Neden Risale-i Nur okumalıyız?

Risale-i Nur okumalarında özellikle tehacümün şiddetli olduğu bu zamanı dehşetli kılan hususun, imanı muhafaza etmek olduğu dikkat çekicidir.

Çünkü bu asırda, din ve İslamiyet düşmanları, evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak istiyorlar. Zübeyir abi bu plana karşı, “şimdi en mühim iş, taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir, imanı takviye etmektir, imanı kurtarmaktır” der. (Konferans)

Bu hakikate binaen Risale-i Nur’ları, sebat ve devam ve dikkatle okumak lazım ve elzemdir. “Hususi vazifemiz de Kur’an’ın İmani hakikatlerini tahkiki bir surette ehl-i imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve daimi, berzahi haps-i münferitten kurtarmaktır.” (12.Şua)

“Risale-i Nur’un meslek-i esası; ihlas-ı tam ve terk-i enaniyet ve zahmetlerde rahmeti ve elemlerde baki lezzetleri hissedip aramak ve fâni ayn-ı lezzet-i sefihanede elim elemleri göstermek ve imanın bu dünyada dahi hadsiz lezzetlere medar olmasını ve hiçbir felsefenin eli yetişmediği noktaları ve hakikatleri ders vermek olduğundan …“ (13.Şua)

Risale-i Nur’un okunmasına dair ehemmiyetli bir husus ise şöyle dile getirilir: “Bu acib zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lazım ve zaruridir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaiyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsi bir surette tesbit ve tahkim ederek, asayişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise, bu yirmi sene zarfında Risale-i Nur’un, yüz bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzv-u nafi haline getirmesidir.” (14.Şua)

Şahsi okumalarımızla birlikte, derslerinde, iştirak-i âmal düsturu ile okunan Risale-i Nur’lar ile küfr-ü mutlakın karşısında durmak, iman hizmetinde ne kadar da önemli. Yine bu zamanda hüküm süren, dehşetli enaniyete karşı da Risale-i Nur’un okunması çaredir.

İmtihanların şiddetli, hücumların çok olduğu bu asırda, Risale-i Nur’dan çekinmek değil, bilakis okumaları arttırıp, gayret ve ciddiyeti takviye etmek gerekir.

Üstad Hazretleri 13.Şua da, Risale-i Nurdan çekinmek ve belki vazgeçmek isteyenlere karşı, “Hem her birisi, Risale-i Nur’un eczalarını ve alâkadarlarını ve bizi muhafaza ve yardım ve hizmeti birden bıraksa hem ona hem bizlere lüzumsuz bir zarardır. Onun için ihtiyatla beraber, sadakati ve irtibatı ve hizmeti değiştirmemek lazımdır” der ve şu tavsiyede bulunur:

“Madem biz, çok emarelerle inayet altındayız ve madem gayet çok ve insafsız düşmanlara karşı Risale-i Nur mağlup olmadı; elbette bize lazım: Kemal-i teslimiyetle sabır ve temkinde bulunmak ve bilhassa inkisar-ı hayale düşmemek ve bazen ümidin hilaf-ı zuhuruyla meyus olmamak ve muvakkat fırtınalar ile sarsılmamak.”

Üstad Hazretlerinin şu müjdesi, “Neden Risale-i Nur’u okumalıyız?” sorusuna veciz bir cevaptır: “Şiddetli imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar tehacüme karşı kuvve-i maneviyesi kırılmayan zatları, ehl-i hakikat ve nesl-i âti alkışlayacakları gibi melaike ve ruhaniler dahi alkışlıyorlar diye kanaatim var.” (13.Şua)

Bol istifadeli okumalar dileğiyle.

Meral Demirdöğmez

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*