Kader Risalesi’nin Mütalaası kitabımızın 2. baskısı

Allah’a şükürler olsun ki Kader Risalesi’nin Mütalâası kitabımızın genişletilmiş 2. baskısı yapılarak hizmete arz edilmiştir.

Birinci baskının dağıtımının üç hafta gibi kısa zamanda bitmesi ve gelen değerlendirmeler doğrultusunda yeniden ele alıp, genişletilerek tanzim edilen eserin, bu alandaki ihtiyaca yardımcı olacağını ümid ediyoruz.

Kitabımız ciltli olup 640 sahifedir. Dağıtımı tarafımızdan yapılmaktadır.

Bir ihtisas çalışması da sayılabilecek bu eser, Risale-i Nur Külliyatı’ndan Kader Risalesi’nin mütalâası alanında, kuvvetli bir ihtimalle en kapsamlı bir çalışma vasfını da taşımaktadır. Bu yönüyle de faydalı olacağını ümid ediyoruz.

“Risale-i Nur’un tekmil ve izahı ve haşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdi edilmiş,”1 gibi umumî talimatı muhtevasından hareketle imanî hakikatlerin tamamıyla izahı Risale-i Nur’da mevcud olup, bizlere düşen vazife onun şerh, tanzim, izahı gibi hizmetlerdir. Dolayısıyla bu çalışmaya söz konusu talimat ve devamındaki hizmet noktasından bakılabilir.

Esasen, Risale-i Nur’un şerh ve tanzimi kendi içinde yapılmış olup bunlar; tanzim ve tertip ederek hizmete arz edilmelidir. Bununla beraber bazı hususiyet arz eden konuların âdeta heyet hâlinde hazırlanması, şahs-ı manevinin tesanüdüne istinad etmesine de dikkat gerekir. Bu cümleden hareketle işlenen konulara ehil ve muhatap zevata müracaatla, yapılan değerlendirmelerin ferdîlikten sıyrılarak şahs-ı manevîye dayanmasına azamî gayret gösterildi.

Ne kadar mükemmel izah yapılırsa yapılsın, hatadan hâli olunamaz. Yapılan izahlar bu alandaki en mükemmel izah değildir. Mümkün olduğu kadar hakikate ayna olmaya gayret ettik.

Sekiz ana bölümden oluşan kitabımız, bölüm içi ara ve alt başlıklarla yer yer terim ve deyimlerin tahlilini, ehl-i sünnet ışığındaki Risale-i Nur bahçesinde bulunan güllerden derlemeye çalıştık. Aynı kaynaktan nebean eden sohbet ve ders videolarından yüzlercesi izlendi ve linkleri kitabın sonuna eklendi. İslâm tarihinde kaleme alınan kader konulu eserler liste hâlinde takdim edildi. Aranan konu rahat bulunsun diye baş taraftaki içindekiler ile son taraftaki indeks mümkün olduğu kadar ayrıntılı yer aldı. Yapılan bilimsel çalışmalar, yaşanan sosyal hâdise ve vakıalar, afetler gibi olguların kader-irade münasebeti noktasından tahlili için ilim adamlarına müracaat edilip, onların görüşlerine yer verildi. Aynı konu, farklı yorumlara muhatap olurken, gelişen ve değişen şartlarla da yapılan değerlendirmelerin tashihi gerekebiliyor. Bunlar ne kadar değişirse değişsin bütün bunların üzerinde hâkim bir nazarla, yüce bir bakışla, esasen hadisin tabiriyle manzar-ı âlâdan nazar eden İlâhî bir takdir ve ilmin mevcudiyetinin her an olduğu, her şeyi her şeyiyle ihata ettiği, iradeye istikamet veren ilmin ışığında hayata yön, vücuda ruh, kafaya akıl, duyguya vicdan ve kalbin hâkim olduğu ya da olması gerektiği hakikati güneşten daha zahirdir.

Kitabın hazırlanmasında yardımcı olan ve şahs-ı maneviyi teşkil eden kardeşlerimize tekraren teşekkür eder, hayırlara vesile olmasını dileriz.

Dipnot:

1- Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lâhikası (YAN, 2017), s. 418 (284. Mektup); Mektubat (2017), s. 503 (29. Mektup); vb.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*