Zalimin cezasını, mazlûmun mükâfatını göreceği bir diyar var!

altADALET VE HİKMET-İ İLÂHİYE ZULÜMDEN MÜNEZZEHTİR

Üçüncü âyet olan “Ve mâ Rabbüke bi-zallâmin lil-abîd” [Rabbin ise, kullarına haksızlık edecek değildir. (Fussılet Sûresi: 46.)] gibi âyetlerin işaret ettikleri kıyas-ı adlînin hülâsası şudur ki:

Âlemde çok görüyoruz ki, zalim, facir, gaddar insanlar gayet refah ve rahatla ve mazlûm ve mütedeyyin adamlar gayet zahmet ve zillet ile ömür geçiriyorlar. Sonra, ölüm gelir, ikisini müsavi kılar. Eğer şu müsavat nihayetsiz ise, bir nihayeti yoksa, zulüm görünür. Hâlbuki, zulümden tenezzühü, kâinatın şehadetiyle sabit olan adalet ve hikmet-i İlâhiye, bu zulmü hiçbir cihetle kabul etmediğinden, bilbedahe bir mecma-ı âheri iktiza ederler ki; birinci, cezasını; ikinci, mükâfatını görsün. Tâ şu intizamsız, perişan beşer, istidadına münasip tecziye ve mükâfat görüp adalet-i mahzaya medar ve hikmet-i Rabbaniyeye mazhar ve hikmetli mevcudat-ı âlemin bir büyük kardeşi olabilsin.

Evet, şu dâr-ı dünya, beşerin ruhunda mündemiç olan hadsiz istidadların sümbüllenmesine müsait değildir. Demek, başka âleme gönderilecektir. Evet, insanın cevheri büyüktür; öyle ise ebede namzettir. Mahiyeti âliyedir; öyle ise, cinayeti dahi azîmdir. Sair mevcudata benzemez. İntizamı da mühimdir; intizamsız olamaz, mühmel kalamaz, abes edilmez, fenâ-i mutlak ile mahkûm olamaz, adem-i sırfa kaçamaz. Ona Cehennem ağzını açmış, bekliyor; Cennet ise ağuş-i nazdarânesini açmış, gözlüyor. Onuncu Sözün Üçüncü Hakikati bu ikinci misalimizi gayet güzel gösterdiğinden, burada kısa kesiyoruz.

İşte, misal için şu iki âyet-i kerîme gibi pek çok berâhin-i lâtîfe-i akliyeyi tazammun eden sair âyetleri dahi kıyas eyle, tetebbu et.

Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, s. 593

LÛ­GAT­ÇE:
berâhin-i latîfe-i akliye: Latif ve ince aklî deliller.
facir: Günahkâr.
istidad: Kabiliyet.
kıyas-ı adlî: Adaletle ilgili kıyas.
mecma-ı âher: Başka bir toplanma yeri.
müsavi: Eşit, denk.
tecziye: Cezalandırma.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*