Talim-i Esma

Kadir-i Zülcelal olan yaratıcımız bilinmek irade ederek kâinatı yaratmıştır.

Kaînatta isim ve sıfatlarının tecellilerini göstermiş ve şuur sahibi mahlûkatlarının nazarına sunmuştur. Allah zişuur mahlukatı üç sınıfta yani ins, cin ve melek olarak yaratmıştır. Yaratılmış olan bu mahluklar Allahı bilme, itaat etme ve emir ve yasaklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Yaratılış cihetiyle incelediğimizde insan, cin ve meleğin farklılıkları çoktur. Biz insanın Allah’ın isimlerini bilme ve Talim-i Esma hadisesindeki sırrı inceleyeceğiz.

Talim-i Esmanın kelime anlamına baktığımızda ve duyduğumuzda akıllara ilk gelen isimleri öğretmek ve Cenab-ı Hak tarafından Hz. Âdem’e (A.S.) Esma-i Hüsna’sının öğretilmesi gelmektedir.

Burada İşaret’ül-İcaz’dan şu iktibası yapmakta fayda var:

“Cenab-ı Hak, insanı, kainata cami bir nüsha ve on sekiz bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan herbir alemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedia bırakmıştır. Eğer insan, maddi ve manevi herbir uzvunu Allah’ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfiyi ifa ve şeriate imtisal ederse, insanın cevherinde vedia bırakılan o örneklerin herbirisi, kendi alemine bir pencere olur. İnsan, o pencereden, o aleme bakar ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mir’at ve bir ayna olur. O vakit insan, ruhuyla, cismiyle alem-i şehadet ve alem-i gayba bir hülasa olur ve her iki aleme tecelli eden, insana da tecelli eder. İşte bu cihetle, insan, sıfat-ı kemaliye-i İlahiyeye hem mazhar olur, hem muzhir olur.”1

Üstadımızın beyan ettiği gibi insan yaratılış gayesine uygun yaşarsa Allah’ın isimlerinin tecellilerini hem kendinde hemde kâinatta görebilir. Böylelikle Talim-i Esmayı fiiliyatı ile insan yaşamış olur.Şafii ismini insan zikrettiği gibi hastalık vasıtasıyla bedeninde ve kainattaki Şafii isminin tecellilerini de bilir ve görür.

Abdussamed Avcı

Dipnot:
1-İşarat-ülİ’caz – 17

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*