Risale-i Nur okuma programları

alt

Risale-i Nur okuma programları, Nur Talebelerinin feyiz, şevk, uhuvvet ve muhabbet arttırıcı nuranî bir atmosferi veya manevî ziyafet sofralarıdır.

Risale-i Nur’a talebe olmak, onu anlamak ve ona müşteri olmak isteyen herkes bu nuranî atmosfere ve manevî ziyafete icabet etmek ister. “Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife ruy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür.”1 hakikati ışığında, Risale-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek okumak ve ona zekî bir muhatap ve müşteri olmak bu zamanın en birinci vazifelerindendir. Çünkü “Bu zamanda en büyük bir vazife ve bir ihsan, imanı kurtarmaktır ve başkalarının imanına kuvvet verecek şekilde çalışmaktır.” 2 Bu sebeple, bu hakikat karşısında hiçbir mü’min, bilhassa Nur Talebesi bigâne ve lâkayt kalamaz.

Risale-i Nur’un talimatları dairesinde her Nur Talebesinin yapması gereken en az iki şart vardır. Birincisi, şahsî okumalarını yapmak; ikincisi ise, derslere katılmaktır. Bunlardan mahrumiyet, bizce Nur Talebesi için büyük musîbettir. Bu musîbeti def etmenin çaresi ise, Risale-i Nur’u mutlaka devam ve sebatla okumak, kabul etmek ve anlamaktır. “Risale-i Nur’u anlamanın tek çaresi, Nurlarla baş başa kalıp, zihnî cehd sarf ederek tekrar tekrar okumak sevgisiyle payidar olmaktır.” 3 Bu hakikati derk eden Nur Talebeleri, vakit buldukça bilhassa okuma programları yoluyla bu hedefe varmakta, kısa zamanda çok şey öğrenip, iyi bir Nur Talebesi olmak gayretini ortaya koymaktadırlar. Büyük sabır ve sebat isteyen bu hizmetler takdire şayandır. Bu yüzden, okuma programlarının faydası çok büyüktür. Bu programlarda, kişi şahsî okumasıyla Risale-i Nur’la muarefe ve muvafakat sağlamakta, müzakereli okumalarla da kemalât kazanarak, imanda ve marifetullahta terakkî etmektedir. Bu programlar yalnız gençlere mahsus olmayıp, yediden yetmişe herkese ekmek, su ve hava gibi lâzımdır. Çünkü “Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek.” 4

Bu manalar ışığında, bizler de Mersin Yeni Asya Camiası Nur Talebeleri olarak ilk, orta, lise, üniversite ve büyükler gibi gruplar hâlinde çeşitli mahallerde beş günlük okuma programları yaptık. Adeta bir yıllık manevî enerji depoladık. Biz yaşça büyükler, üniversiteli kardeşlerimizle beraber programımızı uyguladık. Programımızda, şahsî okumanın yanında daha çok müzakereli okumaya çalıştık. Konumuzu Yirmi Birinci Lem’a olan İhlâs Risalesi olarak seçmiştik. Dört gün boyunca İhlâs Risalesi’nin müzakere ve mütalâasını yaptık. Çok istifade ettiğimize inanıyorum.

Nur Talebeliğinin en birinci esası olan ihlâs çok mühimdir. Çünkü her şeyin başıdır. Hususan en başta imanın, ibadetin, amel-i salihin ruhu ihlâstır. İhlâssız hiçbir şeyin işe yaramayacağını bildiğimiz için, ihlâsı tekrar bilmemiz gerektiği fikri isabetliydi. Bu sebeple, ihlâsı kazanmaya ve muhafaza etmeye ve manileri def etmeye çalışıyorduk. Çünkü Nur mensubları olarak bu sırrı kendimizde yerleştirmeye mecbur ve mükellefiyetliğimiz vardı. Her Nur Talebesi bu kudsî dâvânın birer azası, çarkı ve ümmeti sahil-i selâmete çıkaran Risale-i Nur gemisinin hademeleri hükmündeydi. Bu duygu ve düşüncelerle müzakere ettiğimiz İhlâs Risalesi’nden çıkan öz netice; ihlâsın olmazsa olmazlığıydı. Bu hakikati daha iyi kavramıştık. Bu şuurun mutlaka taze tutulması gereğine inanıyoruz. Bunun için hiç olmazsa, semt derslerimizde dersin birini ihlâs Risalesi’ne tahsis etmeyi düşündük.

Netice olarak, okuma programımız çok verimli ve feyizli geçti. Şunu da anladık ki, Risale-i Nur okuma programları çok mühim ve lâzımdır. Bilhassa dersleri ehliyle, müzakereli okumanın faydası ise tartışılmaz bir derecededir. Risale-i Nur’u anlamanın tesirli yollarından biridir. Bu noktada, okuma programlarının önemi yanında, derslerin müzakereli yapılması veya müzakereli derslerin arttırılması bizce isabetli ve istifadeli olacaktır. Bu ise, kaliteli Nur Talebelerinin yetişmesini sağlayacaktır. Cenâb-ı Hak Risale-i Nur’u çok çok okumayı, anlamayı ve yaşamayı ihsan eylesin inşaallah.

Dipnotlar:
1- Tarihçe-i Hayat 731.
2- Emirdağ Lâhikası 121.
3- Gençlik Rehberi 481.
4- Şuâlar, 317.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*