Kuvvet yerine, adaleti istimal ediniz

altMeşrutiyete Dair Telkinattır

Ey Verese-i Enbiya Ulema ve Meşâyih-i Ekrad!

Merkezde olduğum için size tembih ediyorum ki: Bu zaman-ı ahirde fikr-i istibdadın sehab-ı muzlimi şems-i İslâmiyet’in ulviyet ve hüsn-ü hakikîsini enzardan setretmişti. Hatta âdeta İslâmiyet ecnebîlerin nazarında mâni-i terakkî ve adalet ve hürriyet gibiymiş. Hâşâ, sümme hâşâ! Zira sadr-ı evvelin, bahusus o zamanda hürriyet ve müsavat ve adaletleri bürhan-ı bâhirdir ki; Şeriat-ı Garra –ibâdâttaki müsavat bunu teyid ediyor– hürriyet-i hakkı ve adalet ve müsavat-ı hukukun cemî revâbıt ve levazımatıyla câmi’dir. Zira Şeriat kelâm-ı ezelîden geldiğinden ebede gidecektir. Nasıl enbiyalar vahiyle kavâidi tesis ve müçtehidîn içtihadla ahkâmı istinbat; siz de ilcaat-ı zamana o ahkâm-ı âdileyi tevfik ve tatbik ediniz.

Ey Şecaatnihad Rüesa-i Ekrad!

Şimdiye kadar padişaha iktida ettiniz ki, milletin vahşetinden dolayı tedenni ve inkırazın mahkûmu olan kuvvet ve cebri millette istimale lüzum gördünüz. Şimdi de padişah yine size imamdır. İktida ediniz ki, o, ömr-ü ebedîye mazhar olan marifet ve adaletiyle milletini idare edecek. Siz de öyle yapınız, tâ ki necat bulasınız. Kuvvet ve cebir yerine akıl ve adaleti istimal ediniz; ve tahvif yerinde muhabbeti ikame ediniz, tâ riyasetiniz berdevam olsun.

Mâhâsıl: Efendimiz o kadar haşmetli ağalık kürkünü milletine bağışladı. Siz de o eski ve kehlelenmiş ağalık abasını bir hulle-i adalete tebdil ediniz.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, Y.A.N., Aralık-2017, s. 106

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*