Zındıkanın kurduğu tuzaklar

Çağın en yüksek tefsiri ve Kur’ân’ın i’cazı hüviyetine sahip Risale-i Nur, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin yirmi üç senede te’lif edip, bütün insanlığa takdim ettiği harika bir eser külliyatıdır. Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur ile bütün insanlığın imanı, selâmeti ve ebedî saadetini kazanması için çalışmıştır. Bütün mücadelesinin özeti budur.

Bediüzzaman Hazretleri’nin bu hususta kendi ifadeleri açıktır ve özetle şöyledir: “Risale-i Nur’un esası ve hedefi, iman-ı tahkiki ve hakikat-ı Kur’âniyedir.” (Şuâlar) “Ölümün idam-ı ebedisinden iman-ı tahkiki ile biçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir.” (Tarihçe-i Hayat) “Risale-i Nur, bu milleti ve memleketi ve hükûmeti ciddî alâkadar edecek ve dolayısıyla âlem-i İslâm’ın nazar-ı dikkatini ehemmiyetli bir surette celbedecek bir küllî hâdise hükmünde ve umumî bir meseledir.” (Şuâlar) “Küfr-ü mutlak cereyanını durduracak, yalnız Risale-i Nur’dur. Siyaset, diplomatlık, bu vazifeyi göremez. Onun için, vatanperver ve milliyetçi ve siyasetçiler, Nurlar’a sarılmaya mecburiyet var. Risale-i Nur’un siyasetle alâkası yoktur. Fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı olan anarşilik ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti ve asayişi ve hürriyeti ve adaleti temin eder.” (Emirdağ Lâhikası)

Bu durumdan rahatsız olan ehl-i zındıka ve komiteleri, Risale-i Nur’un fütuhatına ve intişarına mani olmak için her yola başvurmuş ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ne tarihte emsali görülmemiş her türlü eza ve cefayı çektirmişlerdir. Bilhassa onun mücadelesini akim bırakmak için çeşitli desiseler ve şahıslar istimal edilmiştir. Meselâ İstanbul’daki İngilizler’e karşı olan mücadelesinde, Bediüzzaman Hazretleri’ne karşı Said Molla isminde ajan bir şahsı görüyoruz. Daha sonraları ise bazı şeyhleri Eskişehir Hapishanesi hengâmında Bediüzzaman’ın aley- hine istimal etmişler.

Bu hususta Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadeleri şöyledir: “Eskişehir Mahkemesi, bunu bilfiil gösterdi. Bir seneden beri, gayet dikkatle içimize casusları sokan ve safdil ve cür’etkâr talebelerin ifşaatını zabteden ve bil’iltizam bizi perişan ve mesleğimizden pişman etmek için her vesileyi istimal eden, hattâ aleyhimize Şeyh Abdülhakîm’i sevk ettikleri…” (Şuâlar) “Ben her şeyden vazgeçerim, fakat adalet-i İlâhiyenin huzurunda bu dehşetli gıybete karşı hakkımı helâl etmem! Titresin! Bütün sâdâtın ceddi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Sünnet-i Seniyyesini muhafaza için hayatını ve her şeyini feda eden bir mazlûmun şekvası, elbette cevabsız kalmayacak!” (Sikke-i Tasdik-ı Gaybî)

Zındıka yani Allah’ı inkâr zihniyeti ve İslâmiyet düşmanları olan bu güruhun beyin takımı, dehşetli planlarını her zaman ve zeminde uygulamaya devam etmektedir. Bilhassa “Bu asırda din ve İslâmiyet düşmanları evvelâ imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını, programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkânına yapılan suikastlar pek dehşetli olmuş, çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir.” (Sözler) Kökü İngiliz’in menhus siyasetine dayanan ve Lozan Antlaşması’nın iç yüzüyle güncellenen “Din öldürülecektir” (Emirdağ Lâhikası) planı geliştirilerek devam etmektedir.

Bediüzzaman Hazretleri, zındıkanın bu oyun ve planlarına sık sık dikkat çekmekte ve şu ikazları yapmaktadır: “Ehl-i dünya cepheyi değiştirdi. Zındıkanın desiseleriyle bu havalide bizlere karşı perde altında maddî ve manevî tahşidatı başlamış. Gayet dikkatle ve şeytancasına, şakirtlerin hakikî kuvveti olan tesanüdü bozmaya çalışıyorlar” (Kastamonu Lâhikası) “Ehemmiyetli bir planla, ayrı bir cephede, mütemerrid münafıklar tarafından bir hücum var. Çok ihtiyat ve dikkat ve sebat ve tesanüd lâzımdır ki, ta onların bu planı da akim kalsın.” (Kastamonu Lâhikası) Zındıkanın münafıkane hareket ettiğine dikkat çeken Üstad Bediüzzaman Hazretleri, devamla şunları söylemektedir: “Kökü ecnebide ve kendisi burada zındıka komitesi benimle mücadelede her bir desiseyi istimal etti. İki defa imha için hapse ve on bir defa da beni zehirlemeye çalışmışlar (şimdi on dokuz defa oldu)” (Emirdağ Lâhikası) “Fakat cepheyi değiştirip, din perdesi altında bazı safdil hocaları veya bid’a taraftarı veya enaniyetli sofi meşreplileri bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur’a ve şakirtlerine ayrı cephede tecavüz etmeye münafıklar çabalıyorlar. İnşaallah muvaffak olamazlar.” (Emirdağ Lâhikası) “Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır.” (Kastamonu Lâhikası)

Günümüzde de Zındıka’nın bu menhus planları sistemli olarak bütün hızıyla devam etmektedir. Bilhassa siyaset canibinde, bu planlar ehl-i dikkatin nazarından kaçmamaktadır. “Din perdesi altında veya dindarları perde yaparak” hücumlar ve büyük tahribatlar yapılmaktadır. Bediüzzaman Hazretleri’ne, Risale-i Nur’a ve Yeni Asya’ya yapılan hücumlar, iftiralar, hakaretler gittikçe artmaktadır. Bu planların akim kalması için, iman ve Kur’ân hizmetkârlarının Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur yoluyla beyan ettiği talimatları dairesinde hareket etmesi lâzım ve elzemdir.

Bunun başlıca şartları ise: Başta müsbet hareket olmak üzere çok ihtiyat ve dikkat ve sebat ve tesanüdü muhafaza, şahs-ı manevî ve istişaredir. Ancak bu ana ölçü ve esaslar istikametinde şimdiki şiddetli fırtına ve cereyanlara karşı mukavemet ve sebat edilebilir. Duâmız o ki: Allah, zındıkanın plan ve zulümlerini başlarına geçirsin ve bütün âlemde Risale-i Nur’u hâkim kılsın.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*