Bediüzzaman hiç taviz vermedi

RESMî ideoloji tarihçileri pek önemsemezler, üzerinde durmazlar ama Atatürk’ün sağlığında da, ölümünden sonra da her kesimden muhalifleri olmuştur. Bunlardan bazılarını zikr edeyim:

1. Müslüman kesimden:

* Bediüzzaman Said Nursî: Onun sağlığında da, ölümünden sonra da kesin ve köklü muhalefet yapmış, bu yüzden ömrü mahkemelerde, cezaevlerinde, sürgünlerde geçmiştir. Bediüzzaman bu muhalefetinde en ufak bir tâviz vermemiştir.

* Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi: 1922’den sonra yurt dışına çıkmış, en sonunda Mısır’a yerleşmiş ve Türkiyedeki Kemalist devrimleri İslâmî açıdan tenkit eden Arapça kitaplar yayınlamıştır.

* Şeyh Abdülhakim Arvasî: Bu zat da Mustafa Kemal’e kökten karşı olmuş, 1944’te Ankarada sürgünde vefat etmiştir.

Mustafa Kemale karşı olan ulema ve meşayih, onu Şeriatı ve Hilafeti kaldırmakla, İslâm medreselerini ve tasavvuf tekkelerini kapatmakla, İslâm’a açıktan açığa cephe almakla, Müslüman kadınları açmakla ve diğer devrimlerle suçlamaktadır.

Müslüman kesimdeki Atatürk’e muhalefet bugün de vardır.

2. Marksist kesimden:

Nazım Hikmet.

Mustafa Suphi.

Kemal Tahir.

Fikret Başkaya.

İdris Küçükömer.

Ve daha niceleri.

3. Türkçü ve milliyetçi kesimden:

Dr. Rıza Nur. Bu zat, aslının bir nüshası Londra British Museum kütüphanesinde bulunan “Hayat ve Hatıratım” adındaki mufassal hatıralarıyla Paşayı yerden yere vurmaktadır.

Milliyetçi ve Türkçü kesimdeki Atatürk muhalifleri saymakla bitmez.

3. Ordu kesiminden:

Doğu Fâtihi Kâzım Karabekir Paşa “İstiklâl Savaşımız” adındaki büyük kitabında Atatürk’e çok ağır tenkitler ve ithamlarla yüklenmiştir.M. Kemal’in ölümüne kadar Erenköy’ündeki evinde hapis hayatı yaşamıştır.

Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Sakallı Nureddin Paşa gibi askerler de ona muhalefet etmişlerdir.

4. Kürt kesimden:

Bir kısım Kürtler Atatürk’e ve devrimlerine karşı silahla karşı koymuş ve muhalefet etmişlerdir. Nakşibendî şeyhi Şeyh Said bunlardan biridir. ŞeyhSaid idam edilmiş, doğu ve güneydoğu bölgesindeki Kürt âyan ve eşrafı Batı bölgelerine, Trakyaya sürgün edilmişlerdir.

5. İsmet İnönü:

Resmî ideoloji tarihçileri her ne kadar İsmet Paşa’yı Atatürk’ün en candan arkadaşı gibi göstermektelerse de o, 1938’den önce muhalefete geçmiş, “Ben rakı sofrasından emir almam” diyerek rest çekmiş ve başbakanlıktan istifa etmiştir. Onun ölümünden sonra takipçisi gibi görünmüşse de (1) Paralardan, pullardan resmini kaldırarak, (2) Devlet dairelerinden resimlerini indirerek, (3) Kendisini Millî Şef ilan ederek, (4) Kâzım Karabekir Paşayı ev hapsinden çıkartıp Millet Meclisi Başkanı yaparak. (5) Yurt dışında yaşayan Atatürk düşmanları için af çıkartıp onlara memlekete gelme imkânı vererek dolaylı bir muhalefet sergilemiştir.

6. Alevî kesimden:

Nice Alevî babası ve dedesi de M. Kemal paşaya muhalefet etmiştir. Bunu inkâr edenlere sadece gülünür ve acınır. Atatürk devrindeki Tunceli vak’alarına rağmen bu gerçeği inkâr edebiliyorlarsa onlarla tartışmanın lüzumu ve imkânı yoktur.

7. İslâm dünyasında:

Millî mücadelede Ankara rejimini tutan ve destekleyen nice Arap ulemâsı da devrimlerden sonra M. Kemal’e cephe almıştır. Bunlardan Mısırlı Abdülaziz Şavik’in “El-Kumbuletü’l-Kemaliyye ‘alâ Hayati’l-İslâmiyye” adında bir kitap yazmış olduğunu duymuşsam da bir nüshasını ele geçirmek mümkün olmadı.

8. Osmanlı saltanatı ve Hilafeti İslamiyye taraftarları da M. Kemal’e muhalefet etmişlerdir. Bu zümre, Atatürk’ün ölümünden sonra Mısır’da yaşayan, Halife Abdülmecid zâde Şehzâde Ömer Faruk Efendiyi tahta çıkartma teşebbüsünde bulunmuşlardır.

9. Necip Fazıl Kısakürek yakın Tarihimizdeki Atatürk muhalifleri listesinin başında gelen Müslüman bir düşünür ve yazardır.

10. İzmir Suikasti davasında asılarak idam edilen eski İttihadçılar da M. Kemal’e muhaliftir.

11. Gazeteci Arif Oruç, İstanbul’da Yarın gazetesini yayınlarken, M. Kemal’e ve İsmet Paşa’ya muhalefet ettiği için canını kurtarmak için Bulgaristana kaçmış, gazetesini orada Osmanlı alfabesi ile yayınlayarak ağır muhalefet yapmıştır.

12. Sabataycılardan da M. Kemal’e muhalefet edenler olmuştur. Asılarak idam edilen meşhur Maliye Nazırı Cavit bey bunlardan biridir.

Atatürkü Koruma Kanunu dolayısıyla, yukarıda bazısını saydığım muhalefetler hakkında şimdiye kadar araştırma ve yayın yapılamıyordu. Bundan sonra, ciddî olmak, hakaret etmemek, seviyeyi düşürmemek şartıyla bu gibi araştırmaların yapılması temenni olunur.

Hakkında on binden fazla kitap, risale, makale, şiir yayınlanan, yüz binlerce heykeli, büstü dikilen, portresi asılan M. Kemal (ne gariptir ki) ülkemizin ve yakın tarihimizin en büyük bilinmeyenidir.

Doğum tarihi bile belli değildir.

Babası olarak gösterilen Ali Rıza bey hakkında çeşitli iddialar vardır.

Keşke “Türkiye Millî Mücadelesi ve M. Kemal Araştırmaları Enstitüsü” adında ilmî bir merkez kurulsa ve yakın tarihimiz hakkında ciddî (gayr-i ciddî ve fasafiso değil) değerli incelemeler yapılıp yayınlansa.

Mehmet Şevket Eygi, Millî Gazete, 11 Haziran 2010

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*