Hutuvat-ı Sitte, Hücumat-ı Sitte ve Bediüzzaman

ahmet_demirdogmez_crÜstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin telif ettiği çağın en yüksek Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’un iki Risalesi olan Hutuvat-ı Sitte ve Hücumat-ı Sitte; kısaca, insî ve cinnî şeytanların altı aldatması ve desisesi manalarını taşımaktadır.
Her iki eser de, ehl-i imanı ve bilhassa Kur’ân hizmetkârlarını hem enfüsî, hem de afakî düşmanların hücum ve hilelerine karşı ikaz edip intibaha getirmektedir. Zamanın geçmesiyle bu eserlerin ehemmiyeti daha iyi anlaşılmaktadır. “Hutuvat-ı Sitte 1920’de İngilizlerin İstanbul’u işgali esnasında telif edilmiş, defalarca Türkçe ve Arapça olarak gizlice bastırılarak dağıtılmıştır.”1 Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “Hutuvat-ı Sitte eseri ve İstanbul’daki faaliyeti ile İngiliz’in, âlem-i İslâm ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını, tarihî düşmanlığını etrafa neşrederek, Anadolu’daki millî kurtuluş hareketini desteklemiş, bu hususta en büyük amillerden birisi olmuştu.”2 Bu mümtaz eseriyle o dönemde ümmetin intibahına sebep olmuş, başta İstanbul olmak üzere Anadolu işgalden kurtulmuştur. Günümüzde de ehl-i imanın ve Kur’ân hizmetkârlarının intibahına ve ittihadına vesile olacağına inandığımız Hutuvat-ı Sitte ve Hücumat-ı Sitte cihan-şümul mesajlarla doludur. Hutuvat-ı Sitte’nin adeta kardeşi olan ve daha çok Kur’ân’ın hizmetkârlarına hitap eden, Yirmidokuzuncu Mektubun Altıncı Risalesinin Altıncı kısmı olan ve altı desiseyi beyan eden Hücumat-ı Sitte Risalesi, bilhassa “Kur’ân-ı Hâkimin tilmizlerini ve hadimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır.”3 Hücumat-ı Sitte Risalesi, Yirmi Birinci Lem’a olan İhlâs Risalesinin bir nevî devamı hükmündedir. Kur’ân hizmetkârlarının önündeki muzır manilere dikkat çeken ve nev-i beşerin nefs-i emmaresi ve menhus ruhu hükmündeki Deccalizm ve Süfyanizmin hile ve aldatmalarını deşifre eden ve onlara set çeken mümtaz bir eserdir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ısrarla, “Sizler ara sıra İhlâs’ı ve İktisat Lem’alarını ve bazen Hücumat-ı Sitte Risalesini mabeyninizde beraber okumalısınız.”4 dediğinin sebebi, Kur’ân hizmetkârlarının bilhassa Nur Talebelerinin “Bu memlekete medar-ı iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak olan fevkalâde sebat ve metanet ve tesanüd ve ittifaklarını muhafaza etmek ve yeni fırtınalarda tesanüdlerinin bozulmaması içindir.”5 Evet, hem Hutuvat-ı Sitte hem Hücumat-ı Sitte’nin dikkat çektikleri hayatî mesajları, Kur’ân hizmetkârları ve bilhassa Nur mensupları çok iyi almaları ve anlamaları gerekmektedir. Bu eserlerin verdiği mesajların özeti şudur: “Her bir zamanın insî bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar fitnekârane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan el hannas, altı hutuvatıyla âlem-i İslâmı ifsad için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri, fiilî propaganda ile işlettiriyor, zayıf damarları buluyor. Kiminin hırs-ı intikamını, kiminin hırs-ı cahını, kiminin tamaını, kiminin humkunu, kiminin dinsizliğini, hatta en garibi kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor”6 Evet, “şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ediyorlar.”7 Bu şeytanî ifsat hareketine karşı Kur’ân hizmetkârlarının çok dikkatli olması lâzım ve elzemdir. Çünkü “Her saati ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur’âniyeye set çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki, her ay binler maaş verilse yerini dolduramaz.”8 Bu iki eseriyle altı vesvese ve altı desiseye dikkat çeken Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zayıf damarından ehl-i ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor.”9 demesi çok manidardır. Günümüzde de artarak devam eden bu hücumlar, vesveseler, desiseler ve fırtınalara karşı muhafaza için “mühim bir kale hükmünde olan Hücumat-ı Sitte”10 ve Hutuvat-ı Sitte başta olmak üzere, Risale-i Nur gibi Kur’ânî eserlere şiddetle ihtiyaç vardır. Bilhassa, “sahil-i selâmet olan darü’s-selâm’a ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademeler hükmündeki Risale-i Nur şakirtleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları”11 bu Kur’ânî hakikatleri çok iyi anlamalı ve kavramalıdır.

Dipnotlar:
1- Eski Said Dönemi Eserleri 448,
2- Hutuvat-ı Sitte 10,
3- Mektubat 699,
4- Kastamonu Lâhikası 319,
5- age. 319.
6- Eski Said Dönemi Eserleri 449.
7- Mektubat, 725.
8- age, 711.
9- age, 700.
10- Lem’alar 1011.
11- age, 392.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*