, s. 370)

***

Anglikan Kilisesine cevapHAŞİYE

Bir zaman bîaman İslâmın düşmanı, siyasî bir dessas, yüksekte kendini göstermek isteyen vesvas bir papaz, desîse niyetiyle, hem inkâr sûretinde,

Hem de boğazımızı pençesiyle sıktığı bir zamanı elîmde, pek şemâtetkârâne bir istifhâmıyla dört şey sordu bizden.

Altı yüz kelime istedi. Şemâtetine karşı yüzüne “Tuh!” demek, desîsesine karşı küsmekle sükût etmek, inkârına karşı da

Tokmak gibi bir cevabı müskit vermek lâzımdı. Onu muhatap etmem. Bir hakperest adama böyle cevabımız var. O dedi birincide:

“Muhammed (Aleyhissalâtü Vesselâm) dini nedir?” Dedim: İşte Kur’ân. Erkânı sitte-i imân, erkânı hamse-i İslâm esas maksadı Kur’ân. Der ikincisinde:

“Fikir ve hayata ne vermiş?” Dedim: Fikre tevhid, hayata istikamet. Buna dâir şâhidim: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hud Sûresi :112.) “De ki: O Allah birdir” (İhlâs Sûresi :1.) Der üçüncüsünde:

“Mezâhimi hâzıra nasıl tedâvi eder?” Derim: Hurmeti ribâ, hem vücûbu zekâtla. Buna dâir şâhidim “Allah fâizin bereketini giderip onu mahveder.” (Bakara Sûresi : 276.) “Allah, alış verişi helâl, fâizi haram kılmıştır.” (Bakara Sûresi: 275.) “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin.” (Bakara Sûresi: 43). Der dördüncüsünde:

“İhtilâli beşere ne nazarla bakıyor?” Derim: Sa’y asıl, esastır. Serveti insaniye zâlimlerde toplanmaz; saklanmaz ellerinde. Buna dâir şâhidim: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm Sûresi: 39.) “Altını ve gümüşü biriktirip de onu Allah yolunda harcamayanları ise, acı bir azabı müjdele.” (Tevbe Sûresi: 34.)

Haşiye: Yüz maşallah bu cevaba!

Sözler, s. 684, (yeni tanzim, s. 1214)

LÜGATÇE:

sukûtu mutlak: Tam alçalış, tam düşüş.

sathı arz: Yeryüzü.

bürhanı bâhir: Açık delil.

serzakir: Zikredenlerin başı.

bîaman: Amansız, acımasız.

vesvas: Vesvese.

şemâtet: Kuru gürültü, şamata.

erkânı sittei imân: İmânın altı rüknü, esası.

erkânı hamse-i İslâm: İslamın beş rüknü, esası.

mezâhimi hâzıra: Şimdiki sıkıntılar, zahmetler.

hurmeti ribâ: Fâizin haram olması.

sa’y: Gayret, çalışma, emek.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*