Hz. Adem (as) ve ilk insan neslinin üremesi

altHz. Adem(as) ve Havva yasak meyveyi yedikten sonra yeryüzüne indirildiler. Cennet gibi bir hayattan daha zor şartların hüküm sürdüğü bir dünya hayatı yaşamaya başladılar. Burada uzun bir süre tövbe ve istiğfar ile meşgul oldular. Yaptıkları hatadan dolayı Allah’tan özür dileyip senelerce üzüntü içinde af ve mağfiret dileyerek ibadette bulundular. Cenab-ı Hak da bu iki kulunun tövbesini kabul etti. Onlar için dünya yüzünde rızklar yarattı. Toprağı, suyu onların hizmetine verdi. Hayvanlardan nasıl istifade edileceğini onlara öğretti. Semadan yağmuru, yerden pınarları onlar için akıttı. Böylece Allah vaadini yerine getirmiş, semayı ve yeri ve içindekileri onlara ihsan etmiş, böylece yer yüzünde halife olarak onları tayin etmişti.

Sıra Adem neslinin çoğalmasına gelmişti.

Hz. Adem(as) ve Havva anamız izni ilahi ile bir süre sonra evlendiler. Artık kendi sülblerine yüklenmiş olan genetik şifrelerin açılma vakti gelmişti. Yer yüzünde yaşayacak olan insan neslinin hayat sahnesine çıkması gerekiyordu. Allah’ın güzel isimleri tecelli edecek ve İzn-i İlahi ile nesiller çoğalacaktı.

Peki ilk üreme süreci nasıl olacaktı? O zaman yer yüzünde tek bir anne ve tek bir baba olduğuna göre kardeş durumunda nasıl bir evlilik vuku bulacaktı?

Zihinleri çok meşgul eden bu sorulara makul cevaplar aramak gerekiyor. Bu noktada yine bazı kaynaklara müracaat ederek akla ve nakle uygun cevaplar bulmaya çalışacağız.

Cenab-ı Hak vardır ve birdir. Kendi varlık ve birlik mührünü de her mahlukun alnına vurmuştur. Nevileri ve türleri meydana getiren her bir ferdi ayrı bir özellikle yaratılmış. Türler ise kendi içinde tek ve ayrı bir özellik taşır. İnsanlar, hayvanlar, melekler, bitkiler, cinler gibi.. Dünya bir, ay bir, güneş birdir. Galaksiler bir, galaksilerden meydana gelen kainat da birdir. Yani kainatın heyet-i mecmuasından tutun da, cüzi fertlere kadar, o fertlerin parmak uçlarına kadar, parmak uçlarındaki hücre ve moleküllere kadar her şeyde bir birlik mührü vardır..

İşte Cenab-ı Hak bu hikmeti gereği insan neslini de bir babadan ve ondan da eşini yaratarak, bir anadan türetmiştir. Bu günkü biyoloji ilmine göre tüm canlılardaki genetik yapı onların bir ana ve babadan türediğine işaret ettiği gibi, aynı şekilde insanın da bu kanun içinde olduğunu gösteriyor. Yani tüm canlılar aslında benzer bir üreme kanuna tabidir.

Bu nedenden dolayı insan nesli de bir ana ve babadan olan çocuklar yolu ile çoğalmıştır. Bu noktada Hz. Adem ile Havva’nın ilk doğan çocuklarının çok özel bir yaratılışa sahip olduğunu anlıyoruz. Tabi ki her insan özel ve tek bir yaratılışa sahiptir. Ancak kardeş evliliği gibi yasak bir duruma bir defaya mahsus çok özel bir yaratılış süreci ile ve belli bir çocuk sayısı için müsaade edildiği anlaşılıyor.

Şöyle ki:

Havva annemiz her defasında bir kız ve bir oğlan olmak üzere ikiz çocuk doğruyordu. Bu çocuk sayısının 40 olduğu, yani 20 çift ikiz çocuk olduğunu çeşitli kaynaklarının haberlerinden anlıyoruz. Bazı kaynaklarda çocuk sayısına 120 diyenler de var, ancak ekseriyetin görüşü 40 olduğu yönünde. Belki bir miktar da fazla olabilir, fakat bu çok da önemli değil. Zira bazı çocuklar sonradan vefat etmiş de olabilir. Buradaki önemli husus çocukların özel bir şekilde yaratılıp, ikiz olmaları. Özel yaratılıştan kasıt şu: kardeş bağları nedeni ile ileride yapılacak özel evliliklerde her hangi bir genetik bozukluk olmasın. Zira çocukların evlilik süreçleri de Hz. Adem’e(as) İlahi Kudret tarafından bildirilmiş. Sırası ile doğan iki çocuklar çaprazlama olarak evlendirilecek. Sanki beraber doğan ikizler kardeş mesabesinde, diğer doğanlar sanki bu özellikten daha uzaklar. Bu günkü araştırmalara göre ikiz kardeş olayı çok gizemli bir olay, sırları daha tam olarak çözülememiş.

İşte insan nesli Hz. Ademden sonra ikinci kuşak olarak böyle bir süreçle başlamış. Yani ikiz doğan çocuklar çaprazlama bir usulle, Emr-i İlahi doğrultusunda, evlendirilmişler. Bunun bir ilahi emir olduğunu Habil ve Kabil olayından anlıyoruz.

Habil ve Kabil ark arkaya doğan ikiz çocukların erkek olanları idi. Bu durumda Habil Kabil’in kız ikizi ile, Kabil de Habil’in ikizi ile evlenmek durumundaydı. İlk İlahi emir bu idi. Ancak Kabil bu fıtri seyre itiraz etti ve kendi ikizi ile evlenmek istedi. Bu durumu babası Hz. Adem’e(as) bildirdiği zaman, Kabil’in isteğini uygun bulmadı babası. Bunun yasak olduğunu, Allah’ın emrinin diğer kız ile, yani Habil’in ikizi ile evlenmesi gerektiğini ona bildirdi. Kabil ise arzu ve isteğinde ısrar edince duruma Kudret-i İlahinin hüküm vermesi yönünde tavsiyelerde bulundu. Bu noktada Habil ve Kabil Allah’a kurban adayacaklar, kimin kurbanı kabul edilirse Allah onun için olumlu bir cevap vermiş olacaktır.

Neticede Habil’in duası kabul olundu, Kabil’in isteği ise reddolundu. Kabil ise Allah’ın hükmüne isyan ederek kardeşi Habil’i öldürdü. Kendi ikizini de yanına alarak başka bir diyara göç etti.

Bu kıssada dikkat çekici bazı noktalar var:

1- Havva annemizin bir seferde bir oğlan ve bir kız olmak üzere ikiz doğurması sadece ilk üremeye ait çok özel bir durumdu.

2- Bu ilk çocuklardaki genetik yapıları özel olarak tanzim edilmişti.

3- Bu düzeni bozmak isteyen Kabil’e müsaade edilmemiş, Allah onun kurbanını kabul etmemişti. Yani Allah bu fıtratın bozulmasından razı değildi.

4- Kabil ise isyan neticesinde bu fıtri yapıyı bozmuş, neslin farklı bir şekilde çoğalıp üremesinde sebep olmuştu.

5- Kabil nesli ile diğer kardeşlerin nesli arasında ileride anlaşmazlık çıkacaktı.

Kabil ilk cinayeti işleyip, yer yüzünde kan döküp ilke fesat fiilini işleyen bir olması yanında, daha kötüsü olarak neslin üreme ve çoğalmasında fıtrat bozucudur. Nuh tufanında boğulan neslin büyük bir kısmının Kabil’in zürriyeti olduğu yine bazı kaynaklarda yer alıyor.

Sual: Bu çaprazlama evlilik süreci ne zaman kadar devam etmiştir? Havva’dan sonra da devam etmiş mi, yoksa bu sadece Adem’in bu ilk kırk çocuğuna ait bir durum mudur?

Cevap: Araştırmalardan elde edebildiğimiz bilgilere göre bu kırk çocuk sonrası ne oldu çok da fazla bir bilgi mevcut değil. Ancak çaprazlama bir evliliğin dışındaki bir evlilik durumunun kesin olarak yasak olduğunu, Allah’ın bu kırk çocuk için tayin etmiş olduğu evlilik dışına taşılmaması gerektiğini Kabil’in duasının reddedilmesinden açık bir şekilde anlamak mümkün. Yani daha ilk üreme sürecinde bile açık bir yasak konmuş. Bu noktadan hareketle bu ikiz çocukların çapraz evlenme durumunun çok özel bir durum olarak sadece Havva’nın ikizlerine ait olduğunu ve bunların da sayılarının kesin ve ne net olduğunu anlıyoruz. Şayet çapraz evlenme harici bir evlilik yasaklanmış ise, ki öyledir; bir sonraki kuşakta bu evlilik türünün tamamen yasaklanacağı açıktır. Yani gerek çapraz, gerekse kardeş evliliği daha Adem’in ikinci çocuklarından itibaren yasaklanmış olması ihtimali çok güçlüdür. Zira o 40 ikizden sonra amca, hala, dayı çocukları pekala evlenebilir ve artık nesil bu günkü tarzda çoğalabilir.

Elbette ki bu durum Hz. Adem’in(as) yanında kalan 19 çift çocuk için geçerlidir. Zira Kabil Allah’a isyan etmiş, şeytanın oyuncağı olmuş, kardeşini öldürmüş ve üreme kanuna muhalefet ederek fıtratı bozmuştur. Bu nedenle Hz. Adem’in(as) kontrol ve gözetiminde uzak ayrı bir neslin yetişmesine vesile olmuştur. İşte Kabil neslinin nasıl bir şekilde üremeye devam ettiği, Allah’ın yasaklarına ne kadar riayet ettikleri, sonradan bu neslin bir önceki nesille nasıl bir münasebet kurdukları konusunda çok da net bilgiler yok. Zaten Hz. Adem(as) ile Hz. Nuh(as) arasındaki insan yaşantısı konusunda kaynaklarda çok da fazla bilgi yer almaz. Bu günkü tarih bilgileri Hz. Nuh (as) sonrası insanlık hayatından daha çok bahseder. Öncesine ait çok net bilgi yoktur.

Neslin üremesinde netice olarak:

1- İnsan nesli bir ana ve baban çoğalmıştır.

2- Doğan ilk ikiz çocuklar çaprazlama bir şekilde evlendirilmiştir.

3- Bu süreçten hemen sonra günümüzdeki gibi normal bir süreç başlamıştır.

4- Kardeş evlilikleri daha ilk ikizler sonrası, yani 19 çift çocuk sonrası yasaklanmıştır.

Tüm bunlar elbette ki bizim bilgi ve düşüncelerimizdir. Bizim bildiklerimiz ise tenkit ve tavsiyeye her zaman açıktır. Her şeyi tüm mahiyeti ve keyfiyeti ile bilen ise ancak Allah’tır. Allah ise tövbe ediliğinde, bilerek ve bilmeyerek yaptığımız her hata ve yanlışları, affedendir.

Biz de Üstad’ın lisanı ile Rabbimizden af ve mağfiret diliyor, “Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl. Amin!” diyoruz.

Yazarın bu yazı için yapılan yorumlara verdiği cevaplar:

Hz. Adem ve insan neslinin üremesi ile ilgili sualler ve cevaplar

Benzer konuda makaleler:

70 Yorum

  • Böyle bir nesil çoğalması yoktur. Böyle bir nesil çoğalması ensest ilişkilerin normal olması demektir. ALLAH’uteala başka insan ve kavimler yaratmıştır. Kur’anı kerimde sizleri kavimler halinde yarattık ayeti bunun açık kanıtıdır.

  • Allah üreme için Adem ve Havva dışında başka bir çift yaratmaktan aciz mi de
   ensest ve sapık ilişkiye cevaz veriyor?

  • Allahım yazıya bak. Sevgili yazar kardeşim eğitimin ne bilmiyorum ama sana tavsiyem şudur. Liseyi bir daha oku okumadı isen. 10.Sınıf Biyoloji dersine gir 2 ders 80 dakika yeterli bu yazdıklarını yeniden gözden geçir sonra. Güleyim mi sana ağlayayım mı bilemedim.Genetik hastalıklar, kişinin DNA’sındaki değişimler (mutasyonlar) sonucu ortaya çıkan hastalıklardır.Hastalığa neden olan mutasyonlar eşey hücrelerinde veya somatik hücrelerde meydana gelebilir. Eşey hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar (germ hattı mutasyonları), sonraki nesillere aktarılabilen mutasyonlardır. Bu durumda hastalık muhtemel olarak kalıtsal niteliktedir.Hastalığa yol açan genetik bozukluklar monogenik (tek gen kaynaklı), kromozomal veya multifaktöriyel olabilir. Yani istersen teyzenin torununun torunu ile evlendir çocuğunu uzaktan akrabalık derecene göre bu hastalığın çıkma olasışığı vardır ne ikisi ne kardeşinden bahsediyorsun sen?
   Bazıları 22 çift kromozomda meydana gelen mutasyonlardır. Monogenik hastalıklar, Gregor Johann Mendel’in kalıtım yasasına uygun geçiş gösterdiği için bu tür kalıtıma “Mendelyan kalıtım” da denir. Senin 22 çift kromozomun varsa -dünyada başka çift kromozomu olan insan türü yok sen biliyorsan söyle-
   yalnızca anneden veya babadan gelmesi hastalık oluşumu için yeterlidir. Başka bir deyişle; tek bir ebeveynin ilgili mutasyonu taşıyan aleli çocuğuna aktarması hastalık sebebidir. Normal şartlar altında, bir sağlıklı ve bir monogenik hastalığa sahip bireyin çocuklarında da aynı hastalığın görülme olasılığı %50’dir.
   Yani Adem babamızın hiçbir geninin mutasyona uğramadığını varsaysak bile senin gözünün kaşının boyunun posunun neden diğer kardeşinden farklı olduğunu açıklayamazsın. Hatta parmak izinin neden ikizlerde bile farklı olduğunu. hani kardeş sayıyorsun ya ikizleri de diğerlerini kardeş saymıyorsun.
   Saçmalamışsın.
   İslam Dini Kurân yukarıda tutulduğunda bilim ile sorun yaşamaz. Ama hadis sünnet evkiya ve SENİN gibiler işin içine girer de CEHALET içinde bir şeyler yyazıp çizer karalar ise yeni nesile iyilik değil kötülük yapar. Siz uğraşmayın bu konularla. Bizans Kronikleri 6895 yaşında diyordu 1453 yılında dünya yaratılma yaşını İslam Alemi de buna benzer tarih veriyordu. Bak şimdi Milyar yıla çıktı o hadisleri sümen altı ettiniz. İsrailiyattan Hıristiyan inançlarından dinimize sokuştrulmuş Adem Havva hikayelerinden vazgeçin. Havva EĞE kemiğinden yaratılmadığı gibi Adem çocukları da birbirleri ile evlenmediler. Bu gün HARAM olan O gün de HARAMdır.

   • Yorumunuzu cok akilci ve bilimsel gerceklige uygun buldugumu belirtmek isterim. Yukarida aciklanan talihsiz ve cahilce yazilmis safsatalarla yuzyillar boyunca insanlarin beyinlerini yikayip gerceklik algoritmalarini degistiren bu tip bagnaz insanlarin fikir ve dusuncelerinden ziyade bklimsel dogrularla konuya yaklasmak cok daha akilci ve sosyal acidan cok daha sagliklidir.
    İslam dini her zaman mantik dinidir. Mantigin kabul etmedigi hic bir olguyu icinde barindirmaz. Bolime isik tutar. Arastirilmasi icin firsatlar verir. Kutsal kitabimiz icin ayni zamanda bir bilim ansiklopedisi de diyebiliriz. Bu tur dusunceler ileriki nesillerin ahlaki yapisini bozacagi gibi ayni zamanda dinin de tartisilmasina zemin hazirlayacaktir. Ve bugun oldugu gibi bir takim zuppeler cikip ” bir babanin oz kizina sehvet duymasi caizdir ” diyecek kadar cahilligi ve ahlaksizlihi gozler onune serecektir. Tesekkurler.

   • Güzel açıklama. Anladığım kadarıyla işin ehlisiniz. Sizinle tartışacak seviyede değilim. Fakat son cümlenin hatalı olduğuna eminim. Bugün haram olan geçmiş şeriatlerde helal olabilir. Örneğin içki. Çünkü islam dini diğer bütün dinlerin(şeriatlerin) ihtiva etiğinden daha geniş daha ayrıntılıdır. Misal adab-ı muaşeret kurallarında bile onlarca yüzlerce bilgi birikim var. Vesselam

 1. Bu ne kadar Kurani yaklaşımdan uzak bir iddiadır konusuna girmeden genetik alanında çalışan biri olarak mesnedsiz yapılan ifadelere karşı çıkmak istiyorum. Efendim belki yaşananlar genetik üstüde olabilir diyeceklere de hemen cevap vereyim; Sünnetullah değişmez! Yani Allah ın hayat yasaları değişmez! Genetik bilimi der ki eğer birinci dereceden akrabalar evlenirlerse doğacak çocuklarının aynı genlerde taşınan aynı hastalıktan etkilenmeleri olasılığı çok yüksektir. Hastalıksız olarak doğmayadabilir ama bu tür bir çiftleşme çok mantıksız olacaktır herhalükarda. Denmiş ki tüm insanların 1 atadan gelmesini genlere bakarak çözmüş bilimciler. Nerede kaynak? Kim dedi size? O zaman şunu da bilmelisiniz ki maymunların genetik kodlarıda insana çok yakındır. Aynı şekilde atlarında farelerinde. Konunun İslami boyutuna gelince burada da kaynak filan yok. Hani Kurani yaklaşım? nerede ayet, sahih bir hadis? Bunlar İsrailiyat kaynaklı ifadelerdir. Yahudilerin yada hristiyanların kitaplarından İslami yorum çıkarılamaz buna bidat denir. Kısacası bırakın Habil veya Kabil diye insanların varlığını (bahsedilen konuyu elel alan ayette isim yazmaz iki kardeş der) Havva diye birisindenden bahsedilmez. Hadi bunlar Hadis kaynaklı diyelim ama Kimse Allahı ensest ilişkinin zorbası olmakla idham edemez. Bu yanlışların farkında olunmadığını kabul eder Allah’ın selamının üzerininize olmasını dilerim.

  • ozaman nasıl çoğaldı insan ırkı kardeş sen doğrusunu söylede bilelim 😀 😀

   • Sizleri kavimler halinde yarattım Ayeti bu tür mantık dışı nesil üremesine karşı en büyük delildir.

   • Hadi diyelim Allah üremenin devamı için emir verdi.
    Siz kız kardeşinizle yatar mısınız?
    Nasıl bir acı çekersiniz kim bilir?
    Allah kuluna zulüm eder mi?

  • Tebrik ederim . Önce yüce Rabbim tüm evreni yaratmış tüm manevi ve maddi nesneleri yaratmış evet doğruda neden başka ademler yani erkekler ve bayanlar yarattığını ve dünya ya gönderdiğini düşünmüyorsunuz. Çok güneşte kalan bir insan zenci olabilirmi. Olamaz.
   İlk insan Hz Adem dır ama 2. 3. 100. De Allah tarafından yaratılmıştır diye izah edilir ise gelecek nesillerin de garip yorumlar yapması ve hatta enses fikirler engellenmiş olur .
   Saygılar sevgiler Allah a emanet olun.

   • Su, umûmiyyeten (esnek olanlar hâric) içine girdiği kabın şeklini alır.
    İnsân, bir damla sudan meydâna gelmektedir.
    Demek ki insân da doğduğu coğrafyaya göre şekil ve renk almaktadır.
    Meselâ Afrika’ya ilk göç eden insânlar; illâki siyâhî tenli değillerdi. Nesilden nesle koyulaştıkları da düşünülebilir. Hattâ koyuluğun, sonraki nesiller kıt’anın içlerine yayıldıkça arttığı da söylenebilir. Bunu zâten bugün Kuzey Afrika insânının açık renk teniyle daha güneye indikçe gitgide koyulaşan tenlerden çıkartabiliriz.

    • Hayır. Asil olan rengin ırkın siyah olduğu söylenir. Beyaz ırk melezdir. Hatta Hz. Ademin esmer tenli ve kıvırcık saçlı olduğu iddia ediliyor. Her neyse yani asil olan ten rengi siyah olandır.

  • Peki kardeşim ürema nasıl oldu. Tek bi taraftan sallamışın.. Hele bi anlat. Dünyada üremenin nasıl başladığını

  • Sadece Kurana değil , hadislere de bakın , islam Kuran ve Kuranın uygulayıcısı ve açıklayıcısı Peygamberin sünnetinden oluşur, bunu en avam bir müslüman bile bilir…

 2. Allah razı olsun elinize dilinize ve de yüreğinize sağlık…!!!!!:::::!!!!!!:::!!!! ALLAH RAZI OLSUNN ………!!!! AMİN

 3. KARDEŞ EVLİLİĞİ Bütün semavi dinlerde ve gelen bütün peygamberlerin semavi kitaplarinda Şeriatlarında hem anlatimlariyla hemde uygulamalariyla tatbik edilmemis ve uygulanmamıştır Allah hic bir semavi kitapta kardes nikahını helal kılmamıştır kıldığına dair hic bir delil ve isbat yoktur.peki kardeş nikahı helal olmadığına göre Şimdi insanlik nasil cogaldi ona bakalim kuran ayetleri ışığında NİSA ayet/1:: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının…………… Allah u teala ayette biz bir nefs yarattik ondan eşini ve her ikisinden bir çok kadın ve bir çok erkek yarattik demektedir yani nasilki hz adem yoktan var edildi o yoktan var edilen hz ademden kopya sureti ile eşi hava ikisinden çok kadin ve erkek yani herbirinden 3 er kadin ve 3 er erkek kopya edilmiştir. nefs yani hucre cogalmasi bölünmesi MAYOZ ve MİTOZ incelenmelidir bu konu uzerinde calisma yapmaniz gerekmekte iste ozman tek hucre nasil cogaldi veya cogalir anlaşılacaktır Ayette kadin ve erkek ten bahs edilmektedir yani yetiskin buluğ cagina gelmis insan olarak bahs etmekte Bebek ve cocuklari dogdu demiyor ve dememekte. Belliki bu kopya islemi çagimizda hayvanlarda nasilki netice aldi illeride insanlar uzerinde de uygulamalar yapilacak ve insan lar dahi kopya edilerek cogaltilacaklardir Belkide insan kopyalama islemleri icin calismalar yapiliyordur. ve bu kopyalama suretiyle degisik anne ve babalardan olan ve normal helal ve nikah yolu ile farkli adem ve havalardan doğan cocuklar bir birleri ile evlendirilmislerdir ve insan oglunun soyu bu surette cogalmıstir BAŞLANGIÇTA ilk olarak yaratilan ve Peygamber olan hz Adem in soyu/zuriyeti hz Muhmmede kadar peygamber ailesi olarak devam etmistir yani peygamberlik nuru o soyda kalmistir. ve diger yaratilan insanlara nebilk ve peygamberlik etmislerdir.Gaybi ancak allah bilir.

  • Size de aynı seyi öneriyorum , insan beyni bir cok teori oluşturulabilir, düşünce yolyla sonuca varmak , filozofiden ileriye gecmez, sünnette arayın cevaplarınızı.

  • “Nüfûsun … kadarını erkekler, … kadarını kadınlar oluşturuyor.”
   Bu istatistik cümlesi; bebekleri ve çocukları da kapsıyor. Yoksa sâdece bulûğ çağına girmiş olanları değil!..
   Bıyıklı cinsinden bir insân doğduğunda, cinsiyyetine bakıp ya “Oğlan.” diyorlar ya “Erkek.”…
   ————————–
   Nefs; bölünebilen bir varlık değildir.
   Nefs; hücre gibi müşahhas bir varlık değil, mücerreddir.
   ————————–
   “Kopyalama” iddi’âsından hareketle şu su’âlin cevâbı nedir:
   Bir baba te’sîri olmadan dünyâya gelen Îsâ aleyhisselâm, kimden kopyalanmıştır?
   ————————–
   Ma’lûmât noksanlığı ve -belki de- gaybe îmân kifâyetsizliği sebebiyle kafamıza yatmadığı için cafcaflı fikirler üretip hevâmıza uymak yerine, “Allâh bilir.” deyip geçiverelim.

 4. Bu dünyadaki bütün insanlar HZ Adem ve HZ Havva’nın çocuklarıdır bütün insanlar aynı soydan bu dünyanın en büyük gerçeği budur bu dünyada yapılan bütün savaşlar ve ayırımcılıklar boşu boşuna ve bütün bu savaşları düzenleyenler siyaset yapan devlet Başkan’ları yapıyor silah ticareti yapıyorlar utanmadan bütün insanlara katlıyamlar yapıp bütün insanlar siyaset Başkan’larını destekliyorlar ama biz insanlar çok saf olduğumuz için bu katil Başkan’lara destek veriyoruz bu dünyanın bir Başkan’ı var oda bizi yaratan ALLAH’TIR başka hiç kimse değildir bu dünyadaki insanlar bir saniyelik nefesi aldıkları için Allah’a şükretmeliler ve diyeceğim şudur allah için artık bu siyasi partilere kimse destek vermesin bu dünyadaki bütün siyasi partiler yok edilmeli onların bu güne kadar ürettikleri bütün dünyadaki silahlarla birlikte dünyadan yok edilmeliler Cumhur Başkan’ı Recep Tayyip Erdoğan hariç bütün başkanlar insan katilidirle hemde en büyük katlıyamları yaptılar vede yapmaya devam ediyorlar artık bütün dünyadaki insanlar uyansın kendine gelsin hepimiz kardeşçe yaşamak zorundayız ancak ozaman dünyaya huzur gelir dünyanın en büyük gerçeği budur hepimiz aynı soydanız renklerimiz farklıda olsa dinler farklıda olsa hepimiz aynı soydanız bunu hiç kimse inkar etmesin gerçek budur bitsin artık bu ayırımcılıklar selameti ve huzuru getirelim bu dünyaya birlik ve beraberlik kardeşlik var olsun başka türlü hiç huzur gelmez bu dünyaya ALLAH İçin yeter herkes kendine gelsin uyanın iş işten geçmeden huzuru getirelim bu dünyamıza inşallah bu yazdığım yorumu bütün insanlara iyi vesile olur saygılar sevgiler kardeşler

  • bütün başkanlar insan öldürdü tayyip erdoğan hariç demek gelmiş geçmiş bütün peygamberlerde katildi demekle aynı şey. kulaktan dolma laf kalabalığı yapıyorsunuz olaya tamamen rivayetlerle yaklaşıyorsunuz bilimsel hiç bir açıklaması bulunmayan rivayetlerden değil akla mantığa ve bilime dayanarak yorum yaparsanız okuyanlarda daha iyi aydınlanmış olur. Dünyada bin bir türlü canlı varken sadece insanın yaradılışına odaklanıyor olmanız bile ne kadar yanlış yolda olduğunuzu göstermez mi. oysa dünyanın yaşının 18 milyar yıl olduğu insanlığın ilk fosillerinin 12 13 milyar yıl öncesine dayandığı bilimsel olarak kanıtlanırken dünyanın oluşumunun milyar yıllar içerisinde katettiği geçirdiği evrimler bilimle açıklamak mümkünken hala rivayetlerden bahsetmek akla ve mantığa pek uymasa gerek. Oysa ki doğadaki her oluşumun nasıl ve ne şekilde meydana geldiği ve nasıl oluştuğu konusunda araştırmak bilime tekniğe fiziğe uygun yorumlar yapmak bence daha mantıklı olur. Varsayalım ki siz anlattıklarınızda haklısınız o zaman hepimiz aynı atadan ve anadan meydana gelmişsek dünya üzerindeki tüm insanlık boyuna kadar günaha girmiş olmuyor mu. Allah sadece Adem yerine binlerce adem ve havva yaratsaydı da bugün bütün bu karışıklıklara sebebiyet vermeseydi. Buna gücü ve kudreti pekala vardı. Zaten kutsal sayılan kitapları iyice okur ve anlamaya çalışırsanız aklı bilimi ve mantığı ön planda tutmuşlardır. İnsanlık tarihini çok değil günümüzden 2000 yıl öncesine incelerseniz aklın bilimin ve mantığın nasıl geliştiğini çok daha kolay anlayabilirsiniz. Burdan yola çıkarak bile insanlık tarihinin oluşumunu gelişimini ve evrimini rahatça çözebilirsiniz.

 5. Sn.Kurani Hayat rumüzlü ve Süleyman AKAR kardeşlerim,Allah sizden razı olsun elinize dilinize sağlık,size aynen katılıyorum.Acizane bana göre de NİSA-1.ayetin meal ve açıklaması şöyle olur!

  1-Ey insanlar!sizi tek bir candan (bircanlı hücreden) yaratan ve (o canlı hücrenin birkaç hücreye bölünmesiyle) onun eşini de ondan (onun cinsinden) meydana getiren ve (herbiri biyolojik bir süreçle bir beşer olarak vücut bulduktan sonra) ikisinden de bir çok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının.Ve Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. ( الله اعلم )

  1-( التحرير والتنوير) قيل : خلق حوي من بقية الطينة التي خلق منها آدم )

  2-(زاد المسير ) وقال ابن بحر : منها ، أي: من جنسها )

  3-وخلق منها زوجها أي: من نفسها، يعني من جنسها ليكون بينهما ما يوجب التآلف والتضام، فإن الجنسية علة الضم، وقد أوضح هذا بقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون [الروم: 21].

  (تفسير القاسمي )
  4-فقد نقل عن القفال في تأويل هذه الآية أنه تعالى ذكر هذه القصة على سبيل ضرب المثل، والمراد خلق كل واحد منكم من نفس واحدة، وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسانية، وارتضى أن يكون هذا أحد التأويلات
  (زهرة التفاسير )

  İlk insan hz.Adem neden yaratılmışsa,onun eşi de onun yaratıldığı aynı öz ve cevherden yaratılmıştır.Çünkü bazı müfessirlere göre‘’منها ‘’minha’’ kelimesiyle, onun yaratıldığı aynı cins ve cevher ifade ediliyor. Bkz:Tefsirur Razi,Tefsirul mizan,Tefsirul menar,Fizilalil kur’an.

  Ayrıca/nefsi vahideden/ilk ve tek hücreden Adem oluşuyor ve bu hücrenin bölünmesi sonucunda meydana gelen diğer hücrelerden biri ona bir eş,diğerleri de biyolojik bir süreçle aynı yöntemle Adem gibi topraktan birer beşer olarak vücut buluyorlar ve daha sonra Adem ve eşinden türeyen çocuklar ile aynı nefsi vahideden meydana
  gelenlerin çocuklari birbirleriyle evleniyorlar.Yani ifade ettiğiniz gibi
  kardeşin kardeşle evlenmesi söz konusu olmamıştır.Ama o diğerleri de nefsi vahideden/Adem’i temsil eden asıl hücreden meydana geldikleri için bu yönüyle onlar da yine Adem’den sayılırlar.Son olarak da bunlar arasından Adem halife
  olarak seçiliyor.Onun bu durumuna da ALİ İMRAN-33.ayete vurgu yapılarak Adem’le birlikte başka insanların varlığına da işaret edilmiştir.Tabi ki bu acizane benim görüşümdür.

  (الله اعلم) Ama yine de en doğrusunu yüce Allah bilir

  Selam ve dua ile.
  .

  • Salam.siz sonda ali imran suresinin 33 ayetini delil görsetdiz.ama 34 ayetde ise o düşüncene cvb vermekdedir. Bunlar birbirinden gelme zürriyettir. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
   (3-ÂLİ İMRÂN Suresi 34.Ayet)

  • Muhammed kardeş sizi tebrik ediyorum. Haklılık payı verdiğinizden dolayı insanoğlu bir gün anlayacak tüm gerçekleri. Diğer bütün peygamberlerin hayatını dahi eksik olarak biliyorlar…

 6. Evlilik dini bir kurumdur. Kimin kiminle evleneceğini helal yada haram kılan Allah’ın hükümleridir. İnsanlar bazı kişilerle evlenmiyorsa, bu Allah yasakladığı içindir.

  Hz. Adem’in çocuklarını düşünürsek Allah onlara böyle bir yasak getirmediyse, evlenmeleri de haram olmaz. Zaten bir tek anne-babanın olduğu bir dünyada onun neslinden gelenlerin başka şekilde nesillerini devam ettirmeleri de mümkün değildir.

  Fıtrat da, şeriat da, yaratılış da, hüküm de Cenâb-ı Hakka aittir. O dilerse hükmünü ve şeriatını değiştirir, dilerse fıtratları ve yaratılışları değiştirir. Hüküm ve irâde onundur. Biz buna iman ediyoruz.

  Olayın bir başka yönü de eğer insanlık birkaç Adem ve Havva’dan çoğalsaydı, o zaman seyretseydik yeryüzünde olan hadiseleri. Çünkü, Adem’in birinin soyundan gelen insanlar, illa bizim ırkımız üstündür, diğer Adem ve Havva’nın soyundan gelen insanlar, illa bizim ırkımız üstündür der ve yok sen şu Adem’densin, yok ben bu Adem’denim, derlerdi.. Bu sefer de, insanlar, devamlı birbirleri ile harp halinde olur, yeryüzünde hiç mi hiç huzur kalmazdı.

  Diğer yönden, ikiz doğan Hz. Adem’in çocukları, çaprazlama evlenmişlerdir. İkizler birbiriyle değil, kendilerinden önce veya sonra doğanlarla evlenmişlerdir. Hadiselerle tespit edilen bu hususa göre, hikmet-i ilahiyece ikizler arasında yine bir kanuna riayet edildiği görülüyor.

  Ayrıca, ahlakî yönden mühim bir tarafı da, Hz. Adem’in çocukları birbirleriyle evleneceklerini bilmiyorlardı. Hüküm sonra geldi. Belli bir dönem sonra da kardeşler arası evliliğe ihtiyaç kalmadığı için yasaklandı

  • Ben de aynen sizin gorusunuze katiliyorum.kardes evliliginin yasak olmasi sonradan olan bisi.her ajraba evliligi de sakat dogmuyor.ensest iliskilerden doganlar bile

  • Habil ile Kabil olayı nedir peki? Zaten kavga çıkıp ilk cinayet işlenmemiş midir? Onlar arasında husumet olmamış gibi yazmışsın, demek ki sonraki kısımları atlıyorsun. İnsan değişik bir mahlukattır bugün ne düşünüyorsa demek ki o günde aynı düşünce içerisinde idi ve kendisi evlenmek istediği kişiyi seçti düzene karşı geldi. Bu da insanın fıtratında var demek ki?

 7. iki kardeşin evliliği muharref tevrattan alınmış bilgilerdir.Yoksa bize bu bilgiler nasıl geldi.Hz ademin iki oğlunun kurban sunma olayı Kur’anın ayetiyle sabit.ama evlilik hakkında malumat yok.çarpazlama evliliği kitabı makaddesin bilgileri.e bu da tahrif olduğuna göre bu bilgiler güvenilir olur mu.Allah-u Teala iki kardeşi birbiriyle evlendirme yerine başka bir erkek ve kadın yaratıp bunların evliliğinden meydana gelen çocuklarla. Adem a.s. ve havva anamızın çocuklarını evlendirip nesli çoğaltamaz mıydı.Bu konuda Mehmet okuyana hak vermemek haksızlık olur.

  • Oğlan ve kız kardeşler olarak ıssız mı ıssız, ıpıssız bir adaya düşseniz;
   Üstüne artık kimsenin sizi bulamayacağına iknâ edecek bir süre de geçse:
   Biyolojik dürtülerinizin harekete geçmeyeceğinden emîn olabilir misiniz?
   Diğer şıklar:
   1- Adadaki maymûnlarla evlenirsiniz!
   2- Kendi kendinizi kopyalayıp çapraz evlilik yaparsınız!
   3- Aklınızca bir helâl usûl bulursunuz!

 8. Ensesti bırakalımda Allah neden kabilin habili öldürmesini ve başka diyarlara gidip insan ırkının bu denli sapkınlık yaratacağını engellememiş?

  • Cenabı hak hakimi mutlaktır. Yani son derece hikmetle iş yapar abes iş yapmaz.

 9. Hz Adem ve Havva annemizi biliyoruz lakin evlenme ve üreme konusu bize karanlık. Bu konu üzerine kesin bir kanı bulunmadıkça ve Kuran da apaçık bundan bahsedilmemişse bu konu üzerine gitmeyelim bizim bilmemiz gereken kardeş evliligi haramdır. Biz üzerimize düşen görevlerimizi yapalım ve ehli sünnet olmaya çalışalım.

  • Aga be neden aklının almadığı birşeye inanırsın ki ozaman. Halbuki kuran defalarca sorgula derken…

 10. Fıkra gibi gerçekten, insan mantıgının böyle birşeylere inandıgını aklım almıyor gerçekten…

 11. Değerli Yorumcumuz, her görüşe eşit mesafede durmakla birlikte; hakaret, küfür, aşağılama vb. içeren, toplumsal hassasiyetleri zedeleyici nitelikteki ve büyük harfler ile yazılan yorumları yayınlayamıyoruz. Kriterlere uygun olarak yeniden yorum yazmanızı diler, ilginize teşekkür ederiz. Saygılarımızla. (Editör)

 12. Allah tek nefisten eşler yarattı.(ve 8 eş yarattı) yani 4 ayrı Adem ve 4 ayrı Havva yarattı. bunların vücut renkleri de beyaz, kırmızıya benzer, siyah gibi şu an dünyada bulunan 4 ayrı renk insan neslini oluşturacak şekilde idi. ve bunların çocukları birbiri ile evlenerek insan nesli çoğaldı. (Süt kardeşlerin bile birbiri ile evlenmesine izin vermeyen Allah (cc),çapraz evliliğe izin verir mi)

 13. Kurana göre hareket etmek en dogrusu . Bütün peygamberlerin getirdigi din İslam idi , İslam bir bütün olduguna göre cocukların caprazlama evlenmesi bir kereliğine yok sayılmış olamaz , kaldı ki bu yüce kitabımız da ve hadislerde geçmiyor .

 14. Bir biyoloji lisans mezunu olarak ve ilahiyatta yüksek lisans yapan biri olarak karınca kararımca diyorum ki:
  Nefsin vahidetin kelimesinin Kur’an’da beş yerde geçtiğini biliyoruz:(4/1) (6/98) (7/189) (31/28) (39/6) ve bunlardan 4 ünde mana biraz başka yorumlara açık olsada (31/28) ayetindeki mana: “Sizin hepinizin yaratılması ve diriltilmesi bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir.” der. Nefis Kur’an2ın bütününe bakılırsa kişi şahıs, kendi manası ağırlık kazanır. Dolayısı ile nefis bir kişidir.Vhidetin kelimeside basa basa bir diyor.Öyleyse başka tarafa çekmeye gerek yok.Nefsin vahidetin olsa olsa Hz.Ademdir vesselam.Biyolojik açıdan sonra bir yazı yazacağım.

 15. Gaybe iman etmek müminin alametidir. Din sadece mantıktan ibaretten değildir. Olsaydı mest esnasında ayakların üstü yerine altını mest ederdik. Bir de Hüküm hukuk kanun yasa bunlar insanlar için vardır. İnsanın akıl sahiplerinin olmadığı yerde hukuk hüküm ilişkiler olmaz değil mi. Hz adem ile hz hava insanlığın başlangıcıdır. Burda yasak kanun hukuk hükmün en ileri boyutunu aramayınız lütfen. Bunlar nesiller oluştuktan sonra olan işler. Mesela hz adem ile hz havva döneminde henüz çocuklar olmadan ama ikisi kavuştukları zamanda ticaret hukuku nasıldı bilgisi olan var mı?

 16. Allah neden kardeşle arasında evlilik yaptırdı neden bir çift insan daha yaratmadı Allah neden kendi sözleri ile çatışsın hem kardeş evliliğini yasaklasın hemde kardeşleri birbirleriyle evlendirsin bunu düşünüp bizi aydınlatıcı bilgiler verir misiniz

 17. O zamanlar ensest diye bir kavram var mıydı acaba? Bu olaya ensest denemez çünkü aynı zamanda doğan ikizlerin bile evlenmesi yasakken sadece çarprazlama bir şekilde evleniliyor ve bu sadece asırlar önceydi. Şimdi böyle bir şey olamaz çünkü doğada üreyebilecek kadar erkek ve kadın var. Bu yazılanları okuyupta kardeş kardeşe evlenebilir mantığı üretip ya da bu geçmişteki olayı linç etme çabasında bulunmayın

  • Siz insanı deli edersiniz. Ensest kelimesine takılmadan olayın etikliğine midenin kaldırıp kaldırmadığana baksana. En basiti empati yap. Sen ablanle veya bacınla cima edebilirmisin. Buna duyguların veya cinselorganın musade edermi. Ereksiyon bir duygu hali ile gerçekleşir eğer ki sen kardeşine bu duyguyu beslersen,o dünya yıkılsın hemi. Sadece şunu sor kendi beynin ve vicdanına herşeye gücü yeten Allah neden kardeş kardeşe bir cima haline musade etmiş. Vicdanın zaten vericek o cevabı.

 18. Unutmayın hz isa babasız doğmuştu çocuk yapmak için illa çiftleşmeye gerek olmuyor

 19. peki hz meryem nasıl hamile kaldı evli deildi kimseyle birlikte olmamış allahın taktiri ilahi bence havvadan doğan kız cocukları kendiliğinden doğurdu allah tarafından sonra havvadan olan erkek cocuklarda büyüdü ve havvanın kızının kız çocularıyla evlenip çoğalmışlardır işte bukadar eyvallah tşklr

  • Önce Hz Adem AS. Ve sonra Hz havva annemiz yaratılmıştır.
   Onlardan olan ikiz çocukların Allah tarafından ayrıcalığı vardır.
   Bir önceki ikizlerden erkek olan ile bir sonraki doğan kız çocuğu kısa süreliğine evlenmeleri ve bu şekilde üremeleri uygun görülmüştür. Bu ensest olmayacak şekilde yaratılma biçimidir. Ve kuralları vardır. Kural olmasa kabil habili öldürmezdi. Kurala karşı çıktığı için ilk cinayet işlenmiştir. Allah insanların hepsini 1 anne ve 1 babadan üretmeyi murad etmiştir. Vardır bir hikmeti.
   Herkes bilir ki Kardeşlerin bile kan grupları farklıdır. Evlilik Sıralama o şekilde yapılmış olabilir veya daha farklı genetik bir sistemle doğan ikizler vardır. Onun için aynı doğan ikiz kardeşler evlendirilmemiştir.
   Ayrıca ilk insan ilk din her şeyin ilk olduğu bür dönemde yaşanıyor olaylar. Kur anda dikkat ederseniz bazı olaylar yaşandıktan sonra ayetler iner ve o durumu yasaklar veya farz kılar.

 20. Bir konuda Kur’an ve Hadiste delil yok ise O ŞEY DİNİN alanı değildir. Peki neyin alanıdır? BİLİMİN alanıdır. Bu konuda antropoloji, arkeoloji, genetik gibi bilim alanları gündeme gelir. Bilim ise teori kurar, hipotez yapar ve ispatlamaya çalışır. Bunun için de bilimsel delillere ihtiyaç vardır.
  Bununla bu konuyu hiç konuşmayın demiyorum. Bilimsel deliliniz varsa konuşun. Eğer bilimsel ya da islami bir deliliniz yoksa konuştuğunuzu kesin doğrular olarak sunmayın demektir.
  Böylece kimse kimseyi suçlamadan güzel güzel tartışır. Belki içimizden merak edip bu konuda çalışan ve bize yeni bilgiler sunan müslüman kardeşlerimiz olur.

 21. İnsanların tek bir atası vardır.O da Hz.Adem a.s. dır.Yaratan Allah c.c. Kural koyan da O.Ayeti iyi incele.Biz Ademi yarattık,sonra sizi birbirinizi tanıyasınız diye kavimlere ayırdık.Mealin de de bir ayet var.Ayrica bir kavim yaratılması Rabbimizin Tek olma Sıfatının yok sayılması durumuna götürür Allah muhafaza.Kaldikı Rabbimiz senin söylediğin gibi yaratsaydı.Bunu da pek alâ Adem oğlu ali oglu veli oğlu diye yazardı.???

 22. Arkadaslar.ben bektaşiliği severim ve bir tek onu bilirim.nacizane ben size anlatayim.neyi tabiki 72 milleti insanın bölük bölük yaradilisi.o cemaat bu cemaat bilmezler.kalp kapilarinizi acin orasi hak evidir.derler ki adem ogulları 60 tur topraktan yaratildi.havva anamiz 40 dogum yapar ve ilk yaradilista on iki nur dan bahsedilir.yani 30 dogumun her birinde ikiz cocuk .biri kiz digeri erkek olarak.burda bir de fitrat yani iyi ile kotunun fitrati .kabil 60 cocuktan biridir habil ise on oki nurdan biridir.ve bir de ask.Yüce Allah kendi aşkiyla yakmadan once kul askiyla yakar.tasavvufta var.adem babamiz ve havva anamiz ayri yerlere dustukten sonra 10 dogum gerceklesir.yani onlara verilen omur icerisinde. ayri kalinca aska duserler yanar ceraglari ve allah askina nefislerini katmazlar.er kadin iste budur er adam budur.allah kadinlara derki cennet analarin ayaklari altindadir.cennet ehli bunlardir.anlayana… yol var tabi.kadin erkege erkekte kadina el surmez mucizenin sahibidir o (yücelik makamı karsisinda ortunuruz degil mi bosa degil,kimseyi ayiplamayiz.elimizi dilimizi belimizi baglariz.)gerceklestiren.ol der ve olur.sonra on iki nurdan biri adem babamiz biride havva anamiz.on dogan nurdan ilki erkek2,3,4,5,6,7 ve 8.ci cocuklar yani 7 kiz dunyaya gelir son iki cocuk erkek olur.erkeklerden ilki hizir a.s dir.ilk buluttur.2.cisi peygamber olur.sonuncusu habil toprak olur.kabil habili oldurdugunde sen on ikilerdensin deyip basina tas ile on iki defa vurur.habil ise sen beni oldureceksin ben sana elimi bile kaldir micam der ve ölür.fitrat su iyi ile kotuluk birbirinden ayridir.derlerki nuh tufanina kadar ademogullari cogalir .hatta en cok kabilin soyu yok olmustur derler.tufanda aslinda hepsi yok olur birsey haric yedi kizdan biri ve bir de erkek .devam edeyim.kiz cile ceker aci ceker. sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v efendimiz der ki: beni israil.bu sozu cok kullanir neden iste o nurlu soy.guzel soydur72 millet sir olur.bu yuzden saf ırk yoktur.Pirimiz Hacı Bektaş-i Veli der ki 72 milleti ayiplamayın bu yuzden tasavvufta bahsedilir.yunus emre nin(molla saadedtin emre) makalatta bahsettigi gibi diger yazdigi kitaplarda.bu kadar aşk ile kalın…

 23. Arkadaşlar bir çoğu doğru ancak yanlışlarda var.eksikliğide görün.tasavvuf var islamı arastırır.alt yapıdır.mantıklı olan tabi ki ayetlerdir.hadisi şeriflere de bakınız.öğrenin.tasavvuf var unutmayın. yanarsın aşka düşersin anlarsın ancak sürekli içinde bulunmak her yıl 40 a girmek.çile çekmek ve daha nice güzellikler.sizin için zordur.ben temizlendim yaptım ettim demeyin.siz kimseyi kandıramazsınız ancak kendinizi kandırırsınız.tabiki de vazgeçmeyin her şey size verilen zaman ve nasipler.karşiniza cikar. ahlakinizi ve bilginizi ve daha nice öğrenecekleriniz yolunuzu bulmaya yardımci olur.ara bul…

 24. Sizi bir damla sudan yaratan rabbinize karsi saygili olun … hitap seklinize ve kimden bahsettiginize dikkat edin .. bazi seyleri sorgulama normal hatta anlamamak da normal ki insan beyni ve su anki teknolojinin ve bilimin bircok seyi anlamamasi da normaldir… bundan burkac yy once insanlar icine seytan girdi denilerek yakiliyordu avrupada.. ama suan bilim gelistikce bazi dogrular gun yuzune cikiyor… bilmediginiz anlamadiginiz konularda alayci ve haddi asarak konusmayin ….

 25. kocaman dünyaya bi tane havva ve adem az değilmi, ?? hikmetlerin en büyük sahibi yüce allah bir çift insan daha yaratamazmıydı ?? biz sizi kavimler halinde yarattık kimdir bu kavimler adem ve havva bu kavimlerin neresindedir öncesindemi sonrasında mı çocuk için illa cinsellik şartmı meryemin rahmine cocuk nasıl gelmiştir ?? bir konu hakkında ayetlerde ve hadislerde kesin bilgi yoksa başvurulacak yer neresidir ?? bence susmak ben sana iman ettim deyip..

 26. “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa, 4/1) BAZI BEYIN OZURLULER OKUSUNDA OGRENSIN

  • Aga özürlü biraz ciddi suclama…Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Buradaki ikisinden kasit erkek ve disiler olamazmi, öbür türlü olsa Adem ve Havvadan ifadesi bizlere söylenirdi.

 27. Ne kadar sacma … Allah c.c eksiklikten munezzehtir…o zammman neden hz.havva annemizi adem a.s in ege keniginden yaratti …hepsinde bir hikmet var Allah c.c. boyle murat etti oyle yapti

 28. Yazar kardes yazdigin yazlı doğru Nisa suresi 1. Ayeti de yazsaydın oraya yazının altına yorum yazan kuran dan bihaber olanlar saçma sapan yorum yazmazdı.

 29. Allah ayetinde “biz sizleri kavimler halinde yarattık” buyuruyor. Şimdi dünyada insan nesillerine baktığın zaman, esmer,sarışın,kumral,çekik gözlüsü,çeşit çeşit insan türü var belli ki bunlar farklı bir kavim olarak Allah tarafından yaratıldı ve üremede bu şekilde gerçekleştirildi.

  • Yüce rabbim burada imtihanı hiçe sayıp kendini bilimsel gerçekler dehası sanan insanları helak etmeden konuşmasına izin veriyorsa. Hala maymundan türedipini düşünen kalpleri evrim geçirmiş Lut kavmini görmezden gelip taşlaşmış beyinlerle evrim evrim diyip gerçekleri bilimle örtpas edenler işişden geçtiğinde acaba kendilerini hangi teoriyle azaptan kurtarıcaklar.

 30. İnsanlar var olduğundan beri kavga ve savaş halindeler. Halâ ırk ayrimi yapilmakta. Adem ve Havva dan başka insanlar olmasaydı ırk, dil, din gibi farklılıklar olmazdı. Günümüzde dine inanmayan çok insan var. Dünyada huzurlu yaşamak için, ahlak kuralları yazlmali. Yeni bir DÜNYA DİLİ oluşturulmalı Tüm Dünya insanları buna uymaya mecbur, edilebilir. İnsanlar Dünyanın neresine gitse karşılıklı anlaşabilmeli. Herkesin dili, dini inancı özel olabilir. Naçizane düşüncem, saygılar.

 31. Islam alimlerinin en aciz oldugu bir konu, hep uygun bir gerekce pesindeler ama yok….Ben ne Trumpla nede Idi Aminle nede Manukyanla ayni soydan geldigime inanmiyorum ve kabul etmiyorum. Ilk insandan sonra cogalma sadece Adem As ve Havva Anamizdan oldugu kesin degil hic bir delil yok….Rabbim bizi arastiran dogruya inananlardan eylesin.

 32. Siz cennetten sadece Adem ile Havva’nın kovuldugunumu saniyorsunuz..Adem ile Havva nin yaninda Allah’a isyan eden şeytanlar da dünyaya gönderildi.Neden bir kadin dogum yaptiktan sonra 40 gun yalniz birakilmaz hic dusundunuz mu?.Çünkü biz meleziz…Seytan Allah’a yeni dogan ve bizden olan bebekleri 40 gun icinde alicaz demistir..O yuzden 40 gun bebekte kadinda korunur..

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*