Hicret, hicran, dönüş, zafer

Bütün dostların 1445. Hicri Yıllarını, mübarek Muharrem ayı ve Aşure Günlerini tebrik ediyorum.

Hicret, Resul-ü Ekrem’in (asm) -bize göre- zahirî bir hicranı ama esasta manevî ve kaderî bir vazife yolculuğun sebep ve neticesi.

Bu çok derin ve tarihi olayı kısaca maddelerle özetleyip bir teselli ve ders almayı rabbimiz nasip etsin.

HİCRETİN KELİME VE MADDİ MANALARI:

Hicret:

• Sözlükte “terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek” anlamına gelen hecr, hicrandır. Herhangi bir şeyden bedenen, lisanen veya kalben ayrılıp uzaklaşmadır. Allah ve Resulü için belli bir amaçla belli bir zamanda yapılan mekan değişikliğidir. Terim olarak, Hz. Muhammed ve Müslümanların gayri müslim olan Mekke’den ayrılıp Medine’ye göçüdür. Allah rızâsı için ilim tahsil etmek ve dininden dolayı baskıya uğradığı yerden göç etmektir. 13 Mayıs 622 ile 28 Mayıs 622 arasında yaşanan 15 günlük çileli yolculuktur. Bir yürüyüş, yenilenme, sürekli bir arayış, bir harekettir.

HİCRETİN MANEVÎ HİKMETLERİ:

• Hicret, “Yesrib” “fesat” anlamındaki şehir isminin Resûl-i Ekrem tarafından “hoş ve güzel” mânasında Taybe veya Tâbe’ye çevrilmesidir.

• Hicret, âyetle müjdelenen cihaddır. (Bakara 2/218; Enfâl 8/72, 74-75)

• Hicret, Hz. Ebû Bekir mağaradaki endişesinin, Kur’an’ın işaretiyle, “Üzülme, elbette Allah bizimledir” cevabıyla teskin edilmesidir. (Tevbe 9/40)

• Hicret, Hz. Peygamber’in, “Allah’ım! Ashabımın hicretini kararlı kıl; onları topukları üzerinde tekrar geriye döndürme” duasıdır. (Müslim, “Vaṣıyye”, 5)

• Hicret, Hz. Peygamberin, Ensar’a “Eğer hicret şerefi olmasaydı ben muhakkak Ensar’dan bir fert olmak isterdim” müjdesi ve taltifidir. (Müsned, II, 315)

• Hicret, Medine’nin âyetle: “Ve şöyle de: Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla; çıkacağım yerden de beni doğrulukla çıkar ve tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver” hükmünün mekânıdır. (İsrâ 17/80).

• Hicret, Resûl-i Ekrem, Hz. İbrâhim’in hareminden (Mekke) sonra bu yeni merkezin (Medine’nin) harem olması niyazının kabulüdür.

• Hicret, Allah’tan başka her şeyi terk edip, ağyarı bırakıp geride, hakiki dosta ulaşmaktır.

• Hicret, ayet ve hadislere göre davranmak, halktan uzaklaşmak, kalbe tabi olmak, hakka ve doğruluğa yönelmek, tüm kötülüklerden uzaklaşmak, insanın kendi içinde karar kıldığı irade demektir.

• Hicret, dinin yasakladığı şeyleri terk ediştir. Kötülükten iyiliğe geçiştir.

• Hicret, Habeş sultanı Necâşî Ashame’nin hidayetidir. Habeşistan kapılarını açan bir tarihtir.

• Hicret, inanç tarihinin göçlerle dolu olan çok önemli öne çıkan bir halkasıdır.

• Hicret, İslâmiyetin inanç sistemi olmanın yanında, ilim, tevekkül, teslimiyet hayatı tanzim eden bir dünya görüşü olduğunun delilidir.

• Hicret, maddeden manaya, nefisten gönüle, halktan Hakk’a yöneliş, ölmeden önce ölmektir.

• Hicret, Mekke döneminin, tevhid, nübüvvet, âhiret, temel inançlarının, Medine Döneminde ferdî ve içtimaî hayatı düzenleyen ahkâmlar, ibadet ve muâmelâta yönelme değişimidir.

• Hicret, Zulümlere karşı hakka dönüştür.

HİCRETTEKİ KÖKLÜ DEĞİŞİMLER

* Hicret, ilk yılı dolmadan can ve mal güvenliğini sağlama olayıdır.

* Hicret, İslam dininin önemi, Müslüman için imanın güç kaynağıdır.

* Hicret, İslâmda, siyasî açıdan büyük bir değişim ve Müslüman için bir imkândır.

* Hicret, korku ülkesinden (dârülhavf) emniyet ülkesine (dârülemn) vasıl oluştur.

* Hicret, Hak yolunda korkulacak bir hareket değil, daha güçlü bir gidiş ve geri dönüştür.

* Hicret, İslâm’ı tebliğinin Mekke ve Tâif’te sert tepkilerine karşı Medine’ye yöneliştir.

HİCRETİN NETİCELERİ

* Hicret, Hudeybiye Antlaşmasıyla daha önce müslüman varlığını reddeden Kureyş’in İslâm devletinin mevcudiyetini kabullenmek mecburiyetinde kaldığı acizliktir.

* Hicret, Hz. Muhammed tarafından 53 maddelik bir anayasa yazılması ve Medine’deki Müslüman kesimin hakları garanti altına alınmasıdır.

*Hicret, Hz. Peygamber, İslâm’ın cihanşümul boyutta tebliği ve Müslümanların barış ve güven içinde yaşamaları, siyasî hâkimiyetin hayatî önemi, Medine üzerinde şahsî otoritesinin kabulüdür.

Hicret, İslâmî devlet otoritesine duyulan ilginin artması ve sağlanmasıdır.

* Hicret, Mekke ve Medine halkları arasında kardeşlik tesisidir.

* Hicret, Hz. Peygamber’in “ensarla muhacirleri” bir araya getirerek kardeş tayin etmesi, 186 ailenin kardeş ilân edilerek kan bağından öte bir bağlılıkla birbirlerine bağlanmasıdır.

* Hicret, Hz. Peygamber’in sadece bir mekân değişikliği değil, İslâm tarihinde yeni bir dönemidir.

* Hicret, insanlara hür iradeleriyle dinlerini seçme imkânı sağlama olaydır.

* Hicret, İslâm’ın daveti, teşrî faaliyeti ve siyaseti açısından bir dönüm noktasıdır.

* Hicret, kabileler ve aşiretlerle yapılan görüşmelerle gerçekleşen toplu ihtidâların hidayet hikâyesidir.

* Hicret, Medine Yahudilerinin son peygamberin risaletini haber vermelerinin delilidir.

* Hicret, Mekkeli müşrik putperest kesimin baskılarından Medine’ye vuslattır.

* Hicret, muhacirlerle ensar arasında tam bir kaynaşma ve dayanışma kardeşliğinin gerçeğidir.

* Hicret, Müslümanlar için yepyeni bir yurt edinme olayıdır.

* Hicret, Müslümanların büyük çoğunluğunun Medine’ye yerleşmesi ve İslâmiyet’in orada güçlenmeye başlamasının Mekke müşriklerine korku salması hadisesidir.

* Hicret, Müslümanların İslâmî hüküm ve vecîbelerin rahatlıkla yerine getirilebildiği bir ortamda güvenlik içinde yaşamalarının hayata tatbikatıdır.

* Hicret, netice olarak, Resûl-i Ekrem, Mekke’nin fethinden sonra, ensara karşı vefa duygusuyla Medine’yi bırakmamış ve vefatıyla Mescid-i Nebevî’deki hücre-i saâdetine defnedilme gerçeğidir.

* Hicret, dört kapıyı açmak, kırk makamdan geçmek, can ve tenden vazgeçerek, bilmek, bulmak ve olmaktır.

* Hicret, nehrin denize koşması gibi, vuslatla gerçek sevgiliye varmak, gayeye ulaşmak için nefisten akla, akıldan gönüle, gönülden aşk alemine seyahat etmek, bu yoldaki her türlü zorluk ve meşakkate “hoştur bana senden gelen” diyerek katlanabilmektir.

* Hicret, Yahudileri de içine alacak şekilde devletin ilk anayasasının belirlenmesini ve civardaki kabilelerle ile Medine Antlaşmasının imza altına alınma belgesidir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*