Avrupa bizden adaleti ister, medeniyeti bekler

altBir hazine-i cevahire malik olduğumuz hâlde, Avrupa’ya ahkâmda izhar-ı fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i İslâm’a büyük bir hıyanettir ve hayat-ı millete kastetmektir.

Dünya için din feda olmaz, berahin-i akliye üzerine müesses olan din-i İslâm, başka dine kıyas olunmaz.

Evet, Avrupa’dan ahz u iktibasa muhtacız. İhtiyacımız idare-i mülk ve tanzim-i kuvâ-i harbiye-i bahriyeden ve fünun-i sanayiden işimize yarayanlarıdır (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnız adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasın. Bu iki esasa şeriatımız müessis ve külliyetiyle nâzırdır. Zaaf-ı diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, bataklık ve müteaffin sulardan zehirlenmiş çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Şeyheyn ve Ömereyn ve Harun ve Me’mun ve Endülüs’teki Emevîler, zaaf-ı dinle mi terakki ettiler? Zaman-ı salifte âlemde hükümferma olan istibdadın pederi vahşet olduğu hâlde, sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsavatları bürhan-ı bâhirdir ki, Şeriat-ı Garra, hürriyet-i hakkı ve adaleti ve ibadetteki müsavatıyla iman olunan müsavat-ı hukuku cemî-i revabıt ve levazımatıyla camidir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 34

LÛ­GAT­ÇE:
ahz u iktibas: Alma, aktarma yapma.
berahin-i akliye: Aklî deliller.
cemî-i revabıt ve levazımat: İlgili ve gerekli olan yönlerin bütünü.
hazine-i cevahir: Cevherler hazinesi, değerler hazinesi.
idare-i mülk: Kamu yönetimi, mülkün idaresi.
izhar-ı fakr: Fakirliğini gösterme.
muvazene: Denge.
müsavat-ı hukuk: Hukuk karşısında eşitlik.
müteaffin: Kokuşmuş.
Ömereyn: Hz. Ömer (ra) ile Emevi halifesi Ömer b. Abdülaziz.
sadr-ı evvel: İslâmın ilk zamanlarında olanlar.
Şeyheyn: Hz. Ebu Bekir (ra) ile Hz. Ömer (ra).
tanzim-i kuvâ-i harbiye-i bahriye: Ordu ve deniz kuvvetlerinin düzenlenmesi.
terakki: İlerleme, yükselme.
uhuvvet: Kardeşlik.
zaman-ı salif: geçmiş zaman.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*