Hz. Adem’den (as) önce başka Ademler var mıydı?

halil-akgunlerKur’an’ın hükmüne göre Hz. Adem (as) insan neslinin ilk misal ve örneğidir. Tüm insanların babası, kendi nefsinden yaratılan Hz. Havva da insanlığın ilk annesidir. Her iki insan da cennette yaratılmış ve bir süre de orada yaşamışlardır. Yasak meyvenin yenmesinin ardından dünyaya nakledilmişler ve insan zürriyeti ve insanlık nesli bu iki zattan türemiş ve çoğalmıştır. Kur’an’da bu bilgi o kadar açık ve nettir ki, tevillerle başka manalar üretmek mümkün değildir. Zaten tefsir alimleri de insanlığın ilk atasının Hz. Adem(as) olduğunda ittifak etmişlerdir. Allah’ın her mahluk üzerinde birlik mührü olduğu gibi insan nesli üzerinde de varlık ve birlik mührü vardır. Hatta öyle ki Hz. Adem (as) önce yaratılmış, bir olarak, ardından Hz. Havva ondan yaratılmıştır. Adeta Hz. Adem’in genetik bir kopyası alınmış ve Havva oradan yaratılmıştır. Yani tam bir birlik mührü var. Zaten her bir insan dahi tek bir misal ve örnektir. Öyle ki ses, göz, cisim, suret, maneviyat olarak bir olduğu gibi, insanların parmak uçları dahi birbirine benzemez, orada bile birlik mührü vardır. Kainat bir noktadan, birlik mührünü taşıyacak şekilde yaratılmıştır. Galaksiler birdir, Samanyolu galaksimiz birlik mührü taşır. Güneş sistemimiz birdir. İçinde bir ve biricik olan, nazenin dünyamız birdir. Adeta tüm kainatta emsali bulunmayan çok ince birlik mühürlerini içinde taşıyan dünyamız heyet-i mecmuası ile birdir. Üstündeki her mahluk da Yaratıcısının birlik mührünü taşır, bir olan Allah’ın güzel isimlerini yansıtır.

Dünyamız içindeki madenler birdir. Her birisi de yine iç içe bir olan element ve madenleri ihtiva eder. Oksijen, hidrojen, karbon, azot birdir. Bitkiler birdir, içlerinde binlerce bir olan bitkiler vardır. Hayvanlar birdir ve binlerce birden meydana gelen bir nesildir. İşte kainatın her noktasında birlik mührü var iken elbette ki, insan nesli de bir atadan gelecek, her bir insan da yine bir olarak anasından doğacaktır.

Hal böyle iken, ne yazık ki günümüzde bazı ehl-i fikir ve ilim ehli Hz. Ademden önce de bazı ademlerin var olabileceği konusunda farklı fikir ve düşünceler ortaya koymuşlardır. Bilhassa bazı sorulara cevap bulmakta zorlanan ve bazı yanlış ilim akımlarından etkilenen bir kesim, farklı ademlerin olduğu hususunda bir düşünceye sahip görünüyorlar. Hatta Nurlarla münasebeti olan bazı kardeşlerin de bu yönde bir fikre sahip olmaları oldukça düşündürücü. Bu nedenle bu konu üzerinde de bir müzakere yapmak zarureti doğmakta. Çok da detaya girmeden bu konuda öne sürülen bazı meseleleri tartışmak gerekiyor.

Evet, soru bu:

Hz. Adem’den(as) önce başka ademler var mı idi?

Cevap:

1- Tefsir alimleri ve Bediüzzaman Hazretlerinin görüşlerine göre Adem nesli öncesi arz yüzeyinde şuurlu bir mahluk vardı. Bu mahluklar saf ve dumansız ateşten yaratılmış olan cin nesli idi. Fesat çıkardıkları için yer yüzündeki yaşantıları iptal edildi. Ve Adem nesli bunların yerine yer yüzünü imar etmek için görevlendirildi. İnsan neslinden farklı bir boyutta olmak üzere, Cin nesli günümüzde de yaşamaya devam etmektedir. Bu nedenle cin nesli önceki ademler olamaz.

2- Tüm nakli deliller ve bu delilleri yorumlayan tefsir alimleri Hz. Adem (as) ilk insan türü olduğunda ittifak etmektedirler. Bu hususa veda hutbesinde açık ve net bir şekilde dikkat çekilmiştir: “”Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır.”

3- Allah her mahlukun ilk tür ve örneğini, çekirdek veya tohumunu defi ve ani bir şekilde, sebepsiz, sırf ilim ve kudreti ile, hiç bir nedene bağlı olmadan yaratmıştır. Ondan sonra ise hikmeti gereği üreme ve çoğalma kanununa tabi tutmuştur. Bütün bitkiler, bütün hayvanlar ve bütün insanlar, hatta kainatın kendisi bile aynı kanuna tabidir. Kainat bir noktadan, bir çekirdekten yaratılmış ve ondan sonra bir ağacın dalları gibi galaksiler ve yıldızlar yaratılmıştır. Yani tüm türlerin yaratılışında tekillik vardır. Bu nedenle ademler yerine tek ademden bir nesil yaratılması hikmet kanunlarına daha uygundur.

4- Diyelim ki ademler var idi. Bu da yine geri gidildiğinde bir ana ve babaya ulaşmak zorunda. Yani aynı anda yüzlerce adem ve yüzlerce havva yaratılmış diye bir şey yok. Şayet var olduğu iddia edilen ademler de üreme kanunu ile çoğalmış ise, mutlaka ki, yine bir ana ve babaya istinat edecek. Yok, onlardan önce ademler de var ise yine aynı şekilde bu devir sürüp gidecek. Bu durum da akıl ve mantık dışı bir süreci doğurur. Öyleyse başka ademler aramanın bir mantığı yok. Allah Bir ademden onun eşini, ondan da nice nesilleri yaratmaya kadir ve muktedir olan yegane güç ve kuvvet sahibidir. Allah’ın kudreti ve hikmetii noktasından meseleye bakıldığında ortada bir zorluk yok.

5- İnsan genetiğinde 46 kromozom vardır. Bu kromozomların 23 adedi anne, 23 adedi ise babandan gelmektedir. Şimdiye dek yapılan tüm araştırmalarda bu temel sayının değişmediği görülmüştür. Her şey büyük bir dikkat ve intizam içinde yaratılmaktadır. Kainatta bir DNA kadar bile olsun tesadüfe yer yoktur. Allah genetiklerimizdeki DNA üzerine öyle ince bir bilgi kodlamış ki, bunlardan 1 gramı 1 trilyon CD’ye eşdeğer bilgi saklamaktadır. İşte ilk insandan itibaren kodlanan bu gen haritası günümüze kadar gelmiş, arada hiç bir şekilde değişme olmamıştır. Yani insan genomu 50 kromozoma veya başka bir değere değişmemiştir. İlk insandan bu yana 46 kromozom vardır ve bu gün de böyledir. İnsanların tüm genetik kodları ise doğrudan Hz. Adem ve Havva ile taşınmıştır. Şayet yaratan Allah ise, Allah böyle taktir buyurmuşsa, Kuran’da da bize açıkça bildirmişse farklı tevillerle meseleye farklı anlamlar yüklemek elbette ki çok uygun ve doğru bir mana değildir. Kudret açısından bakıldığında mesele çok kolay ve nettir.

Ruhul’ Beyan tefsirinde, Maide Suresi 15-17. ayetleri tefsirinde insan neslinin Hz. Adem’le(as) birlikte başladığına dair bir rivayet naklediliyor:

Rivayet olundu:

Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden, buyurdular:

-“Ben (mekândan münezzeh olan) Rabbimin yed-i kudretinin önünde bir nûr idim; (ta) Adem Aleyhisselâm yaratılmadan on dört bin sene önce….”

“Bu nur Tesbih ettiğinde, melekler de onunla beraber Tesbih ederlerdi. Allâhü Teâlâ hazretleri, Adem Aleyhisselâm’ı yarattığında bu nuru onun sulbüne koydu.”

İbni Abbâs (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu:

Efendimiz (sav.) hazretleri buyurdular:

“Allâhü Teâlâ hazretleri, Adem Aleyhisselâm’ı yarattığında, beni onun sulbünde yeryüzüne indirdi. Sonra gemide beni Nuh Aleyhisselâm’ın sulbüne koydu. (Sonra ateşte) beni ibrahim Aleyhisselâm’ın sulbüne koydu. Daha sonra hep kerim sulbler ve temiz rahimlerde, tâ anne baba gelinceye kadar, ben hep nikâhlı ve sefâhattan (ve zinâ)dan uzak ve bana hiçbir zaman zina bulaşmadan geldim.”

Mezkur ifadede geçen, “Adem Aleyhisselâm’ı yarattığında, beni onun sulbünde yeryüzüne indirdi” ifadesi Peygamberimizin(asm) mübarek cisimlerinin kodlarını da taşıyan nurlu şifrelerin yeryüzüne inmeden daha önce, yani Hz. Adem cennette iken ona yüklenmiş olduğunu ve yasak meyvenin yenmesi sonucu dünya yüzüne indiğini çok veciz bir şekilde ifade ediyor.

6- Kainatta tesadüfe yer yoktur. Atomlardan moleküllere, zerrelerden en büyük cisimlere, dünyadan galaksilere kadar her şey Allah’ın bilgisi dahilinde vücut bulmaktadır. Zerreleri muntazaman düzenleyen ve yaratan bir kudret, elbette ki bu koca kainatın meyvesi hükmünde olan insanı da muntazam ve bir nizam içinde yaratacaktır. Her canlı mahlukunu bir ana babadan yarattığı ve ondan sonra gelecek olan neslin tüm programını tohum ve çekirdeklerindeki genetik kodlarına yazdığı gibi; insanı da bir ana babadan yaratıp tüm insanlığın genetik kodlarını onlara yükleyerek, yine nizam ve intizam içinde tüm insan neslini yaratmış ve yaratmaya da devam etmektedir. Çok küçük bir incir çekirdeğinin DNA’sına o incir ağacının tüm özelliklerini yazan bir kudret, elbette ki Hz. Adem’in(as) sulbüne de tüm insanlığın genetik şifrelerini kodlayabilir. Bu noktada Kudret için ne bir eksiklik var, ne de bir noksanlık. Çok küçük bir noktada tüm kainatın bilgisini yazan ve Big Bang ile onu patlatıp şu koca kainatı yaratan bir Kudret, elbette ki, insan neslini de bir insandan yaratabilir ve yaratır da…

Bu kainatın çekirdeği insandır. En büyük ve ne mühim meyvesi de insandır. Madem bu kainatın hem çekirdeği, hem de meyvesi insandır; öyle ise bu neslin çok büyük bir ihtimam ve özen ile korunup yetiştirilmesi gerekir. Zira bir bahçeden maksat onların meyvesidir. İşte bu nedenle insan nesli de çok büyük bir dikkat ve özen ile yaratılmış, ilk insandan itibaren bütün maddi ve manevi yapısı korunmuş ve korunmaya

da devam edilmektedir. Demek ki Hz. Adem insanlığın babası ve insan neslinin ilk misal ve örneğidir.

Sual: Başka bir adem veya ademler arama fikri nereden çıkıyor?

Cevap:

Bu konuda iki farklı yol var.

Birincisi: Eksik bilgiden kaynaklanan ve iki temel soru hakkında doğru bir cevap bulmamaktan dolayı böyle bir düşünceye giriliyor. O suallerden birisi “melekler insan neslinin kan dökeceğini nasıl öğrendiler” sorusudur. Bu soruya daha önce cevap verilmişti. Meleklerin ya levh-i mahfuzu okuyarak, veya insan genetiğindeki yazıları okuyarak bu bilgiler elde ettiler” denilmişti. Diğeri ise neslin çoğalması ile ilgili bir sualdir. Hz. Adem sonrasında nesil nasıl üredi? Kardeş evliliği nasıl olur gibi suallerdir. Neslin çoğalması ve üreme kanunu hakkında başka bir makalede inşallah bazı görüşler sunacağız.

İkincisi: ne yazık ki bazı ehl-i ilim evrim teorisinden etkileniyor. Onların “insanımsı tür” dedikleri bir türün var olduğunu zannediyorlar. Bu fikir elbette ki hiç bir delili olmayan yanlış bir fikirdir. Gen teknolojisi evrim teorisinin tüm iddialarının yanlış olduğunu ispatlayan önemli bir bilim dalıdır. Nasıl ki Big Bang teorisi materyalist felsefeyi yerle bir etmiş ve kainatın yaratıldığını ilim yolu ile ispatlamış ise; aynen öyle de DNA ve gen teknolojisi de evrim teorisinin tüm çürük direklerini yerle bir ederek tüm nesillerin çok hassas bir nizam ve intizam içinde yaratıldıklarını ispatlayan bir bilim dalıdır.

Evet bu kainat Alim bir zatın mülküdür. Atomlardan yıldızlara kadar her mahlukun ilimle programını yapar, kudret ve irade ile vücut giydirir, kayyum ismi ile devam ettirir. Her mahluk gibi insan nesli de bu program ve düzenin içindedir.

Muhammed Mustafa (s.a.v.) Olmasaydı

Ömer bin Hattab (r.a.) hazretlerinden… Buyurdular. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdu: -“Adem Aleyhisselâm yapmış olduğu zelleyi itiraf edip (tövbe ettiği zaman) şöyle dua etti:

-“Ya Rabbiî Muhammed Mustafa (s.a.v.)’m hakkı için; ancak beni mağfiret kili” dedi.

Allâhü Teâlâ hazretleri buyurdu:

-“Ey Adem! Muhammed Mustafa’yı nasıl bildin? Daha onu yaratmadım ki?” Adem Aleyhisselâm;

-“(Ya Rabbi!) Sen beni kudret elinle yarattığında ve içime kendi ruhundan üflediğinde, ben başımı kaldırdığım zaman, arşın direklerinin üzerine;

-“Lâ ilahe illallah Muhammedü’r-Rasûlüllah- Allah’tan başka ilâh yoktur. Muhammed (s.a.v.)’ın Allah’ın Resulüdür!” diye yazılı olduğunu gördüm. O zaman ben senin ancak mahlukatının içinde kendine en sevimli ve en çok sevdiğin kişinin ismini kendi ismine muaf kıldığını anladım…” dedi. Allâhü Teâlâ hazretleri buyurdu:

-“Doğru söyledin! 0 (Muhammed Mustafa) mahlukatin içinde benim en sevdiğimdir! Seni bağışladım. Mağfiret ettim. Eğer Muhammed Mustafa olmasaydı, asla seni yaratmazdım…” Beyhakî bunu “Delâil”inde rivayet ettiler.

Benzer konuda makaleler:

14 Yorum

 1. bu görüşlerin ortaya çıkmasına neden olan etmenkeri cürütmek için bir fikriniz varmı? hepimizin bildiği bilgiler dışında

  • İnsan her yönüyle sınırlı bir varlıktır,ancak ďüşünen,yorumlayan ve değerlendirme yeteneğine sahip olan kainatın en özne varlığıdır.
   Ne kadar akıllıca düşünse bile sınırsızı ihata edemez.Eğer buna kalkışsa yeteneğini yitirir. O halde konu ile ilgili Kur’an ve Hadis ışığıyla verilen bilgilerle düşünmek ve yargıya varmak gerekir,yoksa nice varsayımlar ve tezler öne sürülerek sonunda insanların zihinleri bulandirılmıştır.Insan ne kadar öncesini düşünmeye kalkışsa bile neticede bir sınırda kalır,buda en doğru bir sınır olan kuran sınırıdır.Bunun açıklaması ise sahih Hadis kaynaklarıdır.Bundan hareketle her şeyde Vahdaniyet mührünü görmeli ve asıl görevimizi öğrenip yapmalıyız.Yoksa doğru kaynaksız düşünmeye dalarak sınır aşırı fikirler öne sürmek sonunda zihni yitirmeye neden olacaktır.

 2. Evrende başka insanların başka dünyalarda olma fikri İslamiyete uzakmıdır. Adem oğullarının bizim bilmediğimiz Zaman’larda üstün teknolojilere ulaşıp evrende insan yaşamını sürdürebilecek galaksiler dünyalar bulmuş olamazlarmı. Böyle bir senaryoda bu dünyadan ayrılan insan ırkı gittiği diğer dünyaların ademi olmuş olmazlarmı. Ya Adem as bu dünyada değilde başka bir dünyada var edilmiş insan ırkı üstün teknolojilere ulaşıp içinde bulunduğumuz dünya ya sonradan geldiyse hatta başka başka dünyalarda yerleştiyse bunun gibi bir çok senaryo üretebiliriz. Bu acıdan cevaben ne yazarsınız acaba. Yer yüZünden kasıt sadece bu dünyamıdır. Kainatta sayısını sadece rabbimizin bildiği akla hayale sığmayacak sayılarda kürreler var. Hiçbirşeyi fuzili yaratmayan rabbimizin sayısız dünyaları yaratmasında muhakkak bir hikmet vardır. Bu açtığım pencereden bir değerlendirme rica ediyorum.

  • değerli kardeşim güzel düşünmüşsün. eğer bu dediklerin hakkında gerçekten bir düşünceye sahipsen bunları doğrulayacak somut delillere ulaşman gerekiyor. soru sorup cevabını kendin bulman en iyi çözüm yoludur. sadece soru sormakla hakikate varamazsın. bir de insanın uzay yolculuğuna bakalım… Almanlar, II. Dünya Savaşı yıllarında V-1 ve V-2 isimli füzeleri geliştirmiş, bu füzelerin geliştirilmesi uzayın keşfi açısından ilerideki çalışmalar için büyük bir aşama olmuştur. II. Dünya Savaşı bittikten sonra, 1947 ile 1956 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri uzayla ilgili çalışmalarına büyük bir hız kazandırdı. Birçok denemeler yapan ABD, bu süreçte hiçbir uzay aracını istediği yörüngeye oturtmayı başaramadı. Bu sırada ABD gibi uzay çalışmalarını hızlandıran Sovyetler Birliği ( SSCB ) 1957 yılında Sputnik adı verilen ilk insan yapımı uyduyu, dünya çevresindeki yörüngesine yerleştirerek ABD’yi geride bıraktı. Bu uydu sayesinde uzayla ilgili geniş bilgiler, insanların uzayda yaşayabilmeleri için koşulların ne olması gerektiği ile ilgili sonuçları sağladı. Bunun sonucunda uzay tıbbı doğmuş oldu ve gelişme gösterdi.

   Bu bağlamda insanın uzaya ilk olarak yakın tarihte gönderildiğini görüyoruz. eğer geçmiş dönemlere ait bir bulgu olduğuna inanıyorsan bunların da bilimsel bir gerçekliğinin olduğunu ispatlaman gerekiyor

  • Her bir ırkı allah bir gezegene ulaşmasını sebep vetebilir. Yada cenet cehenem . 3000 yılda bir büyük affetler ve uygarlıklar değişe bilir

 3. 1,5 milyon yıl önce ateş yakan varlık cinlerdi. Bulunan yenmiş yemek artıkları kemikler de cinlerin kemikleri . Sivriltilmiş av aletlerini yine onlar yaptı. Elektromanyetik dalgalar da yok aslında hepsi cin işi. Nasa boşa kürek çekiyo…

 4. Burda bu sorunlara yol acan esas dusunce baska ademler yok ise zenci ırkı sarışın hemde sapsarı mogol cimcim gibi beyaz ırk hindli kizildereli diniyecem onlar zamanla donustu diyelim bunlar ayni ana babadan dogmasi mumkunmu

 5. Bugun fasta 300 Bin yıllık bir insan iskeleti bulundu. Tefsirciler Hz Adem ve neslinin tahmini 7 veya 8 bin yıllık bir tarihinin olduğunu söylerler. Kalıntılar gösteriyor ki 8 bin yıl önce de İnsana benzeyen cinslerin dünya üzerinde var olduğudur. Bunu toptan yok yav nerden çıktı bu iş öyle bişey yok demek yerine. Hz ademden önceki bu cinsin akıl ve irade sahibi olup olmadığının tartışılmasıdır. Bu yazıyı her bulunan insan kalıntısı tartışmaya açacaktır.

 6. Deniliyor ki:”Adem oğlundan önce yeryüzünde cin nesli yaşar idi.Fesat çıkardıkları için yeryüzündeki yaşantıları iptal oldu ve günümüzde halen yaşamaya devam etmektedirler.”İptal olunan yaşantı nasıl halen devam etmektedir.Bu bir çelişki değilmi dir?İptal olmuş bir neslin yeryüzünün halifesi adem oğluyla yeryüzünde ki yaşantısını devam ettirmesinin amacı nedir?Şeytanın amacı ademoğlunu ayartmak,ademoğlunun amacı ibadet edip allaha kulluk ederek şeytana uymamak.meleklerin amacı amelleri kayıt altında tutmak ise yaşantısı iptal olup yeryüzünün halifeliğini insanoğuna devir eden cin in yer yüzünde halen yaşaması ve amacı nedir?

 7. Selamünaleyküm zinayı yasaklayan Allahü teala nasıl kardeşin kardeşle üremesi ne müsade eder hz.isayi babasız dünyaya getiren allah nasıl müsade etsin yunusu bir balık karnında gezdiren yaşatan allah buna nasıl müsade etsin peki birşey daha var cennet ve cehennem var hanginiz gördünüz ölüm var hanginiz gidip ne olduğunu görüp geldiniz Allahın var olduğunu hepimiz biliyoruz hangimiz gördük tarif edebiliriz bu üremeye nerden varıyor bu insan oğlu anlamış değilim yorumsa yorum mantıksa mantık böyle birseyin yasak olduğunu AP açık bildiren allah insanların üremesenide düşünmüştür ama elinizde hiç bir delil yok nasıl olduğuna dair Allahın bu da bir imtihanı işte bilmediğimiz şeyin ardına düşmeyecegiz ve sevgi hoşgörü ile bizlere merhamet eden Allahın bu küçük bir parça beyninizle şöyle yapmıştır yok böyle üretmiştir diye fikir alıp vermek bence tamamen cahilliktir ve hiç merakta etmiyorum hiç de böyle olduğunu düşünmüyorum evet ilk adem ve havva yı yaratan Allah onlardan olanlarsda mutlaka bir eş tayin etmiştir ama bu denli yasakladığı bir ureme sekli olmadığı şeksiz ve şüphesizdır peki bende adem ve havva nin sadece aklı Kamil aklı selim olarak yaratdı diyorum bunlardan önce olanlarda bu akıl yoktu ve aklı selimle aklı olmayanlar olarakadar birleştiler adem ve havvadan olanlar buda benim fikrim iş oraya veriyorsa saygılar

 8. “Yani tüm türlerin yaratılışında tekillik vardır. Bu nedenle ademler yerine tek ademden bir nesil yaratılması hikmet kanunlarına daha uygundur.” diyorsunuz. Singularity yani tekillik gerçekten evrenin felsefi yapı taşıdır. İstisnasız her şey, daha büyük yada daha eski bir şeyin parçasıdır yada ondan gelmektedir. Ancak “Allah her mahlukun ilk tür ve örneğini, çekirdek veya tohumunu defi ve ani bir şekilde, sebepsiz, sırf ilim ve kudreti ile, hiç bir nedene bağlı olmadan yaratmıştır.” diyorsunuz. Bu iki ifade çelişiyor. Nasıl birden fazla farklı adem yaratmadıysa, birden fazla farklı canlı tohumu vb yaratmadığını düşünüyorum. Nasıl bin bir türlü insanın atası aynıysa, bin bir türlü hayvan ve nebatın ataları da bir zamanlar ortaktı. İkinci olarak kişisel görüşüm, insanoğlunun şuur sahibi başka bir ırk tarafından yapıldığıdır. 200 yıl önce at arabasına biniliyordu. Şimdi ise insan yapımı sentetik virüsler yada öğrenebilen yapay zekalar var. Binlerce yıllık ileri medeniyetler pek tabi ki insan gibi kırılgan bir et bedene sahip, kısacık ömürlü ve karbon bazlı bilinci oluşturabilir. (Yaradılış sırrına aykırı değildir bu tez) Ayrıca ademoğlunun canlılık sahnesine dünyada yani galaktik ismiyle Sol-3 gezegeninde ortaya çıktığını düşünmüyorum. Bedenimizin vakumda (uzay boşluğunda) başka karakteristik göstermesini ne dini, ne bilimsel ne de felsefi hiçbir şekilde açıklayamayız başka türlü. Hz Adem ve Hz Havva ilk ademoğulları olabileceği gibi, canlılık sahnesine çıkan ilk gelişmiş canlılar da olabilir. (Bu konuda net bilgim yok, katkılara açığım). İnsanlardan önce yada başka, 3 boyutlu evrende şuur sahibi canlı hiç olmamıştır, zinhar yanlıştır sapıklıktır cahilliktir demek inanılmaz bir ego örneği ve HAŞA Allah’a sınır koymaktır. İnsanoğlu düşünmesi için vardır, nasıl ve nerede yaratıldığımızı/yapıldığımızı araştırmak Allah’a giden bir yoldur.

 9. Çok yanlışınız var .
  1. Hz havva hz ademden yaratilmisnolsaydi onun kızı sayılırdı. Herkesinde bildiği gibi babanın ve kızın çiftleşmesi haramdır . Allah hz ademi nasıl yararıysa hz havayı da o şekilde yarattı.
  2. Hz adem bir meyveyi yiyerek değil bir ağaca yakalaarak ceketten atıldı .
  Bence hz ademden önce VARLIKLAR vardı . Bir varlığın insan olabilmesi için akıla ve iradeye sahip olması gerekiyor . Hz ademde ilk iradeye ve akila sahip oldugi icin ilk insan sayiliyor .

 10. Allah(cc) yasakladığı ensest ilişkiyi neden baştan helal kılsın ki. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman “Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti” derler. De ki: “Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?”Araf 28

 11. “Adem”, yokluk demektir. İlk insan ve ilk Peygamber olarak dünyadaki insan neslinin “var” edilişinin ilk ferdinden bahsederken, onu “Adem” değil, “Âdem” olarak yazmak ve okumak gerekir.

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*