Medresetü’z Zehra’nın misyonu da cihanşümuldür

“Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra projesi, Kürtlerin eğitim meselesini halletmek Kürtlerin bilinçlenmesi için ortaya koyduğu bir projedir.”

Evvelâ şu tesbiti yapalım: Bediüzzaman’ın ele aldığı, “iman, ibadet, ahlâk, ukubat, içtimaî / siyasî” ana başlık ve binlerce altbaşlıkları cihanşümûldür. Evvelâ ferdi, sonra aileyi, sonra cemiyeti, milleti, sonra İslâm âlemini, sonra insanlığı ilgilendirir. Yani, her kesime hitap eder.

Kur’ân-ı Kerîm’i tefsir ettiğine göre, Kur’ân da, “Ey iman edenler, ey insanlar!” diye hitap ettiğine göre, elbette Risale-i Nur da meselelere bu perspektiften bakar.

Şimdi gelelim, “Medresetüzzehranın cihanşümul olan temel işlevi, fonksiyonu, misyonu nedir? Bunun Risale-i Nur’daki dayanakları nedir?” suallerinin kısa cevaplarına.

Medrese ile hedeflenenler şunlardır:

● İslâmiyete ve insaniyete hizmet

● İslâmiyeti paslandıran hikâyat ve İsrailiyat ve taassubat-ı barideden kurtarmak…

● Maarif-i cedideyi medarise (medreselere sokmak, sadece Kürdistandaki medreselere değil) sokmak için bir tarik ve ehl-i medresenin nefret etmeyeceği saf bir menba-ı fünun açmak.

● Ehl-i medrese, ehl-i mekteb, ehl-i tekkenin musalahalarını (barış, dayanışma ve kaynaşmalarını) sağlamak. En azından maksatta ittihadı sağlamak.

● Maarifi / eğitimi / ilmi “Kürdistana” medrese kapısıyla sokmak.

Meşrûtiyet ve hürriyetin mehasinini (güzelliklerini) göstermek.
Kürt ve Türk ulemasının istikbalini sağlamak.

Kürdistan’da adet-i müstemirre olan talim-i infiradiyi halka ve daireye tebdil etmek.

Türk-Kürt-Arap kardeşliğini, yani ittihad-ı İslâm’ı pekiştirmek.

Arabistan, Hindistan, İran, Kafkasya, Türkistan, Kürdistan’daki milletleri menfi ırkçılık ifsat etmesin. Hakikî, müsbet ve kudsî ve umumî milliyet-i hakikiye olan İslâmiyet milliyeti ile “inneme’l-müminune ihvatun” Kur’ân’ın bir kanun-u esasisinin tam inkişafına mazhar olsun.

Felsefe fünunu ile ulum-u diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti İslâmiyet hakaikiyle tam müsalâha etsin (çatışmasın, barış sağlasın).

Anadolu’daki ehl-i mektep ve ehl-i medrese birbiriyle yardımcı olarak ittifakını sağlamak.

İman, ilim ile mücehhez nesiller yetiştirmek.

Müslümanların en büyük problem ve düşmanı cehalet, fakr, zaruret ve ihtilâf-ı efkârı “marifet, san’at ve ittifak” silâhlarıyla mağlûp etmek.

İslâm âleminin imanî, ahlâkî, ilmî, siyasî, içtimaî/sosyal problemlerini çözmek.

İttihad-ı İslâmı (İslâm birliğini) sağlamak. (Coğrafî sınırlar olarak değil, iman, gönül birliği, temel meselelerde fikir birliği, ibadet birliği, ilim birliği vs., vs.)

Ülkeyi, İslâm âlemini ve insanlığı anarşi ve terörden kurtarmak…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*