Yecüc ve Mecüc, 5G ve yüksek frekanslar

Yecüc ve Mecüc bize Kuran’da bildirilen iki kavmin adıdır. Bu kavimlerin en bariz ve belirgin özellikleri insanlar arasında fitne ve fesat çıkarmaları ve bozgunculuk yapmalarıdır. Hatta bazı haberlere göre Yecüc ve Mecüc tüm canlı hayatı için büyük bir tehlikedir. Hadislerde, “nehirlerin ve göllerin suyunu içerler, yani kuruturlar” manasında bu hakikate dikkat çekilmiş. Bilindiği üzere su ve nehirler sembolik anlatımda, çoğunlukla, hayat için kullanılan kelimelerdir. “Su hayattır” tabiri de bir darb-ı mesel olmuştur. “Artık Ye’cüc ve Me’cüc uğradıkları her suyu içip tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup alt-üst edeceklerdir. (İbn-i Mâce: 4081)” hadis-i şerifi bu hakikate dikkat çeker. Yani Yecüc Mecüc insanların ve insanların yaşadığı çevrenin dengesini bozan bir fesat ve fitne topluluğudur.

Yecüc Mecüc ne zaman zuhur eder?

“Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için, bizimle onlar arasında bir sed yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu?” Kefh Suresinde geçen 94. Ayetin bildirdiğine göre, Yecüc ve Mecüc, Zülkarneyn devrinden bu yana bilinen bir hadisedir. Ve Sözlerde geçen ve Yecüc ve Mecüc ile ilgili bir tanımda, “kıyamete yakın, yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zîrüzeber edecekleri, rivâyetlerde vardır” ifadesine göre kıyamete kadar devam edecek.

Bu ifadelere göre Avrupa’yı istila eden bazı medeniyet dışı kavim hareketlerinden tutun da, İslam alemini zir ü zeber eden Moğol ve Mançur’lara kadar ve şu son asırda zuhur eden anarşistler ve kıyamete yakın yaşanacak olan diğer fesat hareketleri de Yecüc ve Mecüc manası içine dahil edilebilir. Biraz daha genelleme yaparsak fesat ve fitne çıkararak bozgunculuk yapan her kişi ve grup yine Yecüc ve Mecüc diye tanımlanabilir. Beşinci Şuadaki, “Hattâ şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır” ifadesi bu hakikate işaret eder. Bu ifadeye göre sosyalist hareketin kaynaklık ettiği ve 68 kuşağı diye anılan ve dünyada çok büyük karışıklıklara neden olan terör eylemleri de yine Yecüc ve Mecüc olarak tanımlanabilir. Demek oluyor ki Yecüc ve Mecüc, insanlıkla birlikte sürüp giden ve bazı zamanlarda şiddetlenen bir bozgunculuk hareketidir.

Yecüc Mecüc ne zaman sona erer?

Sahih hadislerin bildirdiğine göre Yecüc ve Mecüc son olarak kıyamete yakın çok büyük bir bozgunculuk yapacak ve dünyanın tümünü etkileyecek bir fitne ve fesat hareketine girişecektir. Bu konuda ehl-i medeniyete çok büyük bir zarar verecek ve hayata dair bir çok şeyi tahrip edecektir. İşte bu çok büyük fesattan sonra ise Allah onların enselerinde bir kurt yaratacak ve onların hepsi bir anda ölüp gidecek ve böylece yer yüzünde fesat ehli tümden yok olacaktır.

Kıyamete yakın zuhur edecek olan Yecüc ve Mecüc’un mahiyeti nasıl olacak?

Bediüzzaman Hazretleri, “kıyamete yakın, yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zîrüzeber edecekleri, rivâyetlerde vardır” ifadesi ile Yecüc ve Mecüc taifesinin kıyamet öncesinde çok büyük bir fitne ve fesat çıkaracağına dikkat çekmiştir. Şimdi bu noktada kıyamete yakın zuhur edecek olan bu fesat topluluğunun mahiyetine dikkat etmemiz gerekiyor.

Bunlar nasıl bir topluluk olacak?

Beşinci Şuada geçtiğine göre ahir zamandaki bazı hadiseleri fen ve teknik alanındaki bazı gelişmeler ile ilişkilendirmemiz gerekiyor. Çünkü yaşadığımız devir ve bundan sonra meydana gelecek hadiselerin bir çoğu doğrudan teknik ve teknolojik gelişmelerle alakalı. Geçtiğimiz asırdaki iki büyük dünya savaşında kullanılan teknik ve teknoloji milyonlarca insanın hayatının kaybetmesine neden olması ibretli bir hadise olarak tarihin kayıtlarında durmakta. Bu hususta Beşinci Şua’da geçen bir ifade bize mühim ip uçları veriyor:

“Rivayette var ki, “Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve kırk günde dünyayı gezer ve harikulâde bir eşeği vardır.”

Allahu a’lem, bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla te’villeri şudur: Bu rivayetler mu’cizâne haber verir ki, “Deccal zamanında vasıta-i muhabere ve seyahat o derece terakki edecek ki, bir hadise bir günde umum dünyada işitilecek. Radyo ile bağırır, şark-garp işitir ve umum ceridelerinde okunacak. Ve bir adam kırk günde dünyayı devredecek ve yedi kıt’asını ve yetmiş hükûmetini görecek ve gezecek” diye, zuhurundan on asır evvel telgraf, telefon, radyo, şimendifer, tayyareden mu’cizâne haber verir.(Şualar, s.723)”

Demek ki hadislerde bize bildirilen ahir zaman hadiseleri bir yönü ile doğrudan teknik ve teknolojik gelişmeler ile alakalı.

İşte bu hakikat doğrultusunda Yecüc ve Mecüc olayına farklı bir açıdan bakabiliriz. Evet geçmiş asırlarda Yecüc ve Mecüc fitne ve fesat çıkarmak için kaba kuvveti, kılıç ve yay ve ok gibi iptidai silahları kullanmış. Bu asırda ise farklı yöntemleri kullanacaktır. Belki ok yerine füze atacak, kılıç yerine başka teknolojiler kullanacaktır. Yay yerine ise daha etkili yöntemlere başvurarak fesat ve fitne boyutunda daha dehşetli bir bozgunculuk çıkaracaktır.

Meseleyi ayet ve hadisler ışığında izah etmeye geçmeden önce dünyadaki mevcut duruma kısaca bir göz atmamız gerekiyor. Çünkü bu gün dünya ölçeğinde güç ve paraya dayanarak dünya devletlerini dahi ele geçirmiş olan global bir fitne ve fesat şebekesi, tüm insanlık için çok dehşetli bir yıkım projesi icra etmekteler. Covid-19 süreci ile başlayan bu süreç yeni bir safhaya geçti. Yeni teknolojiler ile insanlık üzerinde çok büyük oyunlar oynanmakta. “Great Reset” unvanı altında, yani “büyük sıfırlama” ile sloganlaştırdıkları bu süreçte nüfuz azaltma projesini de devreye sokarak tüm insanlık büyük bir felakete sürüklenmek isteniyor. Amaçları ise, dinden ve inançtan uzak köleleştirilmiş bir insanlık modeli ile milletleri ifsat etmek istiyorlar. Yeni dünya düzeni adı altında fitne ve bozgunculuk yapmak istiyorlar. İşte bu güruh modern çağın modern görüntüsü altındaki Yecüc ve Mecüc kavmidir. Ne yazık ki bu fesat şebekesinin elinde çok büyük teknolojik imkanlar ve maddi servet vardır. İşte günümüzde bu teknolojik imkanları ve maddi servetlerini ise insanlık aleyhine kullanmak için harekete geçmiş durumdadırlar.

Bu günlerde büyük bir tehlike baş göstermeye başladı: 5G teknolojisi. Yüksek frekansta mobil yayıncılık hadisesi yani. Şu anda dünyanın bir çok ülkesinde test yayınları yapılıyor. Gelen haberlere bakılırsa bir çok yerde kuş ölümleri meydana gelmiş. Denizlerde bile balinalar kıyılara vuruyor. Bir çok uzman yüksek frekanslı 5G ve 6G teknolojisinin tüm canlıları tehdit ettiğini ifade ediyor. Tabi ki insan hayatını da. Zira çok yüksek frekansa canlı bedenlerin dayanması çok zor. Ölümlere kadar yol açan ağır hasarlar meydana gelebiliyor.

Peki 5G teknolojisi Yecüc ve Mecüc olabilir mi?

Bu sualin cevabını Enbiya Suresindeki bir ayeti nazarlara sunarak vermeye çalışalım:

İşte o ayet: “Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc (ün seddi) açılıp da her tepeden saldıracakları ve gerçek va’d olan (kıyamet) yaklaştığı zaman o küfr (ve inkar) edenlerin gözleri hemen belirip kalacak” (Enbiya, 21/96-97).

İşte bu ayette Yecüc ve Mecüc’un her tepeden hücum edip saldıracakları bildirilmiş. Ayette geçen “her tepeden saldırmaları” arapça olarak, “Hadeb yensülûn” kelimesi ile ifade edilmiş. Buradaki “hadeb” kelimesi yerden yüksekçe bir çıkıntı, “yensülûn” ise çok hızlı hareket eden manasına geliyor. Fahreddin Razi Hazretlerinin Tefsir-i Kebirinde detaylı bir izah var, oraya bakılabilir.

İşte bu yüksek yerden saldırmaları bir yönü ile günümüzdeki 5G ve 6G teknolojilerine işaret ediyor olabilir. Çünkü 5G antenleri yerden yüksekçe bir çıkıntıda, yani verici direkler üzerinde kurulu. Ve çok yüksek frekanslar ile tüm canlı yaşamını tehdit ediyor.

Bu teknoloji arkasında malum global fesat şebeklerinin olması Yecüc ve Mecüc manasını güçlendiriyor. Kehf Suresi 99. Ayette geçen, “Biz o gün (kıyamet günü) onları(Yecüc ve Mecüc) bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler.” ifadesindeki “dalgalar” tabiri de yine 5G teknolojisine işaret ediyor olabilir. Çünkü bu günkü mobil teknoloji doğrudan dalga şeklinde yayılıyor.

Yine Kehf Suresinde beyan edilen 96. ayet de yine 5G teknolojisine işaret ediyor olabilir:”Bana, demir kütleleri getirin.” Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit: “Ateş yakıp körükleyin” dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince. “Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim” dedi.(Kehf Suresi, 96. ayet)”

Bu ayette beyan edildiğine göre, Zülkarnenyn, Yecüc ve Mecüc fitnesine karşı demir ve bakır karışımından bir set yapıyor.

Ayette demir ve bakır madenine dikkat çekilmiş. Çünkü 5G teknolojisinde kullanılan yüksek frekanstan kurtulmak için metaller önemli bir kalkan vazifesi görüyor. Demir ve bakır gibi, kurşun ve diğer metaller de yüksek frekansları geri yansıtırlar. Şayet çatısı metal olan bir yapı içine girerseniz cep telefonlarınızın çekim gücü düşer veya hiç çekmez. Yani metal bir engelin olduğu yere yüksek frekansta bir dalga yayını gönderemezsiniz.

Benzer şekilde, “Hatta kalan Müslümanlar şehirlerine ve kal’alarına sığınmış olacak ve mevâşî (deve, sığır, koyun, keçi) sürülerini yanlarında barındıracaklar” hadis-i şerifi de benzer bir duruma işaret ediyor. Çünkü “yün ve pamuk” gibi fıtri malzemelerin yüksek frekansa karşı engel olduğu deneylerle tespit edilmiş. Yani yün giysiler de 5G teknolojisindeki yüksek frekans tehdidine engel olmakta.

Yecüc ve Mecüc’un ölümü ve yeryüzünden silinmesi

Bazı kitaplarda Yecüc ve Mecüc’un aniden ve toptan öleceğine dair bilgiler var:

“Müteakiben (ardından) Yüce Allah onların başlarına (bela olarak) boyunlarına ve kafataslarına koyun ve deve kısmının burun kurtlarını gönderir de bu kurtlar onların hepsini (bir anda) öldürüp helak eder.(İmam Şa’rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret)”

Beşinci Şuada ise bu ani ölüm şöyle izah edilir:

“Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana (azgınlığa) ve Ye’cüc ve Me’cüc’ün anarşistliği ile fesada (karışıklığa) ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfr ve küfrana düşen (inkar ve nankörlük yapan) insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber (darmadağın) edecek.”

İşte bu ifadelerin de bu gün tezahürleri görünmeye başladı.

Şöyle ki:

Korona belası ile tüm insanlığı korku ve tedirginlik içine sürükleyen global fesat şebekesi günümüzde modern Yecüc ve Mecüc fitne hareketini temsil etmekte. İşte bu fesat şebekesi bir gün gelecek yaptıkları oyunlar geri başlarına geçecek. Akılları sıra dünyaya saldıkları korona virüsü belası ile insanlığı yok etmeye çalıştılar. Ama bir gün gelecek yaptıkları fesat planı kendi başlarına bela olacak. Bu fesat şebekesi bir anda bilinmez bir mikrop ile hasta olup aniden ölecekler. Kimse de bunların ölümlerini hayretle karşılamayacak. Çünkü dünyaya öyle bir hastalık evhamı yaydılar ki, insanlık hastalık nedeni ile toplu ölümlere maruz kalsa çok da dikkat çekici olmayacaktır.

İşte bundan sonra, yani Yecüc ve Mecüc toptan yok olunca dünya yeni bir devreye girecek ve insanlar kıyamet öncesine kadar çok büyük bir refah dönemi geçireceklerdir. Bu konuda uzunca bir hadis-i şerifi sizlere sunmuştuk, oraya bakılabilir.

Bu mühim konuda araştırmaya devam ediyoruz. Yeni bilgiler elde ettiğimiz zaman elbette ki sizlerle paylaşacağız. Ancak değerli okuyucularımızın da fikirleri ile konuya yardım etmelerini arzu ediyoruz. Görüş ve yorumlarla bu mühim konuya katkı sağlayabilirler. Böylece daha geniş bir dosya çalışması yapabiliriz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*